Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PaedDr. Róbert OSAĎAN, PhD. – vedúci katedry

Konzultačné hodiny

pondelok: 11:30 – 13:00 hod.

streda: 12:45 – 13:30 hod. /tútorské

štvrtok: 11:30 – 13:00 hod. /online

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-233; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9284)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 026UK-4/2021 Preventívne stratégie špecifických porúch učenia z hľadiska grafomotoriky v predškolskom veku (spoluriešiteľ)

 

Profil

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v pozícii vedúceho katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky. Vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii pedagogika – história na FiF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru etnológia na FiF UK v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike rodovosti, sexuality, sociológie detstva a dejinám pedagogiky. V rámci akademickej sféry bol hlavným riešiteľom ako aj spoluriešiteľom národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA). Je členom Siete výskumníkov a výskumníčok realizujúcich rodovo orientovaný výskum na Univerzite Komenského ako aj členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV.

Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.

Konzultačné hodiny

pondelok: 8:00 – 9:00 hod.

streda: 8:00 – 9:00 hod. /pre diplomantov

štvrtok: 18:00 - 20:00 hod. /online, dohodnuté konzultácie k záverečným prácam

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-234; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9280)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

VEGA 1/0033/22 Bádateľský orientovaná výučba v matematickom, prírodovednom a technickom vzdelávaní (zodpovedná riešiteľka)

VEGA 1/0550/22 Súčasný stav, trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte dištančného vzdelávania. (spoluriešiteľka)

KEGA  026UK-4/2022 Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) (spoluriešiteľka)

 

Profil

Mária Kožuchová (prof. PhDr., CSc.) pôsobí na Katedre predškolskej a primárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto fakulte bola 12 rokov hlavným garantom pre magisterské a doktorandské štúdium. Jej odborná činnosť sa vzťahuje na primárne technické  vzdelávania a to výskumne, publikačne a pedagogicky. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť. Medzi jej najčastejšie citované diela patria Rozvoj technickej tvorivosti a v spoluautorstve s J. Dostálom Bádateľský prístup v technickom vzdelávaní. Viaceré jej výstupy  sú indexované v databázach Web of Science a Scopus. Pracovala na niekoľkých medzinárodných grantoch (najmä UNESCO) s výskumnými tímami významných európskych univerzít. V súčasnosti je zodpovedná riešiteľka grantu VEGA 1/0033/22 Bádateľsky orientovaná výučba v matematickom, prírodovednom a technickom vzdelávaní.

Prof. PaedDr. Marián MERICA, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 15:00 – 16:30 hod. /online

utorok: 11:00 – 12:30 hod. /prezenčne – Mlyny

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť Š-237; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9282)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 026UK Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR). Roky riešenia: 2022 – 2024 (spoluriešiteľ)

KEGA 017KU-4/2022 Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených žiakov. Roky riešenia: 2022 – 2024 (spoluriešiteľ)

 

Profil

Prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v odbore športová edukológia. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa opieral o skúsenosti z vlastnej trénerskej praxe vo viacerých športoch, ktoré realizoval vo výskumných úlohách a účastiach na domácich a zahraničných konferenciách. Jeho rozsiahla publikačná činnosť je zameraná na zefektívnenie vyučovacieho procesu, na oblasť zdravého životného štýlu, na problematiku telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti školskej populácie i vrcholových športovcov.

doc. PaedDr. Blanka KOŽÍK LEHOTAYOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

utorok: 8:15 – 9:00 hod.

utorok: 14:15 – 15:00 hod.

streda: 8:00 – 9:30 hod. /online

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-231; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9279)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 0026UK-4/2021 Preventívne stratégie špecifických porúch učenia z hľadiska grafomotoriky v predškolskom veku (hlavný riešiteľ)

 

Profil

Doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské štúdium a habilitačné konanie absolvovala na PdF UK v Bratislave v odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Doktorandské štúdium ukončila v študijnom programe odborová didaktika na PdF UK v Bratislave. Pred pôsobením v akademickom prostredí zastávala pozíciu učiteľa v regionálnom školstve, špecialistu pre materské školy na odbore školstva, metodika v MPC. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje didaktike výtvarnej výchovy, vrátane grafomotorickej prípravy v predprimárnom vzdelávaní, didaktike spoločenskovednej oblasti a didaktiky začiatočného písania a čítania v primárnom vzdelávaní. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na výskum učiteľových stratégií v podpore začiatočného písania. Vedecké práce má indexované v databázach Web of Science/Scopus. V rámci akademickej sféry je aktuálne hlavným riešiteľom národného grantu KEGA, bola spoluriešiteľom ďalších národných projektov KEGA, VEGA, rozvojových projektov podporovaných Európskou úniou a v súčasnosti sa spolupodieľa na projekte Národného inštitútu vzdelávania a mládeže NIVAM a UNICEF.

doc. PaedDr. Eva SEVERINI, PhD.

