ŠVOUČ

Základné informácie

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov.

 

Cieľom súťaže je:

 prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK,

 stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,

 identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,

 vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,

 zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

 

Súťažná práca

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia,

 poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie). Práce môžu byť teoretické, teoretickoaplikačné alebo empiricko-výskumné. Práca ŠVOUČ môže byť aj rozšírením, resp. základom pre záverečnú prácu (bakalársku a magisterskú), táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce, pričom zhoda nesmie byť viac ako 30%. Vedúci záverečnej práce je zároveň školiteľom práce ŠVOUČ, preto má možnosť danú skutočnosť kontrolovať.

Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Celkový rozsah práce (bez príloh) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 b. a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu predloží účastník v 3 exemplároch najneskôr do 20. marca daného akademického roka predsedovi komisie príslušnej sekcie (pozri ďalej). V umeleckých odboroch súťažiaci predloží hudobnú kompozíciu alebo interpretáciu hudobného diela (predloží nahrávku), výtvarné dielo alebo súbor výtvarných prác (v jednom exemplári). Sekčné kolo, v sekcii pre hudobné umenie je možné realizovať aj ako živé vystúpenia. V umeleckých odboroch sa predloženie písomnej práce nevyžaduje. Okrem práce študenti predložia, v stanovenom termíne, aj prihlášku, podľa prílohy 1. Študenti, ktorí nedodržia príslušný termín, alebo ich práca nespĺňa uvedené požiadavky, nebudú prijatí do súťaže.

 
Organizácia súťaže Súťaž organizačne zabezpečuje

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium. SVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné. Obe kolá sú súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

A. Učiteľské odbory
1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa
2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

B. Neučiteľské odbory
1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa
2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa Študenti spojeného študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

Príprava 1. kola ŠVOUČ na ústavoch a katedrách

Príprava prvého kola ŠVOUČ sa realizuje na ústavoch a katedrách PdF UK. Organizátorom konferencie v prvom kole sú ústavy. Riaditeľ ústavu určí pracovníka - ústavný koordinátor ŠVOUČ, ktorý bude koordinovať práce v rámci ŠVOUČ na pracoviskách ústavu (napr. vypísanie tém, informovanosť študentov, kolegov, kontrola termínov). Riaditeľ ústavu má právo vytvoriť podsekcie, ak sa prihlási viac ako 10 študentov do jednej sekcie.


Predsedov hodnotiacich komisií pre 1. kolo súťaže vymenuje riaditeľ ústavu. Ostatných členov komisie určí predseda komisie. Členom komisie môže byť aj odborník z inej inštitúcie. Minimálny počet členov komisie vrátane predsedu je 3. Predseda komisie určí posudzovateľa práce, ktorý vypracuje posudok, druhý posudok vypracuje školiteľ (konzulant) práce, ak taký je v práci uvedený. Posudky sa odovzdajú v jednom exemplári predsedovi komisie. Autorom sa musí doručiť posudok mailom alebo iným vhodným spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním 1. kola ŠVOUČ. Posudky sa vypracujú podľa predlôh, ktoré sú spracované a schválené zvlášť pre vedeckú a umeleckú činnosť.

Druhé celofakultné kolo súťaže.
Na základe výsledkov prvého kola môže každý ústav navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (prípadne podsekcie) do fakultného kola. Predsedov sekcií pre fakultné kolo ŠVOUČ menuje dekan fakulty. Predsedovia sekcií aj vo fakultnom kole môžu vytvoriť podsekciu, ak v jednej sekcii je navrhnutých viac ako 5 prác. Predsedov hodnotiacej komisie pre druhé kolo súťaže na návrh vedúcich sekcií menuje dekan fakulty a členov komisii menujú predsedovia sekcií. Komisia musí mat aspoň troch členov vrátane predsedu. Za člena hodnotiacej komisie je možné vymenovať aj odborníka z inej inštitúcie.
Na fakultnom kole súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky posudzovateľa a školiteľa (konzultanta) a na otázky a podnety z publika. Dátum fakultného kola stanový OVVDŠ v súlade s harmonogramom akademického roka. Na organizácii fakultného kola súťaže sa podieľa študentská komora AS PdF UK a OVDŠ. Dekan fakulty môže udeliť dekanské voľno v deň fakultného kola ŠVOUČ.
Odborná hodnotiaca komisia vo fakultnom kole v každej sekcii vyhlási tri najlepšie práce. Komisia sa môže rozhodnúť, že niektoré miesto neudelí, prípadne navrhne dve práce na to isté umiestnenie. Komisie po vyhodnotení súťaže vo svojej sekcii bezodkladne vyhotovia protokol, ktorý podpíšu, a pošlú ho spolu s jedným exemplárom víťaznej práce prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium. Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na základe podkladov hodnotiacich komisií vyhotoví diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ, ktoré sa odovzdajú po ukončení fakultného kola. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské (medzinárodné) kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať. Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium má právo preveriť, či hodnotiace komisie pracovali korektne.

 

Hodnotenie prác a hodnotiaca komisia ŠVOUČ

Hodnotiaca komisia má predsedu a minimálne ďalších 2 členov. Ak členom hodnotiacej komisie je osoba, ktorá bola školiteľom účastníka sekčného kola ŠVOUČ, tak v prípade hodnotenia jeho práce nehlasuje. Presný spôsob hodnotenia sa dohodne pred začiatkom každého kola, pričom členovia jednotlivých komisii majú možnosť po dohode s predsedom komisie sa vopred oboznámiť s jednotlivými prácami.


Odmeny

Autori prác, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume min. 100,150, 200 eur podľa umiestnenia. V prípade spoluautorstva sa odmena rozdelí v pomere spoluúčasti na tvorbe. Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na tieto účely v danom akademickom roku. Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na základe podkladov hodnotiacich komisií vyhotoví diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ, ktoré sa odovzdajú po ukončení fakultného kola.


Účastníci 1. kola súťaže, ktorí nepostúpili do druhého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské, prípadne medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.


Štatút bol schválený AS PdF UK 22. 11.2017, nadobudol účinnosť dňa 23.11. 2017. Dňom účinnosti sa ruší štatút ŠVOUČ platný od 13.11. 2013. Dňa 23 11. 2017 na základe pripomienok AS PdF UK boli zapracované zmeny. 

Vyhlásenie IX. ročníka ŠVOUČ

Vyhlásenie IX. ročníka ŠVOUČ tu