Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Charakteristika študijného programu

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy (sociálna práca, logopédia a liečebná pedagogika).

Prvý, bakalársky stupeň študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je primárne zameraný na pokračovanie na druhom, magisterskom stupni tohto študijného programu.

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) je študijný program spoločného sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva, ktorého profil absolventa, opis študijného programu a VHS je súčasťou tohto akreditačného spisu.

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj externej forme poskytuje študentom systematické a komplexné vzdelanie v oblasti súčasného slovenského jazyka a literatúry.

Povinné predmety úvod do štúdia jazyka, úvod do štúdia literatúry a tvorba odborného textu v odbore slovenský jazyk a literatúra rozvíjajú, prehlbujú a formujú vedomosti a zručnosti študentov týkajúce sa jazykovedného a literárnovedného výskumu a tvorby odborného textu v lingvistike a literárnej vede. Povinné predmety z oblasti slovenského jazyka tvoria ucelený a komplexný súbor poznatkov o systéme a norme súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách (zvuková, lexikálna, morfologická, syntaktická, štylistická) a o kodifikovanej podobe súčasnej spisovnej slovenčiny. Povinné predmety z oblasti slovenskej literatúry utvárajú ucelený a komplexný súbor vedomostí o dejinách slovenskej literatúry 20. storočia a o literatúre pre deti a mládež, ako aj o svetovej literatúre. V skladbe povinných predmetov sa pamätá aj na situovanie poznatkov o súčasnom slovenskom jazyku a literatúre do interkultúrnych súvislostí a širšieho medzinárodného kontextu na diachrónnej aj synchrónnej rovine.

Povinne voliteľné predmety upevňujú a rozvíjajú poznatky a zručnosti študentov a zameriavajú sa na ich aplikáciu v edukačnom procese. Sú rozdelené do 2 skupín pokrývajúcich oblasť slovenského jazyka (skupina 1) a literatúry (skupina 2). Povinne voliteľné predmety prvej skupiny rozvíjajú poznatky

o lexikálnej, morfologickej a syntaktickej rovine súčasného slovenského jazyka a súvisiace zručnosti so zameraním na aplikáciu v školskej praxi, v komunikačno-prezentačnom kontexte a pri korektorsko-redaktorskej činnosti. Povinne voliteľné predmety druhej skupiny rozvíjajú poznatky o výstavbe literárneho textu, využití literatúry pri výchove detí a mládeže, ako aj o slovenskej literatúre a knižnej kultúre po roku 1989 a rozvíjajú čitateľské, analyticko-interpretačné a hodnotiace zručnosti s dôrazom na ich aplikáciu v školskej praxi. Časť povinne voliteľných predmetov (svetová literatúra II, kontexty európskeho kultúrneho myslenia) aplikačne pokrýva presah poznatkov o súčasnom slovenskom jazyku a literatúre do interkultúrnych súvislostí a širšieho medzinárodného kontextu na diachrónnej aj synchrónnej rovine.

Súčinnosť povinne voliteľných predmetov z prvej, jazykovej a druhej, literárnej skupiny sa preukazuje najmä pri rozvíjaní komunikačno-prezentačných zručností, ako aj čitateľských, analyticko-interpretačných a hodnotiacich zručností pri práci s vybraným penzom literárnych diel slovenských autorov 20. a začiatku 21. storočia, ale aj diel literatúry pre deti a mládež a svetovej literatúry. Neodmysliteľnou súčasťou je aj didaktické aplikovanie jazykových a literárnych poznatkov a odborných postupov v záujme prípravy na pokračujúce štúdium v študijnom programe a v záujme kvalifikácie na povolania, v ktorých sa môže uplatniť absolvent bakalárskeho študijného programu.

Pokiaľ ide o jedinečnosť študijného programu a jeho originalitu v zmysle zamerania a výstupov vzdelávania, kľúčové je zameranie najmä na dôkladné poznanie systému súčasného spisovného slovenského jazyka a spoľahlivú orientáciu v poznatkoch o súčasnej slovenskej literatúre, o literatúre pre deti a mládež a o svetovej literatúre so zreteľom na príslušné praktické zručnosti a spôsobilosti, využiteľné najmä vo výchovno-vzdelávacej praxi, ako aj v iných oblastiach, v ktorých sa absolvent môže uplatniť. Dôraz sa pritom kladie na prepojenie súčasných, vrátane najaktuálnejších jazykovedných a literárnovedných poznatkov s oblasťou súčasného jazyka a literatúry ako komplexom vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré svojou väzbou na živú školskú, komunikačnú a kultúrno-spoločenskú prax tvoria kľúčový faktor pestovania odbornej, profesijnej i kultúrnej identity súčasného mladého človeka. Dôraz na literatúru pre deti a mládež a na svetovú literatúru vyplýva z miery ich zastúpenia v obsahu nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.

