Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Charakteristika študijného programu

Druhý, magisterský stupeň študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) svojou koncepciou nadväzuje na prvý, bakalársky stupeň tohto študijného programu. Študijný plán a skladba predmetov sú koncipované tak, aby umožňovali absolventom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) realizovanom na PdF UK, ako aj na iných univerzitách plynulo a bezproblémovo pokračovať v magisterskom stupni štúdia.

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy.

Neoddeliteľnou súčasťou študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je študijný program spoločného sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva.

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v magisterskom stupni štúdia v dennej aj externej forme je koncipovaný trojpilierovo. Spája odborné poznatky založené na kritickom poznávaní súčasného slovenského jazyka a literatúry z vývinového (diachrónneho) hľadiska, poskytuje poznatky o aktuálnom dianí v oblastí jazykovej normy a kultúry a všetky odborné poznatky sa zároveň prepájajú s aplikáciou odborných poznatkov v edukačnom a pedagogickom procese a s rozvíjaním kompetencií učiteľa slovenského jazyka a literatúry.

Hlavné penzum povinných predmetov študijného programu predstavuje štruktúra jazykovedne, literárnovedne a didakticky orientovaných prednášok a seminárov.

Prvý pilier predstavujú predmety zamerané na dejiny a vývin slovenčiny, jazykovú kultúru a aktuálnu jazykovú prax, na základe ktorých sa formuje hlavná os logickej postupnosti a nadväznosti poznatkov o hlavných dejinno-periodizačných etapách vývinu národného jazyka. Zdôrazňuje sa formovanie kultúrnych predspisovných útvarov národného jazyka, vznik a používanie celonárodnej, kultivovanej a kodifikovanej podoby slovenčiny ako existenčnej formy národného jazyka a spájajú sa poznatky s aktuálnymi javmi rozvoja spisovnej slovenčiny na úrovni jednotlivých rovín jazyka. Študent sa dokáže v nich orientovať, identifikovať ich úlohu najmä v jazykovednom kontexte a dokáže ich správne aplikovať v širšom edukačnom procese v kontexte literárnovedného a historického vývinu slovenského jazyka a kultúry. Jednotlivé javy vníma v širších jazykových, kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Pri riešení problémových úloh sa rozvíjajú zručnosti analytického a syntetického myslenia a utvárajú sa konkrétne podmienky pre kritické posudzovanie vhodnosti a primeranosti použiteľnosti získaných poznatkov pri práci s používaním a sprostredkúvaním informácií vo vyučovacom procese.

Druhý pilier predstavujú predmety z oblasti dejín staršej literatúry, literárneho klasicizmu, romantizmu a realizmu. Tieto literárno-historicky zamerané predmety poskytujú obraz o uplatňovaní slovenského jazyka v literárnej tvorbe v rámci jednotlivých období vývinu slovenského jazyka a kultúry a na procesy a kontexty jazykovo-kultúrnej a hodnotovej komunikácie slovenského prostredia v európskom kontexte. Uvedené predmety sú plne prepojené s jazykovedne orientovanými predmetmi. V rámci literárnovedne orientovaných predmetov má tak študent možnosť získať zručnosti prepojiť jazykovedné a literárnovedné poznatky.

Tretí pilier predstavuje didakticko-aplikačný rámec predmetov, ktoré umožňujú študentovi naučiť sa a precvičiť si aplikáciu odborných poznatkov v praktickej oblasti. Pomocou predmetov povinného penza sa v oblasti didaktiky slovenského jazyka a didaktiky literatúry uskutočňuje zásadná a komplexná profilácia osobnosti učiteľa, ktorý sa spoľahlivo vie orientovať vo vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v rámci svojej budúcej pracovnej pozície ako učiteľ pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Zároveň sa orientuje vo výkonových a obsahových štandardoch a svoje zručnosti a kompetentnosti uplatňuje v zmysle obsahovo a štruktúrne vyváženej miere s použitím učebníc, učebných textov, e-learningových metód a prostriedkov, ktoré umožňujú prenos informácií a odborných poznatkov v nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.

