Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov 1. ročníka Bc. denná/externá forma / tútori

ŠTUDIJNÉ PORADENSTVO - ÚLOHY TÚTORA/TÚTORKY

Tútor/ka:

- podľa odporúčanej študijnej cesty daného akreditovaného študijného programu poskytuje poradenstvo študentom a študentkám pri zostavovaní 

  študijného plánu.

- objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri pochopení študijného poriadku, systému AIS2 a pod.

- oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického sveta.

Bližšie úlohu tútorov a tútoriek vymedzuje

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Smernice/2023/VP_PdFUK_Smernica_dekana_17_2023_Studijny_poradca_na_PdF_UK.doc.pdf

Tútori a tútorky majú pre študijné poradenstvo vyhradenú jednu hodinu konzultačných hodín týždenne.

PLÁNOVANIE ŠTUDIJNEJ CESTY

Pri plánovaní študijnej cesty sa študent/ka riadi:

1. Študijným plánom svojho študijného programu.  

Študijný plán je dostupný v systéme AIS2 v aplikácii VSST 178 a príručky a návody nájdete na:

www.uniba.sk/ais/prirucky-a-navody/

- pre študentov:

Zápis predmetov - VSE017

Prihlásenie na hodnotenie predmetov - VSE017

Prihlásenie na hodnotenie predmetov - VSE333

 

2. Študijný poriadok 2023

 

3. Harmonogram aktuálneho akademického roku, v ktorom sú uvedené termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ CESTA PRE PRVÝ ROČNÍK BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA SOCIÁLNA PRÁCA V DENNEJ FORME

 

1. ročník Bc. Sociálna práca - denná forma

Zimný semester:

Povinné predmety: Úvod do štúdia sociálnej práce, Dejiny a základy sociálnej práce I, Filozofické východiská sociálnej práce, Sociológia I, Psychológia I, Právo I, Základy ekonómie, Výcvik sociálnych zručností I, Exkurzia a seminár k exkurzii 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Dejiny a základy sociálnej práce II, Sociológia II, Etika v sociálnej práci, Metodológia vedy a logiky, Sociálna komunikácia a konflikty, Základy demografie, Psychológia II, Výcvik sociálnych zručností II, Odborná prax a praxový supervízny seminár I

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

 

1. ročník Bc. Sociálna práca - externá forma

Zimný semester:

Povinné predmety: Úvod do štúdia sociálnej práce, Dejiny a základy sociálnej práce I, Filozofické východiská sociálnej práce, Sociológia I, Psychológia I, Právo I, Základy ekonómie 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Výcvik sociálnych zručností I, Exkurzia a seminár k exkurzii, Dejiny a základy sociálnej práce II, Sociológia II, Etika v sociálnej práci, Metodológia vedy a logiky, Sociálna komunikácia a konflikty

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

 

 

 

KONTAKTY TÚTOROV A TÚTORIEK NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

PhDr.Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M
e-mail: ernest.kovac(at)fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny v ZS 2023/24 platné od 18.09.2023

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.
e-mail: kopinec(at)fedu.uniba.sk
konzultačné hodiny v ZS 2023/24 platné od 18.09.2023

PORADCA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

PhDr.Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M

e-mail: ernest.kovac(at)fedu.uniba.sk konzultačné hodiny v ZS 2023/24 platné od 18.09.2023: individuálne po dohode, prosím kontaktovať emailom

 

ŠTUDIJNÝ PORADCA (KATEDROVÝ) PRE DOKTORANDSkĚ ŠTÚDIUM

doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

e-mail: kopinec(at)fedu.uniba.sk