Táto koncepcia bakalárskeho stupňa študijného programu poskytuje študentovi vedomosti, zručnosti a kompetentnosti kľúčové pri jeho ďalšom štúdiu na magisterskom stupni študijného programu. To zodpovedá primárnemu zameraniu bakalárskeho stupňa študijného programu pripraviť absolventa na pokračovanie v štúdiu v magisterskom študijnom programe s intenciou prípravy na učiteľské povolanie zodpovedajúcej aktuálnym potrebám školskej praxe. Zameranie na súčasný jazyk a literatúru je tiež predpokladom na také uplatnenie absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu v školskom prostredí (v pozícii pedagogického asistenta), prípadne pre potreby vydavateľského prostredia (textový korektor) či v iných povolaniach a zamestnaniach v oblasti školstva, kultúry a umenia, ktoré bude spoločensky prospešné práve na základe absolventovej spoľahlivej orientácie v súčasnom slovenskom jazyku a literatúre v interkultúrnych a medzinárodných súvislostiach ako pilieroch aktuálneho a perspektívneho formovania a rozvíjania kultúrnej identity. Neodmysliteľným predpokladom odovzdávania a rozvíjania kultúrnej identity pri pôsobení v školstve, kultúre a umení je spoľahlivá orientácia v literatúre pre deti a mládež.

Študijný plán študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v bakalárskom stupni štúdia je koncipovaný tak, aby viedol k dosiahnutiu cieľov stanovených v profile absolventa.  Študijný program svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy  tak, aby bol profil absolventa v súlade  s profilom absolventa tohto študijného odboru.

Zameranie bakalárskeho študijného programu akceptuje a rešpektuje požiadavky slovenského edukačného prostredia a je v súlade so svetovými trendmi zameranými na humanizáciu vzdelávania, ďalej je dôležitým predpokladom na vybudovanie pozitívneho postoja k svojmu odboru a na zvnútornenie jeho spoločenského a kultúrneho významu v súčasnej spoločnosti, v ktorej vzdelanie, eticky a spoločensky zodpovedné konanie na základe faktov predstavujú zvlášť exponované hodnoty dôležité pre upevňovanie a rozvoj demokratickej  spoločnosti.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v dennej aj externej forme v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený primárne pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), prípadne v inom súvisiacom študijnom programe.

Absolvent získal poznatky a zručnosti z oblasti edukačných vied a orientuje sa v spoločenských a legislatívnych súvislostiach výchovy a vzdelávania, získal základy pedagogicko-psychologickej a digitálnej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie nadobudol prierezové vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry zodpovedajúce súčasnému stavu poznania a potrebám praxe na úrovni požadovanej pre prvý stupeň štúdia. Disponuje všeobecne využiteľnými kompetentnosťami a prenositeľnými zručnosťami, ktoré sú uplatniteľné pri absolventovom ďalšom vzdelávaní i pri jeho perspektívnom pracovnom pôsobení.

Vedomosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania. Pozná zákonitosti vývinu kognitívnych, afektívnych a osobnostných charakteristík žiakov s aplikáciou v edukačnom prostredí. Pozná teoretické princípy organizovania a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní, orientuje sa v základných modeloch výchovy a vzdelávania a moderných koncepciách vyučovania.

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) dôkladne pozná systém a normu súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách, pozná kodifikáciu súčasnej spisovnej slovenčiny, má ucelený a komplexný súbor vedomostí z teórie jazyka a jazykovedy. Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) má ucelený a komplexný súbor vedomostí z teórie literatúry a o dejinách slovenskej literatúry 20. storočia, o literatúre pre deti a mládež a svetovej literatúre, pozná umelecké smery, reprezentatívnych autorov a diela.