Tieto piliere dopĺňajú voliteľné a výberové predmety, ktoré rozvíjajú hlavné odborné poznatky v oblasti jednotlivých rovín súčasného spisovného jazyka (z bakalárskeho študijného programu) a zároveň formujú a aktivizujú ďalšie i nové zručnosti študentov v odbore. Zameriavajú sa na aplikáciu vedomostí v edukačnom procese a školskej praxi, rozvíjajú poznatky v oblasti súčasnej slovenčiny v kontexte s jej historickým a nárečovým vývinom. Zároveň formujú aplikačné zručnosti vychádzajúce z princípov slovenského pravopisu a aktuálnej praxe. Budujú a rozvíjajú kompetentnosti tvorivého písania, komplexného jazykového rozboru, lebo práve tie sú nevyhnutné pre školskú prax v nižšom i vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Osobitne rozvíjajú čitateľské a literárno-interpretačné zručnosti pri práci s vybraným penzom literárnych diel slovenských autorov, ktoré vznikali v rámci jednotlivých vývinových období slovenskej literatúry v slovenskom jazyku. Zároveň sa však  študentom poskytuje priestor aj na oboznámenie sa s kultivovanou literárnou podobou jednotlivých variantov slovenčiny, staroslovienčinou i slovakizovanou češtinou, ktoré predstavujú prejavy homogénnej viacjazykovej komunikácie slovenského kultúrneho prostredia. Tento zreteľ poznania o vývine slovenského jazyka a literatúry sa aplikuje najmä vďaka rozmanitým medzijazykovým i medziliterárnym súvislostiam a procesom, ktoré determinuje obraz pluralitnej slovenskej kultúry v európskom kontexte.

Všetky tieto poznatky a nástroje kritického myslenia majú možnosť študenti spoznať a využiť na prednáškach a seminároch zameraných na aplikáciu vybraných príkladov jazykovej a literárnej komunikácie do vnútra spoločenstva i navonok v komunikácii s inými jazykovo-kultúrnymi prostrediami. Reflektovanie vývinového oblúka a pulzovanie našej literárnej kultúry od najstarších čias až po súčasnosť v rámci literárnych exkurzií slúži na upevnenie nadobudnutých teoretických vedomostí a vytvorenie predpokladov pre ich budúcu implementáciu do vyučovacej praxe.

Špecifikom študijného programu v magisterskom stupni štúdia sú teda vedomosti z oblasti dejín spisovného jazyka a jeho vývinu. V kontexte s jej historickým a nárečovým vývinom sa ďalej rozvíjajú poznatky v oblasti súčasnej slovenčiny. Spolu s literárnovedným obsahom zameraným na staršie a novšie dejiny slovenskej literatúry formujú u študenta konkrétnu predstavu založenú na logickej postupnosti a následnosti celého dejinno-periodizačného vývinu slovenského jazyka, literatúry a kultúry. Tento rozmer magisterského stupňa študijného programu na PdF UK je jedinečný a nevyhnutný pre školskú a edukačnú prax. Prostredníctvom tohto výkladu dejín sa ponúka poznanie o aktuálnej jazykovo-kultúrnej situácii.

Osobitný zreteľ na prepojenie teoretickej a praktickej prípravy učiteľa slovenského jazyka a literatúry s aktuálnymi potrebami a požiadavkami školskej a mimoškolskej praxe ako ďalšie špecifikum študijného programu má za dôsledok, že študenti si formujú aplikačné zručnosti, budujú a rozvíjajú kompetentnosti v oblasti pravopisu, tvorivého písania, komplexného jazykového rozboru, lebo práve tie sú nevyhnutné pre školskú prax v nižšom i vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.

Študijný plán študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v magisterskom stupni štúdia je koncipovaný tak, aby viedol k dosiahnutiu cieľov stanovených v profile absolventa.  Študijný program svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy  tak, aby bol profil absolventa v súlade s profilom absolventa tohto študijného odboru.

Zameranie študijného programu akceptuje a rešpektuje požiadavky slovenského edukačného prostredia a je v súlade so svetovými trendmi zameranými na humanizáciu vzdelávania, ďalej je dôležitým predpokladom na vybudovanie pozitívneho postoja k svojmu odboru a na zvnútornenie jeho spoločenského a kultúrneho významu v súčasnej spoločnosti, v ktorej vzdelanie, eticky a spoločensky zodpovedné konanie na základe faktov predstavujú zvlášť exponované hodnoty dôležité pre upevňovanie a rozvoj demokratickej  spoločnosti.

