Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Monika ZAVIŠ

PRACOVŇA:
m. č. 319

KONTAKT:
e-mail

Konzultačné hodiny v zimnom semestri a. r. 2021/2022:

streda 10.00h – 12.00h.

 

Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť emailom na adresu: zavis@fedu.uniba.sk

 

Aktuálna pedagogická činnosť:

Teoretické základy výchovy, Teória výchovy, Metodika písania odborných textov v pedagogike, Pedagogická prax 1, Sociálna pedagogika, Religionistika.

 

Zameranie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti:

Bioetické otázky spojené s reprodukčným zdravím v kontexte svetových náboženstiev, najmä v islame; vzťah medicíny a náboženstva vo vybraných starovekých ríšach. Spiritualita ako biologický a psychologický fenomén. Syndróm vyhorenia u študentov a učiteľov teológie. Paradigma osobnosti učiteľa v svetových náboženstvách. Edukácia a migrácia.

 

Najvýznamnejšie ocenenia:

·         Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave, SR, za pedagogickú činnosť, v r. 2005.

·         Cena Ľudovíta Šenšela, SR, za prínos pri tvorbe učebníc evanjelickej náboženskej výchovy, v r. 2014.

·         Cena Adamas University Kolkata, India, za akademickú činnosť vo vzťahu k spoločnosti, v r. 2020.

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

a)      monografie

·         Islamic Bioethics and Reproduction: The Text and the Practice. Orel: Orel State University of Economics and Trade, Russian Federation, 2019.

·         Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije teologije i medicine. Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, 2013.

·         Interrupcia: etická výzva pre svetové náboženstvá. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.

b)      vysokoškolské učebnice

·         Úvod do systematickej etiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Edis, 2017.

·         Repetitórium z religionistiky 1. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008.

c)      články

·         Islamic reproductive bioethics knowledge among university students in the Czech Republic  (Zaviš, M. 70%, Ralbovská, R. 10%, Procházka, P. 10%, Horáčková, K. 10%). In Spirituality Studies. Vol. 5, No. 2, 2019. S. 45-53. Scopus.

·         Replenishing the spiritual needs in patients with infaust prognosis in Praguean and the Central Bohemian Region´s hospitals (Ralbovská, R. 50%, Zaviš, M. 50%). In: Clinical Social Work and Health Intervention. Vol. 8, No. 4, 2017. S. 79-85. WoS.

Vybrané projekty:

·         VEGA č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. Hlavná riešiteľka projektu.

·         ITMS 26240220086 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoluriešiteľka.

·         VEGA č. 1/1310/12 Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov. Zástupkyňa vedúceho projektu.