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) dôkladne ovláda metodológiu jazykovedného a literárnovedného výskumu na úrovni, ktorá mu umožňuje praktizovať jazykovú a literárnu analýzu, interpretáciu a hodnotenie textov. Má vedomosti o výchovných a praktických presahoch využitia jazyka a literatúry v edukačnom prostredí. Má vedomosti o štylistických, žánrových a funkčných faktoroch komunikácie a prezentáciev pracovnej aj mimopracovnej sfére, pri písaní odborného textu, pri úprave písomností, vedení korešpondencie. Má základné vedomosti v oblasti korektorskej a redaktorskej činnosti. Disponuje vedomosťami o historickom kultúrnom dedičstve Slovenskej republiky a o mieste slovenskej kultúry v interkultúrnych súvislostiach a v širšom medzinárodnom kontexte na diachrónnej aj synchrónnej rovine.

Zručnosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve. Dokáže aplikovať základné pedagogicko-psychologické teoretické poznatky do edukačnej praxe. Orientuje sa v relevantných didaktických materiáloch, dokáže ich analyzovať a selektovať vzhľadom na vyučovacie ciele. Dokáže projektovať a realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Nadobudol elementárne organizačné zručnosti a vie ich využiť v pedagogickej praxi. Dokáže analyzovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť, ako aj identifikovať problémové jazykové a literárne javy pri výučbe slovenského jazyka a literatúry a navrhovať ich riešenie. Dokáže aktívne používať digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacej, výskumnej aj administratívnej činnosti.

Absolvent sa dokáže orientovať v odborných a vedeckých zdrojoch v odbore štúdia, je schopný aktívne získavať relevantné informácie a správne interpretovať fakty a vie ich využívať pri navrhovaní a riešení praktických a problémovo zadaných úloh v odbore.

Absolvent vie dôkladne analyzovať jazykové prejavy zo zvukovej, lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej roviny. Vie analyzovať literárny text na žánrovej, kompozičnej, motivicko-tematickej a jazykovo-štylistickej rovine, má interpretačné a hodnotiace zručnosti. Ovláda obvyklé postupy jazykovedného a literárnovedného výskumu, vie kriticky rozpoznať ich vhodnosť a tvorivo ich použiť pri riešení odborných problémov. Dokáže formulovať a obhajovať odborné argumenty. Slovom aj písmom ovláda slovenský jazyk na vysokej úrovni v závislosti od komunikačnej situácie. Má rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti.

Slovenský jazyk a literatúru efektívne využíva v edukácii ako vzdelávací aj výchovný prostriedok v intenciách vzdelávania orientovaného na žiaka, komunikačne a humanisticky zameranej výchovy a v súvislostiach s ďalšími oblasťami vzdelávania, pri aktívnom participovaní na vyučovaní a integračno-inkluzívnom pôsobení v školskom prostredí.

Ovláda korektorské zručnosti potrebné pri jazykovej a vizuálnej kontrole textu. Dokáže aktívne získavať informácie a najnovšie poznatky z odboru, pričom dokáže efektívne pracovať s informačnými technológiami, s databázami i slovníkmi.

Kompetentnosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy sa vyznačuje tvorivým myslením, dokáže pružne a samostatne riešiť problémy. Pri riešení odborných úloh v tímovej súčinnosti je schopný spolupracovať, koordinovať čiastkové činnosti v tímovej práci a niesť zodpovednosť za jej výsledky. Uplatňuje zásady autorskej etiky.

Je spôsobilý relevantne argumentovať v profesionálnej diskusii, efektívne uplatniť svoje poznatky a zručnosti na úrovni pracovného tímu, ako aj primerane prezentovať obsah svojho odboru pred širokou verejnosťou a ponúknuť závery a zdôvodnenia aj laickým adresátom. Dokáže efektívne kooperovať s odborníkmi aj laikmi, s ktorými sa stretá vo svojej oblasti pôsobenia. Vie uvažovať a diskutovať o slovenskom jazyku a literatúre v širších kultúrno-spoločenských súvislostiach.

Má zmysel pre sústredenú jazykovo a literárne zameranú činnosť, cíti zodpovednosť za kvalitu svojej práce. Má vybudovaný pozitívny postoj k svojmu odboru, má zvnútornený jeho spoločenský a kultúrny význam. Je spôsobilý poskytnúť spolupracovníkom aj širšej verejnosti stimulujúcu spätnú väzbu v otázkach spisovnej normy a jazykovej kultúry, v literárnohistorických a literárnoteoretických otázkach, v oblasti literatúry pre deti a mládež a v otázkach kultúrnej diverzity. Dbá o prostredie, ktoré je stimulujúce pri rozvoji komunikačnej kompetencie, informačnej gramotnosti a interpretačných zručností.