Profil absolventa

Komplexne sformovaná osobnosť absolventa druhého stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetentnosťami na uskutočňovanie výkonu komplexne profilovaného pedagóga a na uplatňovanie najnovších odborných a pedagogických kompetentností v slovenskej školskej praxi. Úlohou takto profilovaného absolventa je vychovávať, vzdelávať a podporovať zvyšovanie kvality poznania, myslenia a zodpovednosti u žiakov základných a stredných škôl v odbore slovenský jazyk a literatúra. Absolvent má plnohodnotnú kvalifikáciu v odbore slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vie vychovávať, vzdelávať a podporovať zvyšovanie kvality

poznania, myslenia a zodpovednosti u žiakov druhého stupňa základných škôl a na stredných školách. Môže zároveň spoľahlivo pokračovať aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia vo svojom alebo príbuznom odbore a rozvíjať získané vedomosti na skvalitnenie vzdelania.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) sa formuje ako komplexne pripravená osobnosť s odbornými spôsobilosťami a oprávneniami, ktoré rozhodujúcou mierou vplývajú na uskutočňovanie vzdelávania a výchovnú činnosť. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje mu poskytujú priestor pre rozvoj a formovanie schopnosti učiť sa, vzdelávať a uvedomovať si kontexty a vzťahy vyplývajúce z kultúrno-historických súvislostí v aktuálnom kultúrno-spoločenskom rámci. Získané vedomosti a zručnosti zahrnujú nadstavbovú zložku druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolvent vie spoľahlivo uplatniť pri tvorivom a komplexnom riešení úloh v prostredí aktuálnej a inovatívnej školskej praxe. Absolvent je spoľahlivo teoreticky pripravený a odborne spôsobilý vzdelávať sa, vzdelávať a vychovávať.

S cieľom skvalitnenia vlastnej odbornej komunikácie reflektuje najnovšie teoretické poznatky z odboru a reflektuje ich vo vzdelávacom procese. Spoľahlivo využíva aktuálne postupy hodnotenia priebehu a výsledkov vyučovania, je pripravený pracovať tiež v oblasti mimoškolskej alebo záujmovej činnosti v súlade s aktuálnymi potrebami a trendmi vzdelávania a školskej praxe pri vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Absolvent disponuje odbornými spôsobilosťami, ktoré sú nevyhnutné na implementovanie nových poznatkov z odboru do výchovno-vzdelávacieho procesu. Absolvent rešpektuje základné pedagogické dokumenty a implementuje ich do výchovno-vzdelávacej činnosti. Reflektuje aktuálne požiadavky moderného vzdelávania, ktoré je orientované na žiaka, založené na kreativite a na učení formou objavovania poznatkov a využívania výsledkov kritického myslenia.

Absolvent pozná školský systém v prostredí Slovenskej republiky, disponuje poznatkami o výchovno-vzdelávacom procese a školskej praxi a vie charakterizovať a spoľahlivo používať didaktické nástroje, rozlišuje a uplatňuje hlavné zásady edukačnej praxe, používa overené klasické, ako aj moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky.

Vedomosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore slovenský jazyka a literatúra (v kombinácii) disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré vie presne, tvorivo a efektívne uplatniť v edukačnom prostredí štátneho a súkromného sektora. Predmety vyučované v druhom stupni vysokoškolského štúdia umožňujú vzhľadom na profil absolventa poskytnúť priestor pre integráciu vedomostí a ich usústavnenie formou vlastnej študijnej cesty vedúcej k profilovaniu odborne spôsobilej osobnosti pripravenej realizovať metódy kritického myslenia o slovenskom jazyku a literatúre (najmä v kontexte aktuálnych smerovaní v myslení o historicko-kultúrnom vývine európskeho kultúrneho priestoru).

