Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia na štúdium

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA (bakalárske štúdium)

Bez prijímacej  skúšky.
V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (magisterské štúdium)

Podmienky prijatia sú: ukončené  bakalárske  štúdium v študijnom  programe Predškolská  a  elementárna pedagogika,  Učiteľstvo  pre  predprimárne  vzdelávanie,  prípadne  Učiteľstvo  pre materské  školy  a  vychovávateľstvo  pre  školské  kluby alebo v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. V prípade  väčšieho  počtu  uchádzačov ako je predpokladaný počet  prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.

 

 

Profil absolventa

Vážení študenti, uchádzači o štúdium na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, vítame vás na našich stránkach.

Naša katedra má dlhodobú tradíciu v príprave budúcich učiteľov materských škôlok (predprimárna/preškolská pedagogika), 1. stupňa základných škôl (primárna pedagogika) a vychovávateliek v školských kluboch.

Naša katedra je súčasťou Ústavu pedagogických vied a štúdií a zastrešuje štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky. Diplom, ktorý získate, je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Absolvent našej katedry získa teoretické poznatky, odborné kompetencie, ale aj praktické skúsenosti z učiteľskej praxe, ktoré využije vo vykonávaní učiteľského povolania. Absolvent predškolskej a elementárnej pedagogiky dokáže projektovať vyučovanie, vytvárať školské vzdelávacie programy, vyhodnocovať vyučovací proces a výchovno-vzdelávací progres žiakov, plánovať voľnočasové aktivity a realizovať vyučovanie v inštitúciách predškolskej výchovy, v školách a v zariadeniach voľnočasových aktivít (školský klub detí, centrum voľného času) pre deti mladšieho školského veku. 

Absolvent študijného programu je spôsobilý pracovať ako: 
- učiteľ predprimárneho vzdelávania,
- učiteľ primárneho vzdelávania, 
- asistent učiteľa primárneho vzdelávania,
- vychovávateľ,
- metodický pracovník pre inštitúcie predškolskej výchovy a  zariadenia voľnočasových aktivít,
- odborník na primárnu pedagogiku,
- metodik pre oblasť predprimárneho a primárneho vzdelávania,
- špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí v predprimárnom období a žiakov mladšieho školského veku.

Štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky pozostáva z bakalárskeho a magisterského štúdia. Podrobnejšie informácie nájdete v:

Profil absolventa bakalárskeho štúdia: stiahnuť.

Profil absolventa magisterského štúdia: stiahnuť.

 

Želáme vám veľa úspechov na maturitných skúškach a v prijímacom konaní.

 

Tím Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky. 

Diferenčné skúšky pre AR 2020/2021

Materiály k diferenčným skúškam pri prestupe študentov na iný študijný program v rámci UK nájdete na stránke fakulty PdF v časti "Bakalárske a magisterské štúdium".