Je schopný organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie, aktívne si rozširovať vedomosti a zručnosti, autonómne rozhodovať o svojej kariére. Je pripravený úspešne vstupovať do pracovných aj mimopracovných spoločenských štruktúr. V odbornej, profesionálnej aj mimopracovnej komunikácii rešpektuje svojich partnerov. Má schopnosť vytvárať, rozvíjať a udržiavať pracovné vzťahy.

Disponuje rozvinutou informačnou, mediálnou a digitálnou gramotnosťou. Rozhoduje sa autonómne na základe faktov s dôrazom na eticky a spoločensky zodpovedné konanie, ako aj na pluralitné občianske postoje. Má zvnútornené hodnoty a postoje kľúčové pre demokratické fungovanie spoločnosti.

Profil absolventa bakalárskeho študijného programu slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii) je v súlade s Dlhodobým zámerom UK  a Dlhodobým zámerom PdF UK, s poslaním a strategickými zámermi UK a PdF UK, v súlade s opisom študijného odboru a ďalšími prislúchajúcimi dokumentmi. Ciele vzdelávania sú konkretizované v profile absolventa a podrobne rozpracované v informačných listoch jednotlivých predmetov študijného programu.  

Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) sú vedomosti, zručnosti a kompetentnosti, ktoré si študenti rozvinuli absolvovaním predmetov študijného programu spoločný sociálnovedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva a ktoré sú podrobne rozpracované v profile absolventa tohto študijného programu. 

Kvalifikácia a uplatnenie absolventa

Úspešným absolvovaním prvého stupňa študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v dennej aj externej forme študent získa titul bakalár (Bc.) a kvalifikáciu zodpovedajúcu úrovni 6 podľa Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Dokladom o kvalifikácii je vysokoškolský diplom (1. stupeň), vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

Študijný program prvého stupňa je primárne zameraný na pokračovanie na magisterskom stupni a získanie úplnej kvalifikácie na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogické povolania.

Absolvent prvého stupňa študijného programu spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. Absolvent v súlade so Slovenským kvalifikačným rámcom (SKKR, úroveň 6) získa kvalifikáciu na nasledujúce zamestnanie a povolanie: pedagogický asistent.

Kompetentnosti, vedomosti a zručnosti absolventa prvého stupňa študijného programu vrátane prenositeľných spôsobilostí získaných počas štúdia umožňujú uplatniť sa v povolaniach vyžadujúcich primeranú úroveň komunikačných kompetencií, vedomostí, zručností a kompetentností absolventa zodpovedajúcich úrovni 6 SKKR. Ide predovšetkým o zamestnanie a povolanie textový korektor.  

Vzhľadom na široké spektrum získaných vedomostí, zručností, kompetentností a spôsobilostí sa absolvent prvého stupňa študijného programu môže uplatniť na trhu práce aj v rôznych iných sférach, ktoré vyžadujú prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, najmä v oblasti vzdelávania a kultúry, napr. v edukácii ako metodik práce s mládežou, animátor voľného času, ako pracovník vzdelávacej agentúry, vo vydavateľskej a mediálnej oblasti ako korektor a redaktor, ako knižničný pracovník, organizačný a administratívny pracovník v oblasti školstva, kultúry, médií, umenia, personalistiky a v turistickom ruchu, pracovník  štátnej správy pre oblasť školstva a kultúry. Môže byť prínosný aj ako slovesný umelec (prozaik, básnik a podobne).

Väčšina absolventov prvého, bakalárskeho stupňa študijného programu pokračuje v štúdiu na druhom, magisterskom stupni štúdia a sú zamestnaní v základných a stredných školách v Slovenskej republike.

Rada študijného programu

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Stupeň štúdia: Bc.

Forma: denná a externá

 

HLAVNÁ ZODPOVEDNÁ OSOBA ZABEZPEČUJÚCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

ZODPOVEDNÉ OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ŠTUDIJNÝ PROGRAM

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV

Bc. Eva Frtúsová

študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry

ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNÁVATEĽOV

PaedDr. Elena Backová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, predsedníčka predmetovej komisie, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 04 Bratislava

Mgr. Jitka Vaňová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, Gymnázium Metodova, Metodova 2, 821 08 Bratislava

Mgr. Róbert Jedlička

učiteľ slovenského jazyka a literatúry, predseda predmetovej komisie, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, Ecole française internationale, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava