Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné mobility

Výmenné študijné pobyty

Výmenné študijné pobyty študentov UK na zahraničných univerzitách prebiehajú v rámci programu Európskej únie Erasmus+. V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať študijný pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský atď.). Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd uzavretých na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje na mobilitu len počas obdobia, kedy je otvorená výzva. Výberové konania prebiehajú na jednotlivých fakultách UK.

Informácie UK https://uniba.sk/erasmus/

Informácie KSJL PDF UK

https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury/erasmus/

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK má v rámci programu Erasmus+ dlhodobo uzavreté tri bilaterálne zmluvy so zahraničnými univerzitami.

 

Partnerské zahraničné univerzity:

Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (CZ BRNO05)                                         

Univerzita JEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta  (CZ USTINAD01)                              

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta  (CZ HRADEC01)                                        

 

Katedrová koordinátorka programu Erasmus+: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Fakultná koordinátorka programu Erasmus+ a prodekanka pre zahraničné vzťahy: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Administratívna podpora na referáte pre zahraničné vzťahy: PhDr. Tamara Sojková, sojkova(at)fedu.uniba.sk

Absolventské stáže

Študenti majú možnosť zúčastniť sa mobility v zahraničí aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s konzorciom WorkSpace Europe. Absolventskú stáž možno absolvovať vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj v ďalších zapojených krajinách (Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko).

Na absolventskú stáž sa môžu prihlasovať študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa v termíne na to určenom. Termíny a podmienky výberových konaní určujú jednotlivé fakulty UK.

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace. Na stáž možno vycestovať po absolvovaných štátniciach a musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Informácie UK

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/staze-pre-absolventov/

Informácie WorkSpace Europe

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/

Pri výbere absolventskej stáže na rozdiel od výmenných študentských pobytov študent nie je limitovaný bilaterálnymi zmluvami univerzitných pracovísk. Študent si inštitúciu, kde chce byť stážistom, vyberá sám. Stáž by mala súvisieť so študentovým odborom štúdia a mať adekvátnu pracovnú náplň.

Katedrová koordinátorka programu Erasmus+: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Fakultná koordinátorka programu Erasmus+ a prodekanka pre zahraničné vzťahy: Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Administratívna podpora na referáte pre zahraničné vzťahy: PhDr. Tamara Sojková, sojkova(at)fedu.uniba.sk

Slovak for foreigners

SLOVAK FOR FOREIGNERS

Within the framework of the international mobility exchange, the Department offers for foreign students from other linguistic backgrounds the elective subject Slovak for foreigners and thus enables them to acquire basic knowledge about the Slovak language and culture, but especially to develop their communication skills in the Slovak language at the required language level.

The course is provided by Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., blazencova1(at)uniba.sk


SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Katedra v rámci medzinárodnej mobilitnej výmeny ponúka pre zahraničných študentov z iného jazykového prostredia výberový predmet slovenčina pre cudzincov a umožňuje im tak nadobudnúť základné poznatky o slovenskom jazyku a kultúre, ale najmä rozvíjať si komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku na požadovanej jazykovej úrovni.

Predmet zabezpečuje Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., blazencova1(at)uniba.sk