Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:blazencova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 53
Miestnosť:Š 316

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V pedagogickej praxi sa v AR 2021/2022 venuje obdobiam staršej literatúry (stredovek, humanizmus a renesancia a barok), obdobiu klasicizmu, preromantizmu, romantizmu a realizmu v slovenskej literatúre, vedie tiež jazykový kurz slovenčina pre cudzincov.

Zameriava sa na dejiny slovenskej literatúry s dôrazom na duchovnú poéziu obdobia baroka. Vo svojich štúdiách interpretuje žáner žalmu a jeho parafrázy v poézii autorov starších vývinových období.

Záverečné práce má odborne a tematicky zamerané predovšetkým na analýzu a interpretáciu literárnych diel staršej slovenskej literatúry, na literárne diela veľkomoravských dejín, na historické piesne obdobia renesancie, cestopisnú a memoárovú prózu obdobia baroka v kontexte európskej literatúry. Práce prinášajú vymedzenie a typológiu postáv, inonárodné motívy, skúmajú biblické témy a mravné hodnoty v tvorbe autorov slovenského literárneho realizmu. 

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – funkčné miesto docenta

E-mail:brtanova3(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 94 66
Miestnosť:Š 313

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 na katedre vyučuje svetovú literatúru.

Výskumná činnosť je zameraná na dejiny staršej slovenskej literatúry s presahmi do obdobia 19. a 20. storočia. Vymedzená je predovšetkým dlhodobým a systematickým záujmom o náboženské vzdelávacie žánre, s dôrazom na homiletickú produkciu, jej recepciu a literárne kvality, a tiež pozornosťou venovanou modernizačným tendenciám v slovenskej literatúre 18. a začiatku 19. storočia. Výskum sa realizuje aj mimo územia Slovenska, v regióne niekdajšej uhorskej Dolnej zeme, kde sa od začiatku 18. storočia začali vytvárať slovenské enklávy. 

Na predchádzajúcom pôsobisku boli záverečné práce zamerané na oblasť dejín kultúry a vzdelanosti, počnúc obdobím kresťanskej antiky až do obdobia prvej polovice 19. storočia, na príznakové kultúrne premeny v širšom európskom i užšom národnom kontexte, na štruktúry dobovej mentality a senzibility, na kultúrne výkony elít a na analýzu reprezentatívnych literárnych diel. Záverečné práce v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) budú zamerané na analýzu a interpretácie literárnych diel z oblasti dejín staršej slovenskej literatúry, klasicizmu a romantizmu, na dobový literárny život a estetickú funkciu literatúry, na dobovú hierarchiu žánrov, na špecifiká dobovej poetiky a na autorské stratégie, na recepciu literatúry a kultúru čítania.

Mgr. Mária Dziviaková, PhD. – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:dziviakova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 54
Miestnosť:Š 318

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 sa v pedagogickej praxi zameriava na súčasný slovenský spisovný jazyk – na oblasť morfológie, syntaxe a pravopisu, vyučuje tiež úvod do štúdia jazyka.

Dlhodobo sa vedecky orientuje na problematiku morfológie a syntaxe súčasného slovenského spisovného jazyka, výskumne sa zameriava najmä na oblasť syntaxe súčasnej slovenčiny, osobitne na problematiku slovesa a jeho centrálneho postavenia vo vete, otázku vetných typov a slovesných a slovesno-neslovesných jednočlenných viet.

Záverečné práce sú v súlade s vedeckovýskumným zameraním školiteľky orientované na oblasť morfológie, syntaxe a pravopisu súčasného slovenského spisovného jazyka; na skúmanie vybraných, a to najmä so zreteľom na školskú prax problémových javov z daných oblastí; práce prinášajú vymedzenie, charakteristiku, typológiu skúmaných morfologických, syntaktických a pravopisných javov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ich bohatú excerpciu z písomných prejavov rôznych funkčných štýlov spisovnej slovenčiny alebo z umeleckých diel renomovaných slovenských autorov, dokladajúcu ich reálne zastúpenie, využitie a funkciu v daných textoch, ako aj rozhraničenie skúmaných javov od podobných jazykových javov. V prípade diplomových prác sa pozornosť venuje aj analýze chápania gramatických a pravopisných javov v učebniciach slovenského jazyka určených pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy, ako aj poukázaniu na jazykové javy spôsobujúce v danej oblasti najväčšie ťažkosti v školskej alebo jazykovej praxi.

Mgr. Eva Faithová, PhD. – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:faithova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 55
Miestnosť:Š 314

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 vedie predmety úvod do štúdia literatúry, svetová literatúra, didaktika literatúry a literárna výchova detí, ako aj súbor predmetov zameraný na špecifické kompetencie učiteľa slovenského jazyka a literatúry (práca s literárnym textom, maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, testovanie 5/testovanie 9, školský časopis/rozhlas, recitačné súťaže) a zabezpečuje pedagogickú prax.