Teoretické vedomosti absolventa druhého stupňa štúdia rozvíjajú jazykovedne orientované predmety zamerané na dejiny spisovnej slovenčiny, na súčasnú slovenčinu a  jej normu a kodifikáciu vo vzťahu k jej histórii a slovenským nárečiam a na základy jazykovej kultúry. V kontexte literárnovedne orientovaných predmetov sa kladie dôraz na periodizačné súvislosti slovenského literárneho vývinu, ktoré zahrnujú dejiny staršej literatúry, dejiny literárneho klasicizmu a romantizmu a dejiny

literárneho realizmu. Jazykovednú i literárnovednú časť študijného programu rozvíjajú, obohacujú a syntetizujú poznatky o aktuálnych výskumných procesoch a kontextoch kultúrnej komunikácie, ktoré sa odrážajú najmä v oblasti vzťahov slovenskej jazykovej a literárnej komunikácie s kultúrnymi slojmi, ktoré sa od najstarších čias zúčastňujú na formovaní slovenského kultúrneho prostredia.

Predmety jazykovednej i literárnovednej časti odbornej profilácie absolventa sú vzájomne prepojené práve svojím zameraním na periodizačné obdobia staršieho vývinu slovenského jazyka a literatúry od Veľkej Moravy po barok. Významnú rolu v tomto kontexte predstavujú periodizačné momenty vplývajúce na vznik a rozvoj kultúrnych variantov slovenského jazyka a ich uplatnenia sa v kontexte slovenskej literárnej tradície. Ďalší rozmer poznatkov poskytuje obraz o formovaní protonárodných a národných ideových rámcov, ktoré vyplynuli zo smerovania osvietenských, klasicistických a romantických myšlienok, myšlienok ovplyvnených literárnym realizmom s presahmi do literárnej moderny. Životaschopnosť slovenského jazyka sa reflektuje v kontexte vzniku snáh o kodifikáciu jazyka, pri formovaní jazykových príručiek a pravidiel. Vrcholným momentom národného života aj vzhľadom na nárečovú stratifikáciu slovenčiny je prijatie kodifikovanej celonárodnej podoby spisovnej slovenčiny. Zjednocujúcu, komunikačnú a kultúrnu úlohu pri formovaní slovenskej národnej i občianskej identity rámcovo zapĺňa predmet zameraný na súčasnú jazykovú kultúru v rozmanitých kultúrnych a spoločenských kontextoch. Absolvent disponuje ucelenou sústavu poznatkov a zručností z oblasti dejín slovenského jazyka a literatúry, pozná zákonitosti a podmienky fungovania a praktického využívania slovenského jazyka a literatúry, a to aj vo vzťahu k susediacim jazykom a kultúram.

Komplexnú spôsobilosť pôsobiť v edukačnom procese získa absolvent druhého stupňa štúdia zo štúdia didaktiky a metód rozvíjajúcich kritické myslenie o slovenskej jazykovej a literárnej tradícii. Všetky teoretické vedomosti absolvent uplatní v edukačnej školskej praxi na Slovensku po absolvovaní predmetov zameraných na komponent a na didaktiku slovenského jazyka a didaktiku literatúry. Prostredníctvom vedomostne a prakticky orientovaných predmetov odborovej didaktiky so zameraním na slovenský jazyk a literatúru získa absolvent poznatky a nadobudne zručnosti metodicky  správnej aplikácie pri príprave a realizácii vyučovania slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Na základe absolvovania didaktických predmetov získa absolvent spoľahlivé poznatky o pedagogických dokumentoch (štátny vzdelávací program, obsahové a výkonové štandardy a i.), získa orientáciu v obsahu učebníc, učebných textov, príručiek pre slovenský jazyk a literatúru, ktoré sa používajú v základných a stredných školách. Disponuje poznatkami z teórie vyučovania, pozná metódy a formy vyučovania a tieto poznatky vie využiť a metodicky správne aplikovať pri rozvíjaní vedomostí a schopností žiakov základných a stredných škôl v kontexte praxou overených a moderných koncepcií vyučovania aj vzhľadom na najnovšie trendy v informačno-komunikačných technológiách.

Zručnosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore slovenský jazyka a literatúra (v kombinácii) vie preukázateľne a spoľahlivo použiť vedomosti, ktoré sú výsledkom nadobudnutého vzdelania a kvalifikácie a sú podmienené najmä potrebami školskej praxe a trhu práce. Vedomosti spolu s hodnotovými postojmi a didaktickým znalosťami tvoria súbor komplexne nadobudnutých zručností, ktoré absolventovi umožňujú komunikovať, prepájať a hodnotiť poznatky v dejinných i aktuálnych diskurzoch o slovenskom jazyku a literatúre.

