Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné mobility

Výmenné študijné pobyty

Výmenné študijné pobyty študentov UK na zahraničných univerzitách prebiehajú v rámci programu Európskej únie Erasmus+. V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať študijný pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský atď.). Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd uzavretých na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu typu štúdium len na tých zahraničných univerzitách, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu typu štúdium aj stáž. Študent sa prihlasuje na mobilitu typu štúdium len počas obdobia, kedy je otvorená výzva. Prihlasovanie na mobilitu typu stáž je otvorené celoročne. Výberové konania prebiehajú na jednotlivých fakultách UK.

Informácie UK https://uniba.sk/erasmus/

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky PdF UK má v rámci programu Erasmus+ dlhodobo uzavreté štyri bilaterálne zmluvy so zahraničnými univerzitami.

 

Partnerské zahraničné univerzity:

Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (CZ BRNO05)                                         

Univerzita JEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta  (CZ USTINAD01)                              

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta  (CZ HRADEC01) 

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (CZ OSTRAVA02)                                       

 

Katedrová koordinátorka programu Erasmus+: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Fakultná koordinátorka programu Erasmus+ a prodekanka pre vonkajšie vzťahy: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Administratívna podpora na oddelení zahraničných vzťahov: Mgr. Kristína Filipeje, filipeje(at)uniba.sk


 

Absolventské stáže

Študenti majú možnosť zúčastniť sa mobility v zahraničí aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s konzorciom WorkSpace Europe. Absolventskú stáž možno absolvovať vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj v ďalších zapojených krajinách (Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko).

Na absolventskú stáž sa môžu prihlasovať študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa v termíne na to určenom. Termíny a podmienky výberových konaní určujú jednotlivé fakulty UK.

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace. Na stáž možno vycestovať po absolvovaných štátniciach a musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Informácie UK

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/staze-pre-absolventov/

Informácie WorkSpace Europe

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/

Pri výbere absolventskej stáže na rozdiel od výmenných študentských pobytov študent nie je limitovaný bilaterálnymi zmluvami univerzitných pracovísk. Študent si inštitúciu, kde chce byť stážistom, vyberá sám. Stáž by mala súvisieť so študentovým odborom štúdia a mať adekvátnu pracovnú náplň.

Katedrová koordinátorka programu Erasmus+: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Fakultná koordinátorka programu Erasmus+ a prodekanka pre vonkajšie vzťahy: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Administratívna podpora na oddelení zahraničných vzťahov: Mgr. Kristína Filipeje, filipeje(at)uniba.sk