Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická prax

Neodmysliteľnou súčasťou štúdia v učiteľských študijných programoch je pedagogická prax.

Študenti kombinačných študijných programov absolvujú  pedagogickú prax z obidvoch odborových aprobácií v rámci predmetov pedagogická prax (A) a pedagogická prax (B). Označenie (A) platí pre prvú  odborovú aprobáciu v kombinácii, označenie (B) pre druhú (podľa skratky študijného programu).

Cieľom pedagogickej praxe na bakalárskom stupni štúdia je umožniť študentom sledovať vyučovací proces z pohľadu budúceho pedagóga. Študent počas jedného týždňa náčuvov pozoruje vyučovací proces cvičných učiteľov na základnej alebo strednej škole podľa predmetovej špecializácie a na základe teoretických poznatkov spoznáva, analyzuje a interpretuje vyučovací proces v celej jeho šírke. Z hospitovaných hodín si študent vedie osobné portfólio, ktoré je základným prostriedkom rozvoja jeho osobnej angažovanosti v príprave na budúce učiteľské povolanie.

Cieľom pedagogickej praxe na magisterskom stupni štúdia je orientácia študenta na reálnu školskú prax, prácu učiteľov a žiakov vo vyučovacom procese príslušného aprobačného predmetu na základných a stredných školách. Študent v 1. – 2. semestri štúdia v rámci 2 týždňov zrealizuje 30 hodín praxe, z toho 10 hodín náčuvov, 10 hodín výstupov a 10 hodín rozborov s cvičným učiteľom. Študent v 3. – 4. semestri štúdia v rámci 3 týždňov zrealizuje 45 hodín praxe, z toho 10 hodín náčuvov, 20 hodín výstupov a 15 hodín rozborov s cvičným učiteľom. Študent si z praxe vedie osobné portfólio. Pedagogická prax vedie študentov k tomu, aby konfrontovali teóriu s praxou, aby nadobudnuté poznatky, zručnosti a spôsobilosti  vnímali vo vzťahu ku konkrétnej výchovno-vzdelávacej činnosti, ku konkrétnej práci učiteľa, no predovšetkým vo vzťahu k žiakovi.

Pedagogická prax sa realizuje v termínoch určených harmonogramom akademického roka PdF UK a predchádza jej úvodné inštruktážne sústredenie študentov s metodikom praxe danej aprobácie.

Organizáciu pedagogickej praxe za PdF UK zabezpečuje referát pedagogických a odborných praxí. Praxové predmety pedagogická prax (A) a pedagogická prax (B) zabezpečujú vyučujúci spoločného sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva, v ich gescii je aj vyhodnotenie praxe. Na záver pedagogickej praxe študenti absolvujú s metodikom praxe príslušnej aprobácie kolokvium, na ktorom prebieha hodnotenie a reflexia praxe.

Praktickú výučbu v základných a stredných školách, v ktorých vykonávajú študenti hospitačnú prax, vedú učitelia s požadovanými pedagogickými skúsenosťami v danom predmete.

Pedagogická fakulta UK v rámci praktickej výučby spolupracuje so školami na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdF UK uzatváranej v zmysle platných legislatívnych ustanovení. Pedagogická fakulta UK má uzatvorenú zmluvu so všetkými školami, v ktorých študenti prax vykonávajú. Zoznam cvičných škôl sa pravidelne aktualizuje.

 

Referentka zabezpečujúca spoluprácu so školami na úrovni referátu pedagogických a odborných praxí:

PaedDr. Blanka Múčková Petríková, muckova(at)fedu.uniba.sk

Metodičky praxe pre študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD., horvathova6(at)uniba.sk