Dlhodobo sa vedecky orientuje na literatúru pre deti a mládež, na vybrané aspekty teórie literatúry, na svetovú literatúru a na didaktiku literatúry, výskumne sa zameriava najmä na problematiku literatúry faktu, na žánrové invarianty a ich aktualizácie, na ideologický schematizmus v slovenskej literatúre a na inovatívne spôsoby práce s umeleckým textom v rámci vyučovania literatúry v nižšom aj vyššom sekundárnom vzdelávaní.

Záverečné práce má odborne a tematicky zamerané predovšetkým na žánrové invarianty a ich aktualizácie, na kategóriu literárnej postavy, na možnosti využitia umeleckej literatúry konkrétneho tematického zamerania pri budovaní hodnotového systému žiaka, ako aj na inovatívne spôsoby práce s umeleckým textom v rámci vyučovania literatúry v nižšom aj vyššom sekundárnom vzdelávaní.

Mgr. Mária Halašková – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:maria.halaskova(at)uniba.sk
Telefón:02/ 90 15 91 56
Miestnosť:Š 316

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 na katedre vedie predmet pravopisné princípy.

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na historické, poetologické a didaktické aspekty vizuálnej poézie pre deti. Publikovala recenzie a odborné články v domácich literárnych časopisoch.

Záverečné práce má odborne a tematicky zamerané na inovatívne využívanie literárneho textu a ilustrácie v školskom klube detí.

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:horvathova6(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 57
Miestnosť:Š 318

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 sa v pedagogickej praxi zameriava na súčasný slovenský spisovný jazyk – na oblasť lexikológie a štylistiky – a na didaktiku slovenského jazyka a slohu, vyučuje súbor predmetov zameraný na špecifické kompetencie učiteľa slovenského jazyka a literatúry (práca s literárnym textom, maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, testovanie 5/testovanie 9, školský časopis/rozhlas, recitačné súťaže) a zabezpečuje pedagogickú prax. 

Výskumne sa zameriava na lexikológiu, štylistiku a didaktiku slovenského jazyka. Oblasťami jej odborného a výskumného záujmu sú najmä špecifiká využívania jazykových prostriedkov v rozmanitých typoch jazykových prejavov v rôznych sférach komunikácie, jazyk a štýl slovenských autorov literatúry pre deti a mládež, možnosti rozvíjania vedomostí a zručností žiakov v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry, ako aj hodnotenie rečového prejavu a naratívnych schopností pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Záverečné práce má odborne a tematicky zamerané na rozbor jazyka a štýlu súčasných slovenských spisovateľov pre deti a mládež, na špecifiká využívania jazykových (predovšetkým lexikálnych) prostriedkov v rozmanitých typoch jazykových prejavov v rôznych sférach komunikácie, na vzťah jazykovednej teórie a jazykovej praxe, na aktuálne otázky a problémy jazykovej a školskej praxe, na analýzu učebníc slovenského jazyka a na inovatívne spôsoby rozvíjania vedomostí a zručností žiakov v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry v sekundárnom vzdelávaní.

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – funkčné miesto profesora

E-mail:kacala1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 58
Miestnosť:Š 317

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 vyučuje morfológiu a syntax.

Vo vedeckej práci sa sústreďuje na výskum spisovného slovenského jazyka, predovšetkým jeho syntaktickej roviny (systematické bádanie v oblasti vetnej sémantiky), sústavnú pozornosť venuje teoretickým a praktickým otázkam jazykovej kultúry a otázkam lexikológie a lexikografie, problematike teoretických koncepcií využívaných v slovenskej jazykovede, osobnostiam a dielu významných postáv slovenskej jazykovedy, skúmaniu jazyka a štýlu popredných súčasných slovenských spisovateľov.

Vedie záverečné práce zamerané na oblasť súčasného spisovného jazyka a jeho novších dejín, na excerpciu, opis a výklad vybratých jazykových javov z okruhu syntaxe, morfológie a hláskoslovia súčasnej  spisovnej slovenčiny, na opis teoretických koncepcií využívaných v slovenskej jazykovede, na osobnosť a dielo významných postáv slovenskej jazykovedy, na opis a rozbor jazykovedných prác závažných z hľadiska dejín spisovnej slovenčiny a slovenskej jazykovedy, na rozbor jazyka a štýlu popredných súčasných slovenských spisovateľov, na opis jazykovej situácie v jednotlivých obdobiach vývinu spisovnej slovenčiny, na opis nárečia rodnej obce.

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. – funkčné miesto docenta

E-mail:srank1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 61
Miestnosť:Š 313

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 vedie predmety dejiny slovenskej literatúry 20. storočia 1, dejiny slovenskej literatúry 20. storočia 1, ako aj seminár k bakalárskej práci a seminár k diplomovej práci.

Zameriava sa na dejiny a poetiku slovenskej literatúry 20. storočia a po roku 1989, na vybrané aspekty teórie literatúry, analýzu a interpretáciu poézie, slovenskú literatúru 20. storočia v kontexte spoločensko-politických a kultúrno-civilizačných premien, sociológiu literárneho života, poetiku socialistického realizmu, poetiku a dejiny slovenskej experimentálnej (vizuálnej) poézie a intermediálnosť umeleckej literatúry, urbánnu topiku v slovenskej poézii. Priebežne sa venuje literárnokritickej reflexii súčasnej slovenskej poézie.

Záverečné práce sú zamerané na oblasť analýzy a interpretácie literárnych diel modernej slovenskej literatúry 1. pol. 20. storočia, na analýzu a interpretáciu literárnych diel modernej slovenskej literatúry 2. pol. 20. storočia, na analýzu a interpretáciu literárnych diel modernej slovenskej literatúry po roku 1989, dejiny slovenskej literatúry 20 st., jej estetika a poetika, slovenská literatúra 20. storočia v kontexte spoločensko-politických a kultúrno-civilizačných premien, poetika a dejiny slovenskej experimentálnej (vizuálnej) poézie, urbánna topika v slovenskej poézii, poetika socialistického realizmu, sociológia literárneho života.

Mgr. Monika Turočeková, PhD. – funkčné miesto odborného asistenta

E-mail:turocekova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 94 06
Miestnosť:Š 317

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 vyučuje fonetiku a fonológiu, štylistiku a základy jazykovej kultúry.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na súčasný slovenský spisovný jazyk, najmä na oblasť lexikálnej a syntaktickej sémantiky, na problematiku intenčnej hodnoty a valencie slovies, na rozličné aspekty náboženskej a právnej lexiky, ako aj na otázky jazykovej kultúry a jazykovej politiky. Jej pedagogická činnosť sa orientuje na oblasť fonetiky a fonológie, jazykovej kultúry, ortoepie a ortografie so zameraním na školskú prax.

V predchádzajúcom období viedla záverečné práce odborne a tematicky zamerané na oblasť lexikológie, fonetiky a fonológie, jazykovej kultúry a s tým súvisiacej ortoepie. Ďalšie záverečné práce prehlbujú výskum vo vyššie uvedených oblastiach a budú orientované predovšetkým na vzťah ortoepie a ortografie v rečových a písomných prejavoch žiakov základných škôl a vo verejných rečových prejavoch, ako aj na analýzu písomných a rečových prejavov žiakov základných škôl (so zameraním na skúmanie používania interpunkcie a diakritiky a na skúmanie suprasegmentálnych javov).

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. – funkčné miesto profesora

E-mail:zenuch1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 62
Miestnosť:Š 317

Vedecko-pedagogická charakteristika:

V AR 2021/2022 vyučuje predmety dejiny spisovnej slovenčiny, vývin slovenského jazyka a dialektológia, súčasný spisovaný jazyka a metodika písania odborného textu v odbore slovenský jazyk a literatúra.

Dlhodobo a systematicky sa venuje výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. Skúma používanie ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej i hovorenej forme ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Výskumy sústreďuje na pomedzie jazykovo-kultúrnych a religióznych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina. Osobitný význam prikladá výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. Realizoval terénne a archívne výskumy, ktoré priniesli dôležité výsledky najmä v oblasti výskumu starších dejín slovenského jazyka a kultúry a vzťahu k byzantsko-slovanskému jazykovému a kultúrnemu prostrediu.

Ako záverečné práce poskytuje problémovo profilované témy so zameraním na oblasť dejín a vývinu slovenčiny. Osobitne sa zameriava aj na témy poukazujúce na vzťah jazyka a kultúry. Študenti sa tak podieľajú na práci v problémových oblastiach, ktorými prispievajú čiastkovej rekognoskácii jazykovo-kultúrnych prejavov a stereotypov, ktoré možno pokladať za kvalifikátory vyjadrujúce vzťahom medzi jazykom a kultúrnou oblasťou. Témy sú zamerané najmú na používanie ľudového, spisovného, umeleckého i bohoslužobného jazyka v písanej i hovorenej forme na Slovensku v staršom i novšom období dejín, vývinu a nárečovej stratifikácie slovenčiny.