Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Róbert ZSEMBERA

PRACOVŇA:
m. č. 306

KONTAKT:
e-mail

KONZULTAČNÉ HODINY V ZS AR 2018/2019:
utorok v čase 09:30 - 10:15 hod.
štvrtok v čase 12:30 - 13:15 hod.

 

Osobný a profesijný profil 

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:
Mgr.

Funkčné/pracovné zaradenie:
interný doktorand

Oblasti zamerania pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti:
vysokoškolská pedagogika, pedeutológia, vysokoškolská príprava učiteľov a školská legislatíva

Najvýznamnejšie vedecké publikácie:
----

Researcher ID:
P-8970-2018

Vedeckovýskumné projekty:
Grant UK č. UK/264/2018: Príležitosti na konštrukciu a rekonštrukciu individuálnej koncepcie výučby študentov učiteľstva - spoluriešiteľ

Iné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti (zahraničné pobyty a pod.):
2016 - účasť na seminároch a workshopoch v rámci projektu SoTL: Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia (štipendijný program EHP Slovensko; projekt č. SK06-IV-02-006) - Universitetet i Bergen (Bergen, NÓRSKO)
2017 - člen reprezentácie Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencií UNICA, téma: Towards a Student-Centred University - hostiteľ: Sapienza Università di Roma (Rím, TALIANSKO)

Vedenie záverečných prác:
aktívne: 2 bakalárske práce v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách, výboroch vedeckých a odborných konferencií, iné členstvá:
2015 - trvá: podpredseda Akademického senátu UK
2015 - trvá: člen Kolégia rektora UK
2015 - trvá: predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
2014 - trvá: člen Právnej komisie AS UK
2015 - trvá: podpredseda Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK 
2017 - člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „TREBA DETI DO UČENIA SA NÚTIŤ? Podpora sebakontroly, sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu a správaniu sa"

Ocenenia a iné formy uznania:
2015 - Ďakovný list Slovenského Červeného kríža za dobrovoľnícku činnosť a rozvoj organizácie
2016 - Ďakovný list Mládeže Slovenského Červeného kríža pri príležitosti 95. výročia organizovanej mládeže Červeného kríža na území Slovenska
2016 - Pamätný list mesta Snina pri príležitosti organizácie celoslovenskej súťaže dospelých v poskytovaní prvej pomoci
2016 - Pamätný list Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 70. výročia fakulty

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