Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre novoprijatých študentov

Milí prváci,

vítame Vás na našej katedre. V prílohách nájdete odporúčané študijné cesty pre 1. ročník bakalárskeho aj magisterského štúdia, ostatné ročníky si svoje odporúčané cesty nájdu v spoločných mailoch.

Prosíme najmä nových študentov bakalárskeho štúdia, aby si v zimnom aj letnom semestri zapísali všetky povinné predmety ponúkané katedrou a pokúsili sa zapísať si aj povinne voliteľné predmety - v prípade rozvrhových kolízií či prekročenia počtu prihlásených študentov na predmet nech okamžite kontaktujú svoju katedrovú študijnú poradkyňu Dr. Evu Faithovú (mail: faithova1@uniba.sk).

Tešíme sa na Vás.

vyučujúci KSJL

Odporúčaná štujiná cesta pre 1. ročník Bc. štúdia (DENNÉ ŠTÚDIUM)

Odporúčaná študijná cesta

·  pre študentov 1. roka bakalárskeho štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii v ZS 2018/2019

 

 

Kód predmetu

Názov predmetu

Rozsah

Vyučujúci

Čas

PdF.KSJL/B-SLOde001/16

Úvod do štúdia jazyka

(povinný predmet)

2P

Dr. Dziviaková

 

Po. 13.00-14.30

Po. 14.30-16.00

PdF.KSJL/B-SLOde002/16

Úvod do štúdia literatúry

(povinný predmet)

2P

Dr. Faithová

 

Str. 10.30-12.00

Štv. 10.30-12.00

PdF.KSJL/B-SLOde003/16

Metodika písania odborného textu (povinný predmet)

2S

Dr. Ondráš

Str. 16.15-17.45

Štv. 12.00-13.30

PdF.KSJL/B-SLOde015/16

Analýza literárneho textu (povinne voliteľný predmet)

2S

prof. Bátorová

 

Štv. 13.30-15.00

 

 · pre študentov 1. roka bakalárskeho štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii v LS 2018/2019

 

Kód predmetu

Názov predmetu

Rozsah

Vyučujúci

Čas

PdF.KSJL/B-SLOde004/16

Fonetika a fonológia

(povinný predmet)*

2P

prof. Žeňuch

 

Štv. 8.00-9.30

Štv. 10.30-12.00

PdF.KSJL/B-SLOde004/16

Fonetika a fonológia

(povinný predmet)

1S

prof. Žeňuch

 

Štv. 9.30-10.15

Štv. 12.00-12.45

Štv. 13.00-13.45

PdF.KSJL/B-SLOde005/16

Lexikológia

(povinný predmet)

2S

Dr. Horváthová

 

Str. 8.00-9.30

PdF.KSJL/B-SLOde006/16

Pravopisné princípy v slovenskom jazyku I

(povinný predmet)

2S

Dr. Dziviaková

 

Po. 9.00-10.30

Ut. 14.30-16.00

PdF.KSJL/B-SLOde007/16

Svetová literatúra I

(povinný predmet)

2PS

 

Dr. Faithová

 

Ut. 9.00-10.30

Ut. 11.30-13.00

PdF.KSJL/B-SLOde016/16

Lexikálny rozbor

(povinne voliteľný predmet)

2S

Dr. Horváthová

 

Ut 13.00-14.30

Str. 10.00-11.30

 * Fonetika a fonológia je 3-hodinový predmet, teda každý študent musí absolvovať 2-hodinovú prednášku a jeden z dvoch 1-hodinových seminárov.

Odporúčaná študijná cesta pre 1. ročník Mgr. štúdia (DENNÉ ŠTÚDIUM)

Odporúčaná študijná cesta

·  pre študentov 1. roka magisterského štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii v ZS 2018/2019

Kód predmetu

Názov predmetu

Rozsah

Vyučujúci

PdF.KSJL/M-SLOde001/16

Didaktika jazyka a slohu (P)

3PS

Dr. Horváthová

 

PdF.KSJL/M-SLOde002/16

Dejiny staršej literatúry (P)

2P

Dr. Blažencová

 

PdF.KSJL/M-SLOde010/16

Vývin slovenského jazyka a dialektológia (PV – A skupina)

2S

prof. Žeňuch

 