Konzultačné hodiny

párny týždeň (prezenčne):

utorok: 14:00 – 15:30 hod.

streda: 14:00 – 15:30 hod.

nepárny týždeň (online):

utorok: 8:15 – 9:45 hod.

streda: 8:15 – 9:45 hod.

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-231; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9278)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

VEGA 1/0033/22: Bádateľsky orientovaná výučba v matematickom, prírodovednom a technickom vzdelávaní (spoluriešiteľ)

KEGA 026UK-4/2022: Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0336/23: Výskum ekvivalentov teórií didaktiky v učiteľskej praxi počas a v dôsledku mimoriadnej (pandemickej) situácie (spoluriešiteľ)

KEGA 060UK-4/2023: Povinné predprimárne vzdelávanie detí s poruchami autistického spektra a detí s viacnásobným mentálnym a telesným postihnutím v paradigme špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania (spoluriešiteľ)

 

Profil

Doc. PaedDr. Eva Severini, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky, kde pracuje ako VŠ učiteľ – docent pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy. Zaoberá sa didaktikou pedagogiky so zameraním na predprimárnu a primárnu pedagogiku. Súčasne sa zaoberá teóriami učenia sa a vyučovania. Pôsobí ako metodička pedagogických praxí v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. Podieľala sa ako hlavná riešiteľka a spoluriešiteľka na výskumných projektov s podobným zameraním. Participovala na riešení niekoľkých rozvojových projektov podporovaných Európskou úniou. Najvýznamnejšie vedecké štúdie od 2014 má registrované v databázach Web of Science a Scopus.

doc. Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 10:30 – 12:00 hod.

štvrtok: 13:30 – 15:00 hod. 

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-235; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9273)

 

Aktuálne projekty

KEGA 046UK-4/2021 Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov (spoluriešiteľka)

 

Profil

Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. je členkou Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii pedagogika – psychológia na PdF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené vo vednom odbore Predškolská a elementárna pedagogika na PdF UK v Bratislave. Venuje sa problematike vzdelávania detí v predprimárnom a v mladšom školskom veku. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou vynárajúcej sa gramotnosti detí a čitateľskej gramotnosti žiakov a ich miestom v edukačnom prostredí predprimárneho a primárneho vzdelávania, ich rozvoju v podmienkach rodinného prostredia. V pedagogickej činnosti je nosným pilierom jej prednáškovej činnosti diagnostikovanie žiakov, pedagogická propedeutika, základy komunikačnej gramotnosti, teória kultúrnej gramotnosti, teória a prax primárneho vzdelávania a didaktika primárneho vzdelávania. Vedie taktiež semináre o tvorbe záverečných prác. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jej portfólia akademické vzdelávacie disciplíny zamerané na formovanie a rozvíjanie základných profesijných pedagogických kompetencií študentov v ich pregraduálnej príprave učiteľskej profesie. Participuje aj na výučbe celoživotného vzdelávania. Previazanosť jej doterajších teoretických a praktických skúseností vyústila do bohatej publikačnej činnosti a vedeckých aktivít. V rámci akademickej sféry bola hlavnou riešiteľkou/spoluriešiteľkou národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA, ESF). V publikačnom portfóliu má viac ako sto publikačných výstupov v podobe odborných monografií, učebníc, vedeckých štúdií či odborných článkov.

 

Mgr. Ivan ČAVOJSKÝ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 11:00 – 12:30 hod. /tútorské

štvrtok: 12:00 – 13:30 hod. /online

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-232; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9275)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 017KU-4/2022 Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených žiakov (spoluriešiteľ)

 

Profil

Mgr. Ivan Čavojský, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii Učiteľstvo Pedagogiky a Učiteľstvo Výchovy k občianstvu na PdF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa – doktorandské štúdium (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru Učiteľstvo a Pedagogické vedy v programe Predškolská a elementárna pedagogika na PdF UK v Bratislave. Na katedre je koordinátorom pre rozširujúce štúdium a tiež študijným poradcom. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje Pedagogike voľného času, Školskému klubu detí, Výchove a vzdelávaniu mimo vyučovania. Okrem toho sa zaoberá vzdelávaniu Etickej výchovy, Hre v edukácii a Metodiky školy v prírode. V rámci akademickej sféry bol zástupcom hlavného riešiteľa/spoluriešiteľom v projektoch zameraných na výskum v oblasti výchovy a vzdelávania (KEGA, VEGA). Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Pedagogika voľného času detí a niekoľkých odborných a vedeckých príspevkov ako aj metodických príručiek v oblasti učiteľstva predprimárnej a primárnej pedagogiky.

