Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jozef STRAKOŠ

PRACOVŇA:
m. č. 307

KONTAKT:
e-mail

FUNKČNÉ/PRACOVNÉ ZARADENIE A ÚLOHY:

odborný asistent

Researcher ID: ----

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- predmety zabezpečované v aktuálnom akademickom roku:

všeobecná didaktika, projektovanie kurikula a paradigmy výučby, didaktika pedagogiky, všeobecná pedagogika, dejiny pedagogiky, súčasné alternatívne smery v pedagogike, seminár k bakalárskej práci, kolokvium k vybraným otázkam výchovy a vzdelávania, výchova prácou

- najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných šesť rokov:

STRAKOŠ, J. 2016. Pedagogická príprava a prax úspešných vysokoškolských učiteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 63 s. ISBN 978-80-223-4153-0 (Kat. BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách).

STRAKOŠ, J. 2016. Talks with successful university teachers. In: Tools for the development of teaching at university. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, ISBN 978-80-223-4152-3, s, 105-125. (Kat. BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách).

STRAKOŠ, J., REHÚŠ, M., TÓTHOVÁ, R. 2013. Moderné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní. (cvičebnica k nadstavbovému modulárnemu kurzu Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave). Trebatice : Totem, 2014, 56 s., ISBN 978-80-971360-9-3. (Kat. BCI - Skriptá a učebné texty).

STRAKOŠ, J., MARTINČEKOVÁ, I. 2014. Základy pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy. [online]. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, 64 s., ISBN 978-80-8052-674-0 (učebný zdroj pre kvalifikačné štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti MOV dostupný na: www.mpc-edu.sk/library/files/strakos_zaklady_pedagogiky_mov.pdf). (Kat. BCI - Skriptá a učebné texty).

STRAKOŠ, J. 2014. Inovačné trendy v organizácii a riadení školstva a školy v zahraničí. In: Pisoňová, M. a kol. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, ISBN 978-80-223-3621-5. s. 49 - 57. (Kat. ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách).

- aktuálne riešené projekty:

Projekt KEGA č. 007UK-4/2016 - Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle - člen riešiteľského kolektívu.

- aktuálne členstvo vo vedeckých a odborných komisiách:

práca v komisiách pre rigorózne konania na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Katedre slovenského jazyka a literatúry a Katedre histórie PdF UK

- iné úlohy na katedre a fakulte:

metodik pedagogických praxí študentov bakalárskeho a magisterského štúdia

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY, VÝSTUPY A OCENENIA PREDOŠLEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- najvýznamnejšie publikované vedecké práce:

STRAKOŠ, J. 2011. Projektové vyučovanie v praxi stredných odborných škôl na Slovensku. In Media4u Magazine : Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. ISSN 1214-9187, 2011, č. 4, s. 71 -73. (Kat. ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch).

STRAKOŠ, J. 2009. University teachers in ideas and expectations of new university students.

In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave : Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2009. č. 27, s. 107 -- 111. (Kat. ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch).

STRAKOŠ, J. 2009. Skúmanie očakávaní a predstáv vysokoškolských študentov o ich štúdiu na začiatku ich študijnej dráhy. In SCHOLA 2009 : 9. medzinárodná vedecká konferencia Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov, 3.- 4. 12. 2009 v Trnave. Trnava : AlumniPress, 2009. ISBN 978-80-8096-106-0, s. 410 -- 413. (Kat. AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách).

STRAKOŠ, J., KOSTELNÍK, J. 2010. Teaching skills training in the study programme teaching specific engineering subject. In Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. Diversity unifies - Diversity in Engineering Education, 19th -- 22nd September 2010 in Trnava. Trnava : SEFI, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8, s. 495 - 497. (Kat. AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách).

STRAKOŠ, J. 2013. Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov v Nórsku. In Kríza pedagogiky? Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-223-3331-3, s. 600 - 604. (Kat. AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách).

- významné v minulosti realizované vedeckovýskumné projekty:

Projekt KEGA č. 031-035STU-4/2010 - Modely projektového vyučovania na SOŠ - člen riešiteľského kolektívu (2010 - 2011).

Projekt ESF 2610003 - Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU - odborný zamestnanec (2010 - 2014).

Projekt KEGA č. 026STU-4/2011 - Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR  - člen riešiteľského kolektívu (2011 - 2013).

Projekt SK06-IV-02-006 Štipendijného programu EHP Slovensko - Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia - zodpovedný riešiteľ (2015 - 2016).

Projekt VEGA č. 1/0635/15 - Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ - Academic a SRQ Prosocial - zástupca vedúceho projektu (2015 - 2017).

- zahraničné pobyty a stáže:

účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch a pracovných stretnutiach projektov v Nórsku (92 dní), Švédsku (22 dní), Rakúsku (19 dní), Islande (15 dní), Španielsku (8 dní), Dánsku (5 dní) a Estónsku (4 dni)

- členstvo vo vedeckých a odborných komisiách:

členstvo v Pracovnej skupine pre analýzy v projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (2013 - 2014)

- získané ocenenia a iné formy uznania:

ďakovný list rektora UK za mimoriadne kvalitnú prácu vysokoškolského pedagóga a za aktívne pôsobenie v rámci využívania programu EHP Slovensko na podporu rozvoja bilaterálnych  a multilaterálnych vzťahov medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a partnerskými organizáciami v zahraničí (2016)

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