O konferencii

Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave

organizuje pri príležitosti 25. výročia jej založenia a 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

Retrospektívy a perspektívy v teórii, výskume a praxi sociálnej práce

Program rokovania v pléne

27. apríla 2016

10:00

Otvorenie konferencie

Príhovor prodekanky prof. PaedDr. Dariny Tarcsiovej, PhD.

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

25 rokov Katedry sociálnej práce

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

Aké to bolo, aké to je a aké to môže byť v sociálnej práci na Slovensku ?

Mgr. Marek Roháček

Ako vníma príbeh sociálnej práce na Slovensku jej prvý absolvent?

11:30 – 11:45 Coffe break

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Reflexia vývoja študijného odboru sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave

Malcolm Payne, professor 

Different social work education systems

Stig Grundvall, PhD., Michael Wallengren Lynch, DSW.

Social work education at the University of Gothenburg: macro and micro perspectives

Zoznam sekcií

1. sekcia Retrospektívy v teórii sociálnej práce
2. sekcia Retrospektívy vo výskume v sociálnej práci
3. sekcia Retrospektívy v praxi sociálnej práce
4. sekcia Streetwork (v spolupráci s OZ Mládež ulice)
5. sekcia Perspektívy v teórii sociálnej práce
6. sekcia Perspektívy vo výskume v sociálnej práci
7. sekcia Perspektívy v praxi sociálnej práce
8. workshop Výskum a prax v oblasti rizikového správania detí a mládeže v SR