Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalárske štúdium

V 1. roku bakalárskeho stupňa štúdia sa študenti v jazykovej zložke študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii oboznámia so základnými jazykovednými termínmi a pojmami z jednotlivých rovín jazykového systému, detailnejšie si osvoja poznatky zo zvukovej a lexikálnej roviny jazykového systému. Naučia sa prakticky využívať získané teoretické poznatky pri jazykových analýzach a excerpcii jazykových javov, ako aj pracovať s odbornou literatúrou, odbornými jazykovednými časopismi, kodifikačnými príručkami a s rôznymi typmi slovníkov slovenského jazyka. Upevnia si kodifikovanú ortoepickú a ortografickú normu a naučia sa ju aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii. V literárnej zložke študijného programu študenti získajú literárnoteoretické vedomosti, ako aj zručnosti samostatne a tvorivo aplikovať uvedené vedomosti pri analýze jazykových, tematických, kompozičných, obrazovo-emotívnych a myšlienkových zložiek umeleckého diela. Nadobudnú aj poznatky o svetovej literatúre, jej národných variantoch, periodizácii, predstaviteľoch a na základe interpretácie konkrétnych textov sa naučia tvorivo a samostatne pracovať s literárnymi textami v reprezentatívnej škále druhovej, žánrovej a smerovej rozmanitosti literatúry v jej chronológii.

V 2. roku štúdia sa študenti v jazykovej zložke študijného programu oboznámia s gramatickým (t. j. morfologickým a syntaktickým) systémom slovenského jazyka, osvoja si poznatky o gramatickom tvare, o jazykových kategóriách, o jednotlivých slovných druhoch a typoch syntaktických konštrukcií. V literárnej zložke študenti nadobudnú vedomosti o dejinách  slovenskej literatúry v 1. polovici 20. storočia, o dejinách literatúry pre deti a mládež, ako aj o svetovej literatúre 20. storočia.

V 3. roku štúdia študenti v jazykovej zložke študijného programu spoznajú základné štylistické pojmy a kategórie. Oboznámia sa aj so súčasnou teóriou jazykovej kultúry a kultúry reči, upevnia si teoretické poznatky o normatívnych a kodifikovaných javoch spisovného jazyka. Získané teoretické poznatky sa naučia prakticky využívať pri rozbore jazykového prejavu i pri vlastnej výstavbe textu. V literárnej zložke študijného programu študenti nadobudnú vedomosti o slovenskej literatúre v 2. polovici 20. storočia a o dobovej literárnej situácii. Naučia sa pracovať s konkrétnymi literárnymi textami a podrobiť ich školskej i vedeckej interpretácii. Získajú tiež teoretické poznatky aplikovateľné v tvorivej recitačnej činnosti.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: 

  • je pripravený prehlbovať a rozvíjať nadobudnuté poznatky, zručnosti a schopnosti na 2. stupni vysokoškolského štúdia a tým získať úplnú učiteľskú spôsobilosť;
  • je schopný asistovať pri riešení odborných úloh v jazykovedných a literárnovedných disciplínach;
  • vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby, ako aj pre pedagogické účely.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii môže pôsobiť v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, t. j. ako pomocný učiteľ (asistent učiteľa) najmä v základných školách, v národnostnom školstve a školských a výchovných zariadeniach, ako aj v kultúrnych a osvetových zariadeniach, v pozícii jazykového redaktora a korektora, resp. administratívno-metodického pracovníka napr. v oblasti spravovania školských knižníc, styku s médiami, vedenia školského, regionálneho a iného periodika.

Magisterské štúdium

V 1. roku magisterského stupňa štúdia sa študenti študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii naučia využívať a metodicky správne aplikovať vedomosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín pri príprave a realizácii hodiny slovenského jazyka a literatúry. Oboznámia sa so záväznými pedagogickými dokumentmi, schválenými učebnicami, čítankami, príručkami a zbierkami úloh zo slovenského jazyka a literatúry a naučia sa využívať moderné a inovatívne vyučovacie metódy, rozmanité učebné pomôcky a didaktickú techniku vo vyučovacom procese. V jazykovej zložke študijného programu študenti získajú základný obraz o starších etapách vývinu slovenského jazyka, o praslovanskom základe slovenčiny a o jej kontinuitnom vývine od najstarších čias podnes, ako aj o stave slovenských nárečí. Upevnia si aj poznatky o slovenskom pravopise a jeho princípoch a naučia sa spoľahlivo aplikovať osvojenú ortografickú normu spisovného jazyka v písomných prejavoch. V literárnej zložke študijného programu si študenti osvoja základné literárnohistorické termíny, periodizačné medzníky a všeobecnú charakteristiku obdobia stredoveku, humanizmu, renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu. Oboznámia sa s najvýznamnejšími osobnosťami uvedených období a s ich tvorbou, naučia sa pracovať s konkrétnymi literárnymi textami a podrobiť ich školskej i vedeckej interpretácii. Študenti spoznajú aj funkcie a parametre literárnokritických žánrov predovšetkým súčasnej proveniencie, zástoj literárnej kritiky v literárnom živote a naučia sa tvorivo a samostatne analyticky a hodnotiaco pracovať s literárnymi textami.

V 2. roku magisterského stupňa štúdia v jazykovej zložke študijného programu študenti nadobudnú prehĺbenejšie a ucelenejšie poznatky o súčasnom stave spisovnej slovenčiny, o jej typologických črtách, o stabilizačných a dynamických tendenciách a o jej používaní v každodennej praxi. Svoje teoretické poznatky z jednotlivých rovín jazykového systému študenti zužitkujú pri komplexných analýzach súvislých textov rôznych funkčných štýlov spisovnej slovenčiny z hľadiska uplatnenia rôznych jazykových prostriedkov. Spoznajú aj praktiky a techniky persuazívnej rétoriky a budú ich vedieť uplatniť pri príprave rečníckeho prejavu. V literárnej zložke študijného programu študenti nadobudnú vedomosti o slovenskom literárnom realizme, o jeho najvýznamnejších osobnostiach a hodnotách ich diela na pozadí spoločensko-politických premien, ako aj schopnosť analyzovať a interpretovať reprezentatívne literárne diela predstaviteľov slovenského literárneho realizmu. Získajú tiež poznatky o dejinách literárnej vedy.

Absolvent magisterského stupňa štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: 

  • samostatne projektuje a realizuje výučbu slovenčiny na úrovni základnej a strednej školy, ako aj súčasné teoretické modely vzdelávania a moderné trendy v pedagogických disciplínach;
  • vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby, ako aj pre pedagogické účely;
  • nadobudne systém poznatkov potrebný na získanie plnohodnotnej kvalifikácie učiteľa slovenského jazyka (prípadne bude môcť pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia).                 

Absolvent magisterského stupňa štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii je pripravený na zabezpečenie kvalifikovanej výučby na druhom stupni základných škôl (5. – 9. ročník) a v stredných školách. Absolvent môže pôsobiť aj ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, je schopný uplatniť sa v oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých je znalosť slovenského jazyka predpokladom na plne kvalifikovanú činnosť (napr. práca v printových médiách, masovokomunikačných prostriedkoch, kultúrnych a osvetových zariadeniach, v treťom sektore).