Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty a granty

Prehľad o riešených vedeckých projektoch za ostatných 10 rokov

VEGA 1/0434/20 Experimentálna poézia Milana Adamčiaka v kontexte slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2020 –2022)

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2020 – 2022)

ESF projekt. č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Odborná metodička: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. (2020 – 2023)

APVV-18-0043 Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989

Spoluriešiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2019 - 2022)

KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov.

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. (2017 - 2019)

APVV-15-0155 Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. (2016 - 2019)

VEGA č. 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2016 - 2018)

VEGA č. 1/0120/15 Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry. 

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Spoluriešitelia: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Ľubica Horváthová, PhD., Mgr. Miloš Ondráš, PhD., Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2015 - 2017)

VEGA č. 1/0653/14: Hodnotenie obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach. 

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2014 - 2016)

KEGA č. 038UK-4/2014: Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine. 

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2014 - 2016)

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína. 

Zástupca vedúcej projektu: prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (2014 - 2016)

VEGA č. 1/0723/13 Postmoderná situácia slovenskej literatúry.

 Vedúci projektu: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2013 - 2015)

KEGA 017UK-4/2013 Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďurišina. 

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (2013 - 2015)

VEGA 1/0273/13 Interdisciplinárna analýza právnych textov. 

Spoluriešiteľka: Mgr. Monika Turočeková, PhD. (2013 - 2015)

APVV-0048-11 Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou. 

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová (2012 - 2015)

VEGA č. 1/0537/13 Dejiny slovenskej literárnovednej literatúry pre deti a mládež. 

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Spoluriešitelia: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Miloš Ondráš, PhD. (2013 - 2014)

VEGA č. 2/0158/11 „Vnútorná emigrácia” ako produkt totalitných systémov a jej literárna reflexia.

 Hlavná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (zač. 2011)

Grant UK 559/2011 Sociolekt a komunikačné registre v Bratislave. 

Riešiteľka: Mgr. Michaela Wickleinová, PhD.

Grant UK 517/2010 Hovorená podoba slovenčiny v Bratislave (na zač. 21. stor.). 

Riešiteľka: Mgr. Michaela Wickleinová, PhD. (2010)

VEGA č. V-09-013-00 Vývinové tendencie slovenskej literatúry v 50. a 60. rokoch XX. storočia. 

Spoluriešiteľ: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2009 - 2011)

VEGA č. 1/0169/09 Operátory na rozširovanie a rozvíjanie výpovede. 

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc.

Grant UK 154/2008 Jazyková politika v slovanskom kontexte v XX. storočí a jej súčasné tendencie. 

Riešiteľka: Mgr. Monika Franková, PhD. (2008)

KEGA 3/6092/08 Využitie klasických jazykov (latinčiny a gréčtiny) pri štúdiu logopédie, liečebnej pedagogiky a špeciálnych pedagogických disciplín. 

Hlavná riešiteľka: Mgr. Anna Rollerová, PhD. (2008)

VEGA 1/0327/08 Literárna veda na Slovensku v 20. storočí. 

Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. Spoluriešitelia: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Miloš Ondráš, PhD. (2008 - 2010)

VEGA 1/0640/08 Systémový slovník súčasnej slovenčiny. 

Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., zástupkyňa hlavnej riešiteľky: Mgr. Anna Rollerová, PhD. Spoluriešiteľky: Mgr. Monika Franková, PhD., Mgr. Michaela Wickleinová, PhD., Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2008)

Grant UK 346/2007 www.literatura pre deti.sk. 

Mgr. Miloš Ondráš, PhD. (2007)

Grant UK 317/2007 Jazykovedný časopis Russian linguistics v konfrontácii s časopisom Voprosy jazykoznanja so zreteľom na osobu prof. Isačenka. 

Riešiteľka: Mgr. Monika Franková, PhD. (2007)

VEGA 1/4716/07 Literatúra ako jedlo, čítanie ako jedenie (Konceptualizácia literatúry v konzumnej spoločnosti). 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

Grant UK 57/2006 Analytické spojenia v slovnej zásobe matičného obdobia a v súčasnej slovenčine. 

Riešiteľka: Mgr. Michaela Wickleinová, PhD. (2006)

Grant UK 53/2006 Isačenkova korešpondencia s prof. Ďurovičom. 

Riešiteľka: Mgr. Monika Franková, PhD. (2006)

VEGA 1/1486/06 Literatúra ako jedlo, čítanie ako jedenie (Konceptualizácia literatúry v konzumnej spoločnosti).

Hlavný riešiteľ: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2006 - 2008)

VEGA 2/5114/5 Slovenská literatúra vo vnútornej emigrácii a jej stredoeurópsky kontext. 

Hlavná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (2005 - 2008)