Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

Základné informácie

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov.

Cieľom súťaže je:

 • prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov Pedagogickej fakulty UK,
 • stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
 • identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
 • vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
 • zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

Súťažná práca

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na príslušný akademický rok. Vyhlásenie súťaže sa zverejní na úradnej výveske fakulty. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry. Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora. Počas prípravy práce môžu študenti konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, musí byť uvedené v práci).

Práce môžu byť teoretické, teoreticko-aplikačné alebo empiricko-výskumné. Práca ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Celkový rozsah práce s prílohami je min. 20 a max. 45 normovaných strán. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu treba predložiť v 2 exemplároch najneskôr do 31. marca daného akademického roka predsedovi komisie príslušnej sekcie.

V umeleckých odboroch súťažiaci predloží hudobnú kompozíciu alebo interpretáciu hudobného diela (predloží nahrávku), výtvarné dielo alebo súbor výtvarných prác (v jednom exemplári). V umeleckých odboroch sa predloženie písomnej práce nevyžaduje.

Okrem práce študenti predložia, v stanovenom termíne, aj prihlášku podľa prílohy 1. Študenti, ktorí nedodržia príslušný termín, alebo ich práca nespĺňa uvedené požiadavky, nebudú prijatí do súťaže.

Organizácia súťaže

Súťaž organizačne zabezpečuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium. ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné. Obe kolá sú súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

A. Učiteľské odbory

 1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa
 2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

B. Neučiteľské odbory

 1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa
 2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spojeného študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

Príprava 1. kola ŠVOUČ na katedrách

Príprava prvého kola ŠVOUČ sa realizuje na ústavoch a katedrách PdF UK. Organizátorom konferencie v prvom kole sú katedry. Vedúci katedry určí pracovníka – katedrový koordinátor ŠVOUČ, ktorý bude koordinovať práce v rámci ŠVOUČ na pracoviskách (napr. vypísanie tém, informovanosť študentov, kolegov, kontrola termínov). Vedúci katedry má právo vytvoriť podsekcie, ak sa prihlási viac ako 10 študentov do jednej sekcie.

Predsedov hodnotiacich komisií pre 1. kolo súťaže vymenujú vedúci katedier. Ostatných členov komisie určí predseda komisie. Členom komisie môže byť aj odborník z inej inštitúcie. Minimálny počet členov komisie vrátane predsedu je 3.

Predseda komisie určí posudzovateľa práce, ktorý vypracuje posudok, druhý posudok vypracuje školiteľ (konzulant) práce, ak taký je v práci uvedený. Posudky sa odovzdajú v jednom exemplári predsedovi komisie. Autorom sa musí doručiť posudok mailom alebo iným vhodným spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním 1. kola ŠVOUČ. Posudky sa vypracujú podľa predlôh, ktoré sú spracované a schválené zvlášť pre vedeckú a umeleckú činnosť.

Druhé celofakultné kolo súťaže

Na základe výsledkov prvého kola môže každá katedra navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (prípadne podsekcie) do fakultného kola.Predsedov sekcií ŠVOUČ menuje dekan fakulty. Predsedovia sekcií aj vo fakultnom kole môžu vytvoriť podsekciu, ak v jednej sekcii je navrhnutých viac ako 5 prác. Predsedov hodnotiacej komisie pre druhé kolo súťaže na návrh predsedov sekcií menuje dekan fakulty a členov komisii menujú predsedovia sekcií. Komisia musí mať aspoň troch členov vrátane predsedu. Za člena hodnotiacej komisie je možné vymenovať aj odborníka z inej inštitúcie.Na fakultnom kole súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky posudzovateľa a školiteľa (konzultanta) a na otázky a podnety z publika. Dátum fakultného kola stanoví OVDŠ v súlade s harmonogramom akademického roka. Na organizácii fakultného kola súťaže sa podieľa študentská komora AS PdF UK a OVDŠ.Dekan fakulty môže udeliť dekanské voľno v deň konania fakultného kola ŠVOUČ.Odborná hodnotiaca komisia vo fakultnom kole v každej sekcii vyhlási tri najlepšie práce. Komisia sa môže rozhodnúť, že niektoré miesto neudelí, prípadne navrhne dve práce na to isté umiestnenie. Komisie po vyhodnotení súťaže vo svojej sekcii bezodkladne vyhotovia protokol, ktorý podpíšu, a pošlú ho spolu s jedným exemplárom víťaznej práce prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium. Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na základe podkladov hodnotiacich komisií vyhotoví diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ, ktoré sa odovzdajú po ukončení fakultného kola. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské (medzinárodné) kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať.Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium má právo preveriť, či hodnotiace komisie pracovali korektne.

Hodnotenie prác a hodnotiaca komisia ŠVOUČ

Hodnotiaca komisia má predsedu a minimálne ďalších 2 členov. Ak členom hodnotiacej komisie je osoba, ktorá bola školiteľom účastníka sekčného kola ŠVOUČ, tak v prípade hodnotenia jeho práce nehlasuje. Presný spôsob hodnotenia sa dohodne pred začiatkom každého kola, pričom členovia jednotlivých komisii majú možnosť po dohode s predsedom komisie sa vopred oboznámiť s jednotlivými prácami.