PdF.KSJL/M-SLOde011/16

Dejiny spisovnej slovenčiny (PV – A skupina)

2S

prof. Žeňuch

PdF.KSJL/ M-SLOde012/16

Seminár zo staršej literatúry (PV – B skupina)

2S

Dr. Blažencová

 

PdF.KSJL/M-SLOde021/16

 

Korpusová lingvistika v šk. praxi* (V)

2S

Dr. Šimková

·  * Korpusová lingvistika v šk. praxi je síce predmet až pre 2. ročníka Mgr. štúdia, ale odporúčame ho všetkým, zabezpečovať ho bude Dr. Šimková a jej kolegyne z JÚĽŠ SAV.

 ·  pre študentov 1. roka magisterského štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii v LS 2018/2019

Kód predmetu

Názov predmetu

Rozsah

Vyučujúci

PdF.KSJL/M-SLOde003/16

Didaktika literatúry* (P)

1P+2S

Dr. Faithová

 

PdF.KSJL/M-SLOde004/16

Dejiny literárneho klasicizmu a romantizmu (P)

2P

Dr. Ondráš

PdF.KSJL/M-SLOde014/16

Pravopisné princípy v slov. jazyku II (PV – A skupina)

2S

 

Dr. Dziviaková

 

PdF.KSJL/M-SLOde015/16

Seminár z literárneho klasicizmu a romantizmu (PV – B skupina)

2S

Dr. Blažencová

PdF.KSJL/M-SLOde020/16

Literárna exkurzia** (V)

 

12E

doc. Šrank

·  * Didaktika literatúry je 3-hodinový predmet, teda každý študent musí absolvovať 1-hodinovú prednášku (Str. 8.15 – 9.00) a jeden z 2 seminárov.

·  ** Literárna exkurzia bude v blokoch, ich termíny určí doc. Šrank.

Rozvrh hodín 2018/2019 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia (EXTERNÉ ŠTÚDIUM)

ZS 2018/2019

DátumČasMiestnosťPredmetVyučujúci
26. 10. 201813.00 – 16.00Š 321Metodika písania odborného textu Mgr. Miloš Ondráš, PhD.
26. 10. 201816.00 – 19.00Š 321Úvod do štúdia jazykaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
27. 10. 201809.00 – 12.00Š 321Úvod do štúdia literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.
27. 10. 201813.00 – 16.00Š 321Úvod do štúdia jazykaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
16. 11. 201812.30 – 15.30Š 326Svetová literatúra IIMgr. Eva Faithová, PhD.
16. 11. 201815.30 – 18.30Š 326Úvod do štúdia literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.

LS 2018/2019

DátumČasMiestnosťPredmetVyučujúci
29. 03. 201913.00 – 16.45Š321Fonetika a fonológia prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
30. 03. 201909.00 – 12.45Š321Literatúra pre deti a mládež Mgr. Miloš Ondráš, PhD.
30. 03. 2019 13.30 – 17.15Š321Literatúra pre deti a mládežMgr. Miloš Ondráš, PhD.
13. 04. 201909.00 – 12.45Š321Fonetika a fonológiaprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Rozvrh hodín 2018/2019 pre 1. ročník magisterského štúdia (EXTERNÉ ŠTÚDIUM)

ZS 2018/2019

DátumČasMiestnosťPredmetVyučujúci
13. 10. 201809.00 – 12.00Š 321Dejiny spisovnej slovenčinyprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
13. 10. 201813.00 – 16.00Š 321Didaktika jazyka a slohuMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
19. 10. 201813.00 – 14.30Š 321Pedagogická prax 2 (A, B)Mgr. Eva Faithová, PhD.
19. 10. 201814.30 – 16.00Š 321Základy jazykovej kultúryMgr. Mária Halášková
16. 11. 201812.30 – 15.30Š 321Základy jazykovej kultúryMgr. Mária Halášková
14. 12. 201813.00 – 16.00Š 321Didaktika jazyka a slohupMgr. Ľubica Horváthová, PhD.

LS 2018/2019

DátumČasMiestnosťPredmetVyučujúci
22. 02. 201913.00 – 16.00Š 326Didaktika literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD.
05. 04. 201913.00 – 16.00Š 326Didaktika literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.

Študijní poradcovia:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.