Absolvent je tak spôsobilý vykonávať vzdelávaciu a výchovnú činnosť v oblasti vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania v odbore

slovenský jazyk a literatúra, zodpovedať za kvalitu priebehu a za výsledky výchovy a vzdelávania, viesť predpísanú pedagogickú dokumentáciu. Implementuje nové poznatky a prístupy do výchovno-vzdelávacej práce, vychádzajúc zo základných pedagogických dokumentov. Je pripravený podieľať sa na tvorbe pedagogických dokumentov školy, vykonávať práce a úlohy súvisiace najmä s priamou pedagogickou činnosťou, projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie, pripravovať edukačné a metodické materiály, a to aj s podporou najnovších digitálnych technológií.

Absolvent disponuje praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú ako odborne integrovanej a tvorivej osobnosti úspešne sa začleniť do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. Aplikuje štruktúru a metodológiu študijného programu s cieľom skvalitnenia a inovácie vzdelávania. Inovatívnym spôsobom vie projektovať a realizovať výučbu a reflektovať najnovšie výsledky výskumu v školskej praxi pre potreby aktuálnej kultúrnej a celospoločenskej komunikácie.

Disponuje spoľahlivými zručnosťami získanými z nadstavbovej oblasti svojho odboru a didaktiky vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ktoré nadväzujú na zručnosti nadobudnuté v prvom stupni štúdia. Na základe svojich skúseností je spôsobilý prispieť k tvorbe učebných materiálov, ktoré reflektujú aktuálne potreby školskej praxe. Je pripravený poskytnúť praktické skúsenosti pri synergickom riešení problémov spoločenskej a etickej zodpovednosti, najmä pri rozhodovaní v situáciách ovplyvnených presahmi z iných, najmä príbuzných odborov a oblastí.

Kompetentnosti

Kompetentnosti samostatne sa vzdelávať, hodnotiť a kriticky pristupovať k informáciám a zdrojom poznania vychádzajú z rozvíjaných vedomostí, zručností a postojov.

Absolvent druhého stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) na základe spoľahlivého poznania vývinu, dejín a stratifikácie slovenského jazyka a literatúry vie aplikovať metodológiu a odborovú didaktiku, ovláda základné procesy a kontexty kultúrnej komunikácie a vie používať a hodnotiť poznatky získané z informačných zdrojov a uplatňovať aktuálne informačno-komunikačné technológie. Je vysoko erudovaným odborníkom nielen v oblasti kultivovaného písomného a slovného prejavu v spisovnom slovenskom jazyku, ale pozná aj jeho predspisovné a nárečové útvary.

Disponuje uceleným súborom vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvíjanie zodpovednosti za oblasť vzdelávania v odbore, a vie integrovať jednotlivé jazykovedné a literárnovedné poznatky do vyučovania a tiež v rámci rozvíjania tvorivého a kritického myslenia. Chápe súvislosti medzi minulými a súčasnými jazykovými a literárnymi slojmi, tradíciami, dejmi a stereotypmi, rozumie logike a obsahu jednotlivých periód a vie na ich základe poskytnúť spoľahlivú interpretáciu aktuálnych rámcov v komparatívnom a interdisciplinárnom kontexte.

Vie analyzovať a kriticky zhodnotiť poznatky a zdroje študijného odboru s presahom do oblastí  príbuzných odborov a dokáže sa dobre orientovať v aktuálnych výsledkoch vedeckých výskumov vo svojom odbore a dokáže ich uplatniť. Implementuje nové poznatky do edukačného procesu a školskej praxe. Disponuje reflexívno-hodnotiacimi kompetenciami, na základe ktorých je schopný kriticky myslieť a hodnotiť procesy a výsledky vzdelávania, vie prepojiť  odborné vedomosti a metodiku výchovno-vzdelávacieho procesu v školskej praxi a disponuje tvorivým a kritickým myslením, je flexibilný a adaptuje axiologický systém do výchovy a vzdelávania.

