Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Barbora JASLOVSKÁ

PRACOVŇA:
m. č. 314

KONTAKT:
e-mail

FUNKČNÉ/PRACOVNÉ ZARADENIE A ÚLOHY:

odborný asistent 

Researcher ID: ----

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam pedagogickej komunikácie z pohľadu humanistickej teórie amerického humanistického psychológa C. R. Rogersa -- PCA (Person - Centred Approach) alebo Prístup zameraný na človeka. V tejto oblasti publikovala niekoľko tuzemských aj zahraničných štúdií, ktoré sa zameriavajú na skúmanie interakcie medzi učiteľom a žiakom v komunikácii v edukačnom procese. Tento vzťah je orientovaný najmä na rozvoj osobnosti žiaka, na jeho potenciality a pozitívny prístup v medziľudských vzťahoch. Vo svojom dizertačnom výskume na túto tému autorka dospela k zaujímavým záverom, ktoré neskôr publikovala v zahraničných databázových časopisoch. 

Výučba predmetov:

ZS: výchova v školskom klube detí; výchova k občianstvu; socio-kultúrne diferenciácie

LS: komunikačná gramotnosť v primárnom vzdelávaní; výchova k ľudským právam; pedagogika voľného času

Úlohy na fakulte/katedre:

AiS2 koordinátor

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY, VÝSTUPY A OCENENIA PREDOŠLEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

Projektová činnosť:

Projekt KEGA 007UK-4/2016 v spoluriešiteľstve: Tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov, 2017. Hlavná riešiteľka: doc. PaedDr. Mária PISOŇOVÁ, PhD.

Zahraničný pobyt/stáž: 

Univerzita Camilo José Cella, International Education and Bilingualism - Medzinárodné štúdiá, Madrid, Španielsko 

Stáž ako asistentka učiteľky na IB school - International Baccalaureate,  Colegio Internacional SEK El Castillo, Madrid 

VYBRANÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

1. JASLOVSKÁ, B. 2016. Aktivizujúce metódy vo výučbe pedagogiky na SŠ. In Sapere Aude 2016: Nové výzvy pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. S. 23-32. ISBN 978-80-87952-14-6

2. JASLOVSKÁ, B. 2016. Problematic areas of pedagogical communication of primary education teachers in regard to the theory of C. Rogers. In Conference Proceedings -- International Scientific Conference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. P. 892-898. ISBN 978-80-87952-17-7

3. JASLOVSKÁ, B., PISOŇOVÁ, M. 2017. Comparison of importance of civic education in Estonia and Slovakia. In Sapere Aude 2017: Scope of pedagogy and psychology. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. P. 124-137. ISBN 978-80-87952-19-1 

4. JASLOVSKÁ B. 2017. Manažérska komunikácia. In Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. S. 68-70. ISBN 978-80-8168-660-3

5. JASLOVSKÁ B., PISOŇOVÁ, M. 2018. Pedagogická komunikácia v teórii PCA. In Studia Scientifica facultatis paedagogica. Ružomberok: VERBUM -- vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. ISSN 1336-2232, roč. 17, č. 1, s. 225-233. 

OSTATNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