Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lujza KOLDEOVÁ

vedúca oddelenia pedagogiky

PRACOVŇA:
m. č. 313

KONTAKT:
e-mail

FUNKČNÉ/PRACOVNÉ ZARADENIE A ÚLOHY:

odborná asistentka

Researcher ID: ----

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- aktuálne zabezpečovaná výučba predmetov v akademickom roku:

teoretické základy výchovy; hospitačná pedagogická prax A; pedagogická prax 1; metodológia pedagogického výskumu; teória výchovy; sociálna determinácia výchovy; metodológia výskumu v edukačných vedách; metodologické základy sociálno-pedagogických analýz 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu:

Koldeová, L.: Tresty vo výchove. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 104 s. ISBN  978-808 168-197-4.

Koldeová, L.: Odmeny a tresty vo výchovnom procese. Bratislava: UK, 2013. 104 s. ISBN 978-80-223-3339-9. 

Ferková, Š. - Prevendárová, J. - Koldeová, L. (0,77AH - 12%) - Bakošová, Z. - Katuščáková, T. -  Kuruc, M.: Morálne kompetencie žiakov: metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 214 s. ISBN 978-80-223-4432-6.

Iné úlohy na katedre a fakulte, akými sú tútorstvo, poradenstvo, zabezpečovanie praxí a pod.:

- študijná poradkyňa pre ŠP Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc. a Mgr. štúdium)

- katedrová koordinátorka programu LLP Erasmus+

- metodička praxe pre predmet: pedagogická prax 1

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu:

Koldeová, L.: Tresty vo výchove. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 104 s. ISBN 978-808-168-197-4.

Koldeová, L.: Odmeny a tresty vo výchovnom procese. Bratislava: UK, 2013. 104 s. ISBN 978-80-223-3339-9. 

Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: www.e-metodologia.fedu.uniba.sk ISBN 978-80-223-2951-4.

Koldeová, L.: Hodnotová orientácia a morálne postoje adolescentov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike. In: Humanum, 2016, 20 (1), s- 119 - 130. 

Koldeová, L.: E-Learning - Herausforderung oder Bedrohung? In: www. Schulpädagogik heute. In: www.schulpaedagogik-heute.de/index.php/sh-zeitschrift-0713/praxisbeitraege (online) 2013, roč. 4, č.7.

Významné v minulosti realizované vedeckovýskumné projekty:

KEGA 026UK-4/2015: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie (spoluriešiteľka)

KEGA 3/6093/08: Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu. (spoluriešiteľka)

KEGA č. 3/1116/03: Edukačný proces s inovatívnym aspektom ako prevencia voči negatívnym javom. (spoluriešiteľka)

Zahraničné pobyty, stáže:

 

máj 2016

Nemecko, Univerzita Regensburg

Fakulta psychologických, pedagogických a športových vied

Katedra pedagogiky III

 

jún 2014

Nemecko, Univerzita Regensburg

Fakulta psychologických, pedagogických a športových vied

Katedra pedagogiky III

 

september 2011

Rakúsko, IFZ, Salzburg

Vedecké podujatie: Európska identita

 

január 2010

Rakúsko, Univerzita Viedeň

Študijno- výskumný pobyt

 

júl 2006

Nemecko, Univerzita Regensburg

Odborný seminár pre učiteľov nemeckého jazyka a docentov vyučujúcich nemecký jazyk na univerzitách

 

júl 2006

Nemecko, Goethe inštitút Mníchov

Študijný pobyt pre učiteľov so zameraním na metodiku a plánovanie vyučovacieho procesu, hospitácie a návštevy škôl

 

máj 2003 - júl 2003

Nemecko, Pedagogická fakulta Freiburg

Študijno-výskumný pobyt v rámci doktorandského štúdia

 

júl 2001

Nemecko, Slobodná univerzita Berlín

Odborný kurz ďalšieho vzdelávania pre učiteľov cudzích jazykov

 

 

august 1998

Nemecko, Martin-Luther Univerzita Halle-Wittenberg

Kurz odborného nemeckého jazyka

 

august 1996

Nemecko, Univerzita Stuttgart

Odborný jazykový kurz pre učiteľov nemeckého jazyka

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