Zóna pre študentov

Tútorske stretnutie pre končiace ročníky Bc. a Mgr. št. programu PG v kombinácii

Milé študentky, milí študenti,

tútorske stretnutie pre končiace ročníky Bc. a Mgr. št. programu PG v kombinácii sa uskutoční dňa 19. 2. 2018 o 13.30 v miestnosti S-147.

Témy bakalárskych a diplomových prác študentov študijného programu Pedagogika v kombinácii na rok AR 2018/2019

Témy bakalárskych prác pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii na akademický rok  AR 2018/2019

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Sebamotivácia učiteľa vyššieho sekundárneho vzdelávania pre výkon svojej profesie

Selfmotivation of upper secondary education teacher for perfomance of his/her profession

Anotácia: Bakalárska práca je orientovaná na identifikovanie konceptu sebamotivácie (jej elementov, entít a faktorov) učiteľa vyššieho sekundárneho vzdelávania pre výkon svojej profesie. Práca bude mať empirický charakter a využije sa kvalitatívna metodológia.

 

Sebareflexia učiteľa sekundárneho vzdelávania pre výkon svojej profesie Selfreflection of upper secondary education teacher for perfomance of his/her profession

Anotácia: Bakalárska práca je orientovaná na identifikovanie konceptu sebareflexie (jej elementov, entít a faktorov) učiteľa vyššieho sekundárneho vzdelávania pre výkon svojej profesie. Práca bude mať empirický charakter a využije sa kvalitatívna metodológia.

 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Rodičia v úlohe partnerov školy

Anotácia: Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Bakalárska práca identifikuje problémové oblasti spolupráce rodiča a školy. Jej empirická časť je zameraná na zisťovanie a popísanie očakávaní a požiadaviek vedúceho pedagogického zamestnanca a rodičov v rámci riešení  problémových oblastí.

 

Možnosti využívania dotykových technológií vo vyučovaní vybraného predmetu na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania

Anotácia: Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Bakalárska práca analyzuje možnosti využitia dotykových technológií vo vyučovacom procese na úrovni nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania.

 

Rovesnícka mediácia na úrovni nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania

Anotácia: Bakalárska práca ma teoreticko-empirický charakter. Bakalárska práca sa zameriava na mapovanie súčasnej situácie v oblasti riešenia konfliktov, ktoré vzniknú medzi žiakmi na úrovni nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania a riešia sa prostredníctvom mediácie.

 

Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe

Induction of Novice Teachers

Anotácia: Bakalárska práca rozpracováva teoretické východiská uvádzania začínajúcich učiteľov do praxe, skúma jeho realizáciu v praxi ZŠ (SŠ) a identifikuje jeho konkrétne problémy. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

Autodiagnostika pedagogickej činnosti učiteľa

Teacher´s Investigating of Own Teaching

Anotácia: Bakalárska práca rozpracováva teoretické východiská autodiagnostiky pedagogickej činnosti učiteľa a skúma metódy autodiagnostiky pedagogickej činnosti v praxi učiteľov ZŠ (SŠ). Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

Hospitácie ako prostriedok poskytovania spätnej väzby pre učiteľa

Lesson Observation as a Tool of Giving Feedback to Teachers

Anotácia: Bakalárska práca rozpracováva teoretické východiská používania hospitácii v praxi ZŠ (SŠ) a skúma v praxi používané hospitačné nástroje z hľadiska poskytovania spätnej väzby hospitovanému učiteľovi. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

Ing. Eva Tóblová, PhD. 


Možnosti využitia digitálnych technológii na strednej škole

Possibilities of using digital technology at secondary school

Anotácia: Hlavnou úlohou bakalárskej práce je rozpracovať teoretické východiská využitia digitálnych technológií na strednej škole, skúmať ich využitie v praxi vybranej školy a identifikovať konkrétne problémy pri ich využití. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

Efektívne využitie aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese

Effective use of activating methods in the teaching process

Anotácia: Bakalárska práca sa zaoberá teóriu aktivizujúcich vyučovacích metód. Hlavnou úlohou empirickej časti práce je analyzovať a skúmať najčastejšie využívané aktivizujúce metódy vo vyučovacom procese.  Práca má teoreticko empirický charakter.

 

Možnosti využitia interaktívnej tabule vo vyučovacom procese

The possibilities of using interactive whiteboard in the teaching process

Anotácia: Bakalárska práca sa venuje rozpracovaniu teoretických východísk a využitiu interaktívnej tabule na školách, skúmaniu jej uplatnenia  vo vyučovacom procese. V empirickej časti práce je potrebné zistiť a overiť, príp. navrhnúť využitie interaktívnej tabule.   Práca má teoreticko empirický charakter.

