Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná spolupráca

Štúdium v zahraničí

Katedrovým koordinátorom Erasmus+ je Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Katedra poskytuje možnosť zahraničných pobytov na základe podpísaných medzinárodných zmlúv v projekte Erasmus+ Programme:

Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika 

Padagogische Hochschule Salzburg, Rakúsko

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poľsko

University of Ljubljana, Slovinsko

University of Algarve, Faro, Portugalsko

University of A Coruña, Španielsko

University of Granada, Faculty of Education and Humanities of Melilla, Španielsko

Informácie o výberovom konaní na študentskú mobilitu Erasmus+ v akademickom roku 2023/2024 nájdete na webovom sídle https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement –IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom (za KDPP doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.) a fakultnou koordinátorkou – prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK – prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov. Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier:

 

Masarykova univerzita v Brne (Česká republika)

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2020 – 2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2018 – 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Padagogische Hochschule Salzburg (Rakúsko)

Erasmus kód: A SALZBUR03

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universidade de Aveiro (Portugalsko)

Erasmus kód: P AVEIRO01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019 – 2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.