Uskutočňuje vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, formou objavovania a organizovania samostatnej činnosti s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň vzdelávania. Je kreatívny, podnecuje samostatnú prácu žiakov v základných a stredných školách, vie plánovať a organizovať vzdelávaciu činnosť a prácu žiakov.

Dokáže dosiahnuť synergický úspech z objavovania poznatkov v odbore zo strany žiakov prostredníctvom rozmanitých foriem, spôsobov a metód výučby, stimulovať aktívnu rolu žiaka v procese učenia sa, diagnostikovať a hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania.

Absolvent je schopný integrovať poznatky aj z iných, najmä príbuzných odborov a porozumieť im v širšom kontexte, komunikovať jednoznačné závery a ich zdôvodnenia v rámci odborného a laického diskurzu.

Profil absolventa magisterského študijného programu slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii) je v súlade s Dlhodobým zámerom UK  a Dlhodobým zámerom PdF UK, s poslaním a strategickými zámermi UK a PdF UK, v súlade s opisom študijného odboru a ďalšími prislúchajúcimi dokumentmi. Ciele vzdelávania sú konkretizované v profile absolventa a podrobne rozpracované v informačných listoch jednotlivých predmetov študijného programu.  

Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa magisterského študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v dennej aj externej forme sú vedomosti, zručnosti a kompetentnosti, ktoré si študenti rozvinuli absolvovaním predmetov študijného programu spoločný sociálnovedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva a ktoré sú podrobne rozpracované v profile absolventa tohto študijného programu.  

Kvalifikácia a uplatnenie absolventa

Úspešným absolvovaním druhého stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v dennej aj externej forme študent získa titul magister (Mgr.) a kvalifikáciu zodpovedajúcu úrovni 7 podľa Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Dokladom o kvalifikácii je vysokoškolský diplom (2. stupeň), vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

Absolvent druhého stupňa študijného programu v súlade so Slovenským kvalifikačným rámcom (SKKR, úroveň 7) získa kvalifikáciu a spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy.

Absolvent druhého stupňa študijného programu získa kvalifikáciu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania v odbore slovenský jazyk a literatúra, ale môže spoľahlivo pokračovať aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia vo svojom alebo príbuznom odbore a  bude kvalifikovaný na nasledujúce zamestnania a povolania: 1. učiteľ druhého stupňa základnej školy; 2. učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium).

Kompetentnosti, vedomosti a zručnosti absolventa druhého stupňa študijného programu vrátane prenositeľných spôsobilostí získaných počas štúdia umožňujú uplatniť sa v povolaniach vyžadujúcich požadovanú úroveň vedomostí, zručností a kompetentností absolventa zodpovedajúcu úrovni 7 Slovenského kvalifikačného rámca.

Druhý stupeň študijného programu umožňuje absolventovi pokračovať v treťom, doktorandskom stupni štúdia s cieľom získať vyššiu kvalifikáciu na výkon pracovnej činnosti v kategóriách orientovaných na prácu vo vede a výskume v odbore slovenský jazyk a literatúra a v príbuzných odboroch zameraných na výskum komunikácie a vzťahu slovenského jazyka a literatúry s inými jazykmi, literatúrami a kultúrami.

Väčšina absolventov druhého, magisterského stupňa štúdia pôsobí v pozícii učiteľa slovenského jazyka a literatúry druhého stupňa na základných školách a učiteľa slovenského jazyka a literatúry na stredných školách v Slovenskej republike.

Rada študijného programu

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Stupeň štúdia: Mgr.

Forma: denná a externá

 

HLAVNÁ ZODPOVEDNÁ OSOBA ZABEZPEČUJÚCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

ZODPOVEDNÉ OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ŠTUDIJNÝ PROGRAM

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV

Bc. Eva Frtúsová

študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry

ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNÁVATEĽOV

PaedDr. Elena Backová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, predsedníčka predmetovej komisie, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 04 Bratislava

Mgr. Jitka Vaňová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, Gymnázium Metodova, Metodova 2, 821 08 Bratislava

Mgr. Róbert Jedlička

učiteľ slovenského jazyka a literatúry, predseda predmetovej komisie, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, Ecole française internationale, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

Pozvánky na zasadnutia rady študijného programu

Pozvánka 19. 4. 2023