 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Odmeny a tresty v rodinnej výchove

Rewards and punishments in family education

Anotácia: Bakalárska práca je orientovaná na problematiku odmien a trestov s dôrazom na ich uplatňovanie v rodinnej výchove. Zámerom je na základe rozpracovania teoretických východísk a následných empirických zistení skúmať odmeňovanie a trestanie detí v rodinách z rôznych aspektov. 

 

Odmeny ako motivačné činitele vo výchove

Rewards as motivational factors in education

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava na významnú a aktuálnu problematiku odmien v výchove z hľadiska ich motivačného pôsobenia. V bakalárskej práci sa vymedzujú základné kategórie odmien, ich princípy, funkcie a aplikácia vo výchove. Súčasťou práce je empirický prieskum orientovaný na viaceré výchovné aspekty odmeňovania. 

 

Mgr. Peter Ostradický

Perspektívy nazerania študentov učiteľstva na samostatnosť žiaka v procese výučby  

Perspectives of future teacher students thinking on autonomy of pupils in the learning/teaching process

Anotácia: Bakalárska práca teoreticky vymedzuje  dimenziu interpretovania autonómnosti žiaka vo výučbe z pohľadu študentov učiteľstva. Práca má kvalitatívne skúmať činitele, ktoré formujú inter a intra subjektívne interpretácie študentov učiteľstva vo vzťahu k samostatnosti žiaka vo výučbe. Kvalitatívnym skúmaním tejto problematiky sa má prispieť k získaniu takých dát, ktoré odhalia “rodiace sa”  a meniace sa pedagogické myslenie a individuálne koncepcie vyučovania budúcich učiteľov.

 

Pedagogické myslenie o aktuálnych otázkach implementácie induktívnej koncepcie výučby v praxi

Teachersthinking on current questions in implementing inductive approaches to teaching in practice

Anotácia: Bakalárska práca má na podkladoch empirických dát teoreticky interpretovať problematiku pedagogického myslenia/uvažovania o koncepciách výučby, a to konkrétne o induktívnej/konštruktivistickej koncepcii. Kvalitatívnym skúmaním si kladie za úlohu získať dáta vypovedajúce o reálnom a najmä aktuálnom stave nahliadania pedagógov na predmetnú problematiku. Má byť prínosom v procese spolupráce vedeckej obce s učiteľmi v teréne v podobe platformy, ktorá dáva priestor pre konštruktívny dialóg o príležitostiach, ako aj prekážkach, pri zavádzaní konštruktivistických metód vo výučbe v kontextoch slovenského školstva 21. storočía. Kvalitatívnym skúmaním má práca priniesť dáta o individuálnych skúsenostiach učiteľov v praxi a dôvodoch ich viac či menej úspešnej implementácie induktívnych metód vo výučbe.

 

Témy diplomových prác pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii na akademický rok  AR 2018/2019

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Múdrosť ako princíp vyššieho sekundárneho vzdelávania

Visdom as principles of upper secondary education 

Anotácia: Diplomová práca je orientovaná na identifikovanie a deskripciu konceptu múdrosti (jej elementov, entít a faktorov vzniku) a podmienok, v ktorých je udržiavaná vo vyššom  sekundárnom vzdelávaní. Práca bude mať empirický charakter a využije sa kvalitatívna metodológia.

 

Žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania v interpretáciách učiteľov

Students of upper secondary education  by interpretations of they teachers

Anotácia: Diplomová práca je orientovaná na identifikovanie charakteru, obsahu interpretácií učiteľov vyššieho  sekundárneho vzdelávania, ktoré oni vlastnia v súvislosti so žiakmi, ktorých vyučujú. Práca bude mať empirický charakter a využije sa kvalitatívna metodológia.

 

 Doc. PaedDr. M. Pisoňová, PhD.

Možnosti skvalitnenia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti školského manažmentu na Slovensku

Possibilities of improving the undergraduate training of teachers in the field of school management in Slovakia

Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu a odporúčania na zlepšenie vysokoškolskej prípravy učiteľov v o oblasti školského manažmentu, ktorá je prerekvizitou k absolvovaniu funkčného  vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. Diplomová  práca má teroreticko-empirický  charakter.

 

Pregraduálna príprava  učiteľov v oblasti  školského manažmentu v zahraničí

Pre-gradual training of teachers in the field of school management abroad

Anotácia: Diplomová  práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu vysokoškolskej prípravy učiteľov v o oblasti  školského manažmentu v zahraničí (konkretizácia štátu po dohovore so školiteľkou), s následným odporúčaním pre prípravu učiteľov na Slovensku. Diplomová  práca má teroreticko-empirický  charakter.