Mgr. Ľubica ČIERŤAŽSKÁ, PhD. – m.d.

aktuálne: materská dovolenka

Mgr. Jana CHAMRAZOVÁ, PhD.

aktuálne: rodičovská dovolenka

 

 

Daniela JAKALOVÁ

Sekretariát katedry

miestnosť Š-216

e-mail: jakalova(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 2 9015 9220

Mgr. Veronika Kitová MAZALÁNOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 11:00 – 12:30 hod. 

streda: 18:00 – 19:30 hod. (online)

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť č. Š-236; veronika.mazalanova@uniba.sk)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie; doba riešenia od 1.1 2021 do 31.12 2023 (spoluriešiteľka)

VEGA 1/0012/22 Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácii; doba riešenia od 1.1 2022 do 31.12 2024 (zástupkyňa vedúceho projektu)

 

Profil

Mgr. Veronika Kitová Mazalánová, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2022 (Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky). Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor – psychológia, špecializácia na klinickú psychológiu, školskú psychológiu a kognitívne, vývinové a osobnostné teórie. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru Školská pedagogika na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite. V bakalárskom a magisterskom štúdiu zabezpečuje predmety výskumné projekty v edukácii, teórie učenia sa a koncepcie vyučovania a výskumné metódy v pedagogických vedách. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje analýze pojmu osobnosť ako psychologického konštruktu a pedagogicko-psychologickým otázkam vzdelávania v kontexte spoločenských zmien.

 

Mgr. Lenka SZENTESIOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 13:00 – 15:00 hod. /aj tútorské

utorok: 13:30 – 15:30 hod. /online

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu szentesiova@fedu.uniba.sk)

(miestnosť č. Š-235; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9287; Erazmus koordinátor)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 026UK-4/2021 Preventívne stratégie špecifických porúch učenia z hľadiska grafomotoriky v predškolskom veku (spoluriešiteľ)

KEGA 017UK-4/2022 Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených žiakov (spoluriešiteľ)

 

Profil

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – história na FiF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru Slovenská literatúra na FiF UK v Bratislave.     V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje didaktike literatúry v primárnom vzdelávaní, didaktike slovenského jazyka a čítania a didaktike vlastivedy a spoločenskovedných predmetov. Oblasťou jej vedeckého skúmania je okrem uvedeného aj problematika bilingválneho rodinného zázemia a bilingválnej jazykovej kultúry. Vedecké práce má indexované v databázach Web of Science/Scopus. V rámci akademickej sféry bola zástupkyňou vedúceho riešiteľa/spoluriešiteľkou národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA).

Mgr. Adela DÚBRAVOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 15:30 – 17:00 hod. /online

utorok: 14:00 – 15:30 hod.

utorok: 15:30 – 17:00 hod. /tútorské

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu dubravovafedu.uniba.sk)

(miestnosť č. Š-235; telefón na pracovisko: +421 2 9015 9287)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA č. 005PU-4/2021 Zlatý fond literatúry pre deti a mládež (100 plus 1 najlepších kníh pre deti – 100 plus 1 najlepších kníh pre násťročných) (spoluriešiteľ)

 

