Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia na štúdium

Predškolská a elementárna pedagogika (bakalárske štúdium)

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium  vykoná prijímaciu skúšku formou  ústneho pohovoru, ktorý prebieha pred komisiou.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (magisterské štúdium)

Podmienky prijatia sú:

 • ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, prípadne Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby,
 • v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program sa realizuje výber uchádzačov.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje: na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch častí:

 • Písomnú časť tvorí krátky diktát zo slovenského jazyka a jednoduché úlohy na overenie úrovne kritického a logického myslenia. Cieľom diktátu je preveriť u uchádzačov znalosť gramatických a pravopisných princípov slovenského jazyka. Cieľom ďalších úloh bude overiť schopnosti používať elementárnu matematiku pri riešení jednoduchých praktických situácií.
 • Ústnu časť tvorí rozhovor s členmi komisie, ktorá posúdi úroveň komunikácie obsahovo zameranú na:
 • všeobecný prehľad uchádzača v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania
 • vážnosť  a hĺbku záujmu o štúdium učiteľstva primárneho vzdelávania, ktoré budú posúdené na základe motivačného listu uchádzača. (Uchádzač si motivačný list prinesie so sebou v deň konania ústneho pohovoru.

Profil absolventa

Vážení študenti, uchádzači o štúdium na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, vítame vás na našich stránkach.

Naša katedra má dlhodobú tradíciu v príprave budúcich učiteľov materských škôlok (predprimárna/predškolská pedagogika), 1. stupňa základných škôl (primárna pedagogika) a vychovávateliek v školských kluboch.

Naša katedra je súčasťou Ústavu pedagogických vied a štúdií a zastrešuje štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky. Diplom, ktorý získate, je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Absolvent našej katedry získa teoretické poznatky, odborné kompetencie, ale aj praktické skúsenosti z učiteľskej praxe, ktoré využije vo vykonávaní učiteľského povolania. Absolvent predškolskej a elementárnej pedagogiky dokáže projektovať vyučovanie, vytvárať školské vzdelávacie programy, vyhodnocovať vyučovací proces a výchovno-vzdelávací progres žiakov, plánovať voľnočasové aktivity a realizovať vyučovanie v inštitúciách predškolskej výchovy, v školách a v zariadeniach voľnočasových aktivít (školský klub detí, centrum voľného času) pre deti mladšieho školského veku. 

Absolvent študijného programu je spôsobilý pracovať ako: 

 • učiteľ predprimárneho vzdelávania,
 • učiteľ primárneho vzdelávania, 
 • asistent učiteľa primárneho vzdelávania,
 • vychovávateľ,
 • metodický pracovník pre inštitúcie predškolskej výchovy a  zariadenia voľnočasových aktivít,
 • odborník na primárnu pedagogiku,
 • metodik pre oblasť predprimárneho a primárneho vzdelávania,
 • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí v predprimárnom období a žiakov mladšieho školského veku.

Štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky pozostáva z bakalárskeho a magisterského štúdia. Podrobnejšie informácie nájdete v:

Profil absolventa bakalárskeho štúdia (.pdf, 51 kB)

Profil absolventa magisterského štúdia (.pdf, 51 kB)

 

Želáme vám veľa úspechov na maturitných skúškach a v prijímacom konaní.

 

Tím Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky. 

Diferenčné skúšky pre AR 2023/2024

Materiály k diferenčným skúškam pri prestupe študentov na iný študijný program v rámci UK nájdete na stránke fakulty PdF v časti Bakalárske a magisterské štúdium.