Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Peter OSTRADICKÝ

PRACOVŇA:
m. č. 308

KONTAKT:
e-mail

KONZULTAČNÉ HODINY V ZS AR 2021/2022:

Miesto (ulica, miestnosť) Moskovská ul., miestnosť č. 308

Deň                  Hodina

utorok         9.00 – 11.00

streda:            12.30  –   14.30

štvrtok 11:00 - 12:00 tútorské k.h.

 

Odporúčame kontaktovať vopred mailom na adrese: ostradicky1@uniba.sk.

 

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

Mgr. Peter Ostradický, PhD. v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre Pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie pedagogiky, Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výučby primárne vedie kurzy všeobecnej didaktiky a všeobecnej pedagogiky a zaoberá sa aj kvalitatívnou metodológiou. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje hlavne skúmaniu individuálnej koncepcie učiteľa, výučby a autonómie učiacich sa vo výučbe.

ÚLOHY NA FAKULTE/KATEDRE:

Tútor pre externú formu štúdia: Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii.

Metodik pedagogickej praxe 1 (B).

Webmáster pre oddelenie pedagogiky.

 PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ:

 Grant UK 264/2018 hlavný riešiteľ: Príležitosti na konštrukciu a rekonštrukciu individuálnej koncepcie výučby študentov učiteľstva.

Projekt KEGA 070UK-4/2016 v spoluautorstve: Koncept rannej edukácie detí - tvorba  vedeckej monografie „Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku Tvorba výchovného programu“ v spolupráci s hlavným riešiteľom doc. PaedDr. Dušanom Kostrubom, PhD.

Projekt VEGA 1/0119/20 v spoluautorstve: Vplyv pregraduálnej prípravy na formovanie pedagogického myslenia učiteľa anglického jazyka v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka- participácia na dizajnovaní a realizácii kvalitatívneho výskumu v spolupráci s hlavným riešiteľom PaedDr. Martinou Šipošovou, PhD.

OCENENIA:

Cena dekana za diplomovú prácu „Interakčný príklon vs. interakčný odklon vo vyučovaco-učebných činnostiach výučby.

Pamätný list Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za šírenie dobrého mena univerzity a fakulty.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