Odmeny

Autori prác, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach vo fakultnom kole, získajú mimoriadne štipendium v sume min. 100, 150, 200 eur podľa umiestnenia. V prípade spoluautorstva sa odmena rozdelí v pomere spoluúčasti na tvorbe. Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na tieto účely v danom akademickom roku.
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na základe podkladov hodnotiacich komisií vyhotoví diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ, ktoré sa odovzdajú po ukončení fakultného kola.

Účastníci 1. kola súťaže, ktorí nepostúpili do druhého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské, prípadne medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

Štatút bol schválený AS PdF UK 14.11. 2018, nadobudol účinnosť dňom schválenia v AS PdF UK. Dňom účinnosti sa ruší štatút ŠVOUČ platný od 22.11.2017.

Súťažnú prácu predložte vo vyhotovení, ako je uvedené vo vyhlásení súťaže najneskôr do 31. marca príslušného roka.

Témy XV. ročníka ŠVOUČ pre akademický rok 2023/2024

Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Téma: Dobro a zlo v rozprávkach vnímané deťmi predškolského veku

Anotácia: Ústrednou témou mnohých rozprávok je téma dobra a zla. Rozprávkový svet má požadované pravidlá, kde dobro víťazí a zlo je potrestané. Tieto pravidlá považujú deti za bezpečné a riadia sa nimi. Vďaka tomu deti lepšie rozumejú fungovaniu skutočného sveta. Cieľom ŠVOUČ bude prostredníctvom skupinového interview s deťmi predškolského veku zistiť, ako vnímajú a hodnotia dobro a zlo v rozprávkach. Úlohou študenta bude vybrať reprezentatívny výber niekoľkých rozprávkových ukážok, ktoré deťom prečíta. Po prečítaní bude realizované skupinové interview. 

Téma: Čítanie nadaných žiakov v primárnom vzdelávaní

Anotácia: Nadaní žiaci majú oproti svojim rovesníkom vysoko rozvinuté intelektuálne schopnosti. K najčastejším charakteristikám nadaných detí patrí schopnosť čítania už v predškolskom období, široká slovná zásoba, používanie cudzích slov a slovných spojení. Cieľom ŠVOUČ bude na základe individuálneho interview zistiť, aký vzťah majú nadaní žiaci k čítaniu, frekvenciu ich čítania, porozumenie textu, schopnosť kritického myslenia pri čítaní a pod.

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Téma: Detská kniha ako prostriedok rozvoja slovnej zásoby v predškolskom veku

Anotácia: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce bude zistiť vplyv čítania umeleckej literatúry na pasívny slovník dieťaťa predškolského veku.  Úroveň slovnej zásoby bude výskumník analyzovať na základe reprodukcie krátkych ukážok umeleckej literatúry dieťaťom. Reprodukcii textu bude predchádzať riadené čítanie výskumníka spolu s dieťaťom, pri následnej reprodukcii bude výskumník v štruktúrovanom pozorovaní zaznamenávať presne stanovené kategórie: výskyt lexikálnych jednotiek, sémantickú exaktnosť v pomenovávaní predmetov, ako aj formulačné schopnosti dieťaťa. Výskumnými metódami budú metóda riadeného čítania a štruktúrované pozorovanie.

Téma: Detské prekoncepty knihy a knižnej kultúry

Anotácia: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce bude zistiť prekoncepty a naivné detské teórie spájajúce sa deťom predškolského veku s knihou ako „fyzickým objektom“ aj zdrojom poznania a umeleckého zážitku. Objektom skúmania budú aj javy súvisiace s funkciou knihy, funkciou a ritualizáciou čítania, ako aj odlíšenia knihy od digitálnych technológií s textovým obsahom. Výskumnou metódou bude analýza detskej kresby a verbálnej výpovede/rozhovoru s dieťaťom.

Mgr. Lucia Bundová, PhD.

Téma: Rozvoj silových schopností v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Anotácia: Rozvoj silových schopností patrí tiež k dôležitým zložkám pohybového rozvoja dieťaťa. Táto téma je často vnímaná negatívne, silový tréning sa považuje za nevhodný pre deti. Cieľom  ŠVOUČ je priblížiť možnosti rozvoja silových schopností s rešpektovaním vekových osobitostí detí. Práca má teoretický charakter. Výstup práce je aplikačná časť s odporúčanými cvičeniami.

Téma: Možnosti využitia moderných technológií a mobilných aplikácií vo výučbe telesnej a športovej výchovy

Anotácia: Moderné technológie dnes predstavujú významnú zložku života detí a dospelých. Medzi hlavné ciele ŠVOUČ bude realizovať pohybové cvičenia s využitím moderných technológií a tak zistiť mieru zvýšenia motivácie detí k pohybovým aktivitám.

 

V prípade záujmu o niektorú z tém ŠVOUČ sa študenti musia skontaktovať s vedúcim témy a prihlášky odovzdať v elektronickej forme najneskôr do 17. 2. 2024 katedrovému koordinátorovi, ktorým je Mgr. Lucia Bundová, PhD. (bundovafedu.uniba.sk)