Profil

Mgr. Adela Dúbravová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – fonetika a v aprobácii estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru humanitné vedy – vedy o umení: 81 – 27 – 9 teória a dejiny divadla na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V minulosti pôsobila ako pedagogička literárno-dramatického odboru na ZUŠ, na strednej a vysokej škole, viedla univerzitné študentské divadlo a Prešovskú detskú univerzitu. V rámci svojej pedagogickej a pedagogicko-výskumnej činnosti sa orientuje na dramatickú a mediálnu výchovu, na dramatickú, mediálnu a literárnu tvorbu pre deti v teoretickom, didaktickom a vývinovom kontexte, ako aj na jej kvalitatívne parametre. V rámci svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa venovala aj mapovaniu vývinu pôvodnej dramatickej tvorby pre deti a mládež na Slovensku (divadelnej, rozhlasovej i televíznej), prekladom svetových dramatických textov pre deti na Slovensku, ako aj zobrazovaniu špecifického problému ľudského znevýhodnenia v pôvodnej dramatickej tvorbe pre deti. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jej portfólia vzdelávacie disciplíny zamerané na rozvíjanie profesijných didaktických kompetencií študentov v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry, integrovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry, dramatickej a literárnej výchovy. Bola hlavnou riešiteľkou národného projektu VEGA (VEGA 1/0517/16 – Pôvodná mediálna dráma pre deti a mládež), spoluriešiteľkou národných projektov APVV, VEGA i KEGA a účastníčkou nadnárodnej siete detských univerzít (EUCU.NET). Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie (Liptáková, Ľ. a kol., 2011, 2015).

 

Mgr. Veronika VALKÓOVÁ, PhD. – r.d.

aktuálne: rodičovská dovolenka

PaedDr. Lenka KAŠČÁKOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

streda: 15:00 – 16:30 hod. /online

štvrtok: 13:30 – 15:00 hod.

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

(miestnosť: Š-237; telefón na pracovisko:+421 2 9015 9166)

 

Profil

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2018 (Katedra hudobnej výchovy, Katedra primárnej a predprimárnej pedagogiky). Je absolventkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, odbor Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl s rozšírenou hudobnou výchovou, neskôr absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove, odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, špecializácia Hudobné umenie. Rigorózne konanie skončila v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na PU v Prešove v roku 2007 a doktorandské štúdium v tom istom odbore v roku 2016. V minulosti pôsobila ako učiteľka hudobného odboru v základnej umeleckej škole /hudobná náuka, hra na klavíri, zborový spev/, neskôr ako riaditeľka základnej umeleckej školy. Jej bohaté pedagogické skúsenosti rozšírilo aj niekoľkoročné pôsobenie v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave, na pozícii výskumného a vývojového zamestnanca pre umelecké odbory základných umeleckých škôl.   V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety zamerané na hudobnú pedagogiku, hudobný manažment a didaktiku hudby. Zároveň pôsobí ako lektorka rozširujúceho štúdia v rámci celoživotného vzdelávania študentov na Univerzite Komenského v Bratislave a predsedníčka skúšobnej komisie pre 1. a 2. atestáciu učiteľov ZUŠ a učiteľov ZŠ v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM) v Bratislave. Taktiež pôsobí ako členka ústrednej predmetovej komisie pre primárne a základné vzdelávanie za vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra v NIVAM. Jej výskumná a publikačná činnosť je zameraná na rozvoj a testovanie hudobných schopnosti detí predškolského a mladšieho školského veku v školskom a rodinnom prostredí. Venuje sa príprave učebníc hudobnej výchovy pre základné školy. Je členkou redakčnej rady medzinárodného časopisu PAEDAGOGIA MUSICA a editorkou medzinárodných zborníkov z konferencií s názvom Teórie a prax hudební výchovy. Popri svojom vysokoškolskom pôsobení vyučuje aj v základnej škole s materskou školou, ktorá je zároveň cvičnou školou pre študentov Pedagogickej fakulty UK.

Mgr. Lucia BUNDOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny

pondelok: 10:30 –12:00 hod. /Mlyny

streda: 11:00 – 12:30 /online

streda: 12:30 – 14:00 hod. /tútorské

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)

 

Aktuálne projekty

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

 

Profil

Mgr. Lucia Bundová, PhD. Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala špecializáciu tréner atletiky a kondičný tréner na Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského. Doktorandské štúdium absolvovala v športovej edukológií  na Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského a Norges idrettshøgskole v Osle. Posledných 10 rokov pôsobila ako trénerka detí, mládeže, športová riaditeľka atletického klubu, lektorka medzinárodnej atletickej federácie (World athletics) pre detskú atletiku. V súčasnosti sa venuje výuke praktických predmetov spojených s pohybom na Pedagogickej fakulte UK a pedagogickej praxi budúcich trénerov  na Fakulte telesnej výchovy UK. Vedecko- výskumnú činnosť orientuje na rozvoj pohybových kompetencií detí a mládeže.

Mgr. et Mgr. Petra PAPIERNIKOVÁ

miestnosť Š-234

 

konzultačné hodiny ZS:

pracovné dni (online)

streda: 16:00 – 18:00 hod.

(študenti sa na konzultácie vopred ohlásia prostredníctvom mailu)