Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Eva TÓBLOVÁ

PRACOVŇA:
m. č. 313

KONTAKT:
e-mail

KONZULTAČNÉ HODINY:

 

Pondelok:        09,00 - 11,00 hod. 

                        14,00 – 15,00 hod. 

                  

Utorok:   10,30 – 11,30 hod.  (tútorské k.h.)

               14:00 - 15:00 hod.

FUNKČNÉ/PRACOVNÉ ZARADENIE A ÚLOHY:

odborný asistent

Researcher ID:  ----

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- výučba predmetov v AR 2018/19:

všeobecná didaktika; didaktika; aktivizujúce edukačné metódy; interaktívne metódy vyučovania pedagogických disciplín; pedagogická prax 1 (B), pedagogická prax 2 (A,B); pedagogická prax 3 (A,B)

- najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov 

ACB Tóblová, Eva. 2014. Proces organizovania a organizačné štruktúry školskej organizácie. In: Pisoňová, Mária a kol.  Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 139-159, 228s., ISBN 978-80-223-3621-5

ADM Tóblová, Eva. a kol.  2017.  The analysis of educational needs of managing teaching staff in schools in the Slovak Republic. Modern Journal of Language Teaching Methods. - Vol. 7, no. 5 (2017), p. 11-17. ISSN 2251-6204  Registrované vo WOS.

AFC Tóblová, Eva. 2016. Analysis of promotional strategies in primary schools. Strategica Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. - Bucharest : SNSPA, Faculty of Management, 2016. - ISBN 978-606-749-181-4. CPCI-SSH - S. 272-282

Registrované vo WOS:

AFC Nagyová Adriana - Pisoňová, Mária - Tóblová  Eva 2014. The research and analysis within the innovation of School management course. WCLTA 2014,  5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership 29-30 October 2014, Prague - Czech Republic.  Procedia - Social and behavioral sciences [elektronický zdroj] Vol. 186 (2015), s. 1169-1173 [online] ISSN 1877-0428 Registrované vo WOS.

BDB a GII Tóblová, Eva  2017. Vnútorné organizačné normy školy. Školský poriadok. Školská legislatíva. Riaditeľ školy. Riaditeľ školského zariadenia.  Personálny manažment . PDCA cyklus . Organizačný manažment. Organizačné štruktúry. Kurikulum. In: Pisoňová M. a kol. 2017. Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-660-3. - S. 65, 90-92, 93, 98-99, 103, 116-117, 117-118,136-138, 143-144, 154-155.

- aktuálne riešené projekty:

KEGA č. 041UK-4/2017: Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ.

KEGA č. 007UK-4/2016: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle. Pozícia v projekte: hlavný riešiteľ.

Aktuálne členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách, výboroch vedeckých a odborných konferencií a pod.:

- členka v kolégium recenzentov časopisu Media4u Magazine

- vedecký garant medzinárodnej vedeckej konferencie Média a vzdělávaní 

- členka Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

Iné úlohy na katedre a fakulte, akými sú tútorstvo, poradenstvo, zabezpečovanie praxí a pod.:

- študijný poradca (tútor): učiteľský základ: VUZ (Bc., Mgr.)

- hlavný metodik praxí: odd. pedagogiky

- rozvrhár: odd. pedagogiky

Významné v minulosti realizované vedeckovýskumné projekty

KEGA č. 007UK-4/2016: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ, vedúci riešiteľ

KEGA č. 041UK-4/2017: Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

SK06-IV-02-0006: Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia, projekt štipendijného programu EHP Slovensko. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

KEGA č. 018UK-4/2013: Obsahová inovácia kurzu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

KEGA č. 3/6026/08: Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

KEGA č. 3/6216/08: Zavedenie predmetu "Vedenie k podnikavosti" do študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov II. stupeň na MTF STU v Trnave. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

KEGA č. 031-035STU-4/2010: Modely projektového vyučovania na SOŠ. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

KEGA č. 026STU-4/2011: Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

Projekt APVV LPP-0202-06: Veda bližšie k študentom. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

VEGA č. 1/2531/05: Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe SR do EU. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

VEGA č. 1/2533/05: Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty a stáže

- Socrates Erasmus: mobilita na ČVUT MÚVS Praha

Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách, výboroch vedeckých a odborných konferencií a pod.,

- členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA

- členka v kolégium recenzentov časopisu Media4u Magazine

- vedecký garant medzinárodnej vedeckej konferencie Média a vzdělávaní 

- členka a tajomníčka Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

Získané ocenenia a iné formy uznania:

- titul ING-PAED IGIP (Medzinárodný učiteľský certifikát, Európsky inžinier vzdelávateľ)

- ocenenie ZSVTS

- certifikát ECDL Štart

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