Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jitka DERKOVÁ

PRACOVŇA:
m. č. 316

KONTAKT:
e-mail

KONZULTAČNÉ HODINY: 

konzultácie si treba vopred dohodnúť mailom.

pon: 12:30 - 14:30 hod.
piat.:   8:30 - 10:30 hod.  

OSOBNÝ A PROFESIJNÝ PROFIL

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

doc., PaedDr., PhD.

Funkčné/ pracovné zaradenie:

vysokoškolská učiteľka - docentka 

Oblasti zamerania pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti:

všeobecná psychológia, vývinová psychológia, výchova v rodine, rodinná terapia a  poradenský proces  

Najvýznamnejšie vedecké publikácie - monografie:

Prevendárová, J. a kol. (2017). Nové výzvy v psychológii. 1. vyd. Silůvky : Palma, 2017,  238 s. ISBN 978-80-904620-0-7.

Prevendárová, J. (2014). Rodinná terapia v praxi.  2.dopl.vyd.  Bratislava : Radosť- PhDr.Sylvia Radvanská, 2014, 278 s. ISBN 978-80-971319-1-3.

Researcher ID: --

Vedecko-výskumné projekty:  aktuálne žiadne

Posledný projekt  KEGA 026UK-4/2015 zaoberajúci sa otázkami morálky detí aj dospelých v rodine a škole bol úspešne dokončený v roku 2017.

Iné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti: 

1990 - 2006: bola  spoluzakladateľkou obnoveného študijného odboru liečebnej  pedagogiky a katedry liečebnej pedagogiky v r. 1990; významnou mierou  participovala na tvorbe a realizácii jej študijných  programov; vytvorila základnú koncepciu výučby predmetu rodinná terapia a poradenstvo. 

V roku 2010 založila a doteraz vedie Terapeutické centrum v Bratislave. Jeho náplňou je ambulantná liečebno-pedagogická a psychoterapeutická činnosť pre deti aj dospelých.  

2017 - doteraz: V spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského participuje na projekte  „TAO Academy" - školy osobnostného rozvoja (Ing. J. Vojtechovský, PhD.) a na spoločných e-learningových aktivitách. Vytvorila e-kurz  „Harmonické vzťahy", ktorý je voľne dostupný nielen študentom, ale aj širšej verejnosti.

2014 - 2017: odborne zabezpečovala Edukačné víkendové podujatia pre rodičov a dievčatá s Turnerovým syndrómom v Bratislave a Košiciach.  

Vedenie záverečných prác:

aktuálne vedie 10 prác v Bc. študijnom programe vychovávateľstvo a sociálna pedagogika

Členstvo vo vedeckých  a odborných spoločnostiach:

- členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

- členka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Ocenenia a iné formy uznania:

2016: pamätný list Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 70.výročia fakulty

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V EVIPUB-e  je doteraz  zaznamenaných viac než 80 publikácií, z toho 2 vedecké monografie, 2 vysokoškolské učebnice, učebnice pre základné a stredné školy, ako aj množstvo odborných článkov s tematikou rodiny, výchovy v rodine, poradenstva a terapie.