 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Školská mediácia na úrovni sekundárneho vzdelávania

Anotácia: Diplomová práca ma teoreticko-empirický charakter. Diplomová práca sa zameriava na mapovanie súčasnej situácie v oblasti riešenia konfliktov, ktoré vzniknú medzi učiteľom a rodičom na úrovni sekundárneho stupňa vzdelávania a riešia sa prostredníctvom mediácie.

 

Očakávania vedúcich pedagogických zamestnancov od pregraduálnej prípravy študentov  učiteľstva pedagogiky v kombinácii   

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na teoretickú analýzu očakávaní a požiadaviek súčasných vedúcich pedagogických zamestnancov od prípravy študentov učiteľstva pedagogiky na učiteľské povolanie. Práca má teoreticko-empirický charakter. 

 

Súčasné trendy vo vzdelávaní vedúcich pedagogických zamestnancov vo vybraných krajinách

Anotácia: Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Diplomová práca sa venuje teoretickej analýze a komparácii súčasných podmienok pre nástup a výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca školy vo vybraných krajinách.

 

Autoevalvácia školy

Anotácia: Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Diplomová práca je zameraná na analýzu súčasnej situácie v oblasti autoevalvácie vybraných  škôl na územní SR.

 

 

Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Entuziazmus učiteľa

Teacher Enthusiaism

Anotácia: Diplomová práca rozpracováva teoretické východiská entuziazmu učiteľa ZŠ (SŠ) a jej autor tvorí a v praxi overuje výskumný nástroj na jeho skúmanie. Práca má teoreticko-empirický charakter a vyžaduje prácu s literatúrou v anglickom jazyku. Práca má teoreticko-aplikačný charakter.

 

Hodnotenie kvality výučby v zahraničí

Evaluation of Instruction in Foreign Countries

Anotácia: Diplomová práca analyzuje systém a nástroje hodnotenia kvality výučby na nižšom, resp. vyššom strednom stupni vzdelávania vo vybranej krajine a identifikuje tie prvky, ktoré by sa mohli uplatniť pri posudzovaní kvality výučby v našich základných resp. stredných školách. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

Ing. Eva Tóblová, PhD.

Tradičné typy, formy spolupráce a komunikácie školy a rodiny

Traditional types and forms of school and family communication and communication

Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá spoluprácou rodiny a školy a jej vplyvom na dieťa a výchovno-vzdelávací proces. Zameriava sa na konkrétne typy a formy spolupráce medzi rodičmi a školou. Empirická časť práce sa venuje analýze aktuálnej spolupráce rodiny a školy na konkrétnych školách. Diplomová práca má teoreticko empirický charakter.

 

Uplatnenie aktivizujúcich vyučovacích metód vo výučbe

Application of Activating Teaching Methods in Teaching

Anotácia: Diplomová práca sa venuje teoretickej analýze aktivizujúcich vyučovacích metód.  V empirickej časti práce sa zaoberá zisťovaním a overovaním konkrétnych aktivizujúcich  vyučovacích metód. Diplomová práca má teoreticko empirický charakter

 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Odmeny a tresty ako motivačné činitele vo výchove

Rewards and punishments a motivational factors in education

Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá problematikou odmien a trestov ako motivačných činiteľov vo výchove z teoreticko-empirického hľadiska. Práca vymedzuje systém základných motivačných činiteľov uplatňovaných v rodinnej výchove so zameraním sa na motivačné pôsobenie odmien a trestov na osobnosť.

 

Fyzické tresty v súčasnej rodinnej výchove

Corporal punishment in family education

Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie vo výchove prostredníctvom fyzických trestov z hľadiska súčasných tendencií vo výchove. Hlavným zámerom je vymedzenie teoretických východísk a realizovanie empirických zistení vo vzťahu k fyzických trestom aplikovaným v rodinnej výchove z hľadiska súčasnosti.

 

Tresty v rodinnej výchove

Punishment in family education

Anotácia: Diplomová práca je venovaná dôležitej problematike trestov aplikovaných pri výchove detí v rodinnom prostredí z teoreticko-empirického hľadiska. Vychádzajúc zo rozpracovania teoretických východísk a vlastných empirických zistení je zámerom zistiť súčasné preferencie rodičov pri výchove detí z hľadiska trestania.  

 

 

Témy záverečných prác končiacich v AR 2018/2019 – denné štúdium – Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Témy záverečných prác končiacich v AR 2018/2019 – denné štúdium – Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo: tu

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia VUZ – pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) VUZ - pedagogicko - psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Aktualizované informácie pre študentov HU a VJ ohľadom preklápania predmetov!

 • bakalárske štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)
 • magisterské štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Prosíme študentov končiacich ročníkov, aby si stiahli aktuálne platné TÉZY na ŠTÁTNE SKÚŠKY: tu.