Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Adriana POLIAKOVÁ rod. Nagyová

zástupca vedúcej katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky

PRACOVŇA:
m. č. 314

KONZULTAČNÉ HODINY: 

PO: 9:30 - 10:30 hod.

UT: 9:30 - 10:30 hod.

STR: 9:30 - 11:30 hod. (ONLINE)

KONTAKT:
e-mail

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku školského manažmentu a otázky odborových didaktík. Vo výskumnej oblasti participuje okrem uvedeného aj na vývoji a implementácii interaktívnych riešení pre podporu a modernizáciu v oblasti vzdelávania. 

FUNKČNÉ/PRACOVNÉ ZARADENIE A ÚLOHY:

odborná asistentka, vedúca katedry

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- aktuálne zabezpečovaná výučba predmetov v akademickom roku:

B-VUZde002 - digitálne technológie 1
B-VUZex002 - digitálne technológie 1
B-VUZde006 - školský manažment
B-VUZex006 - školský manažment
M-PEDde019 - stáž v školských inštitúciách
B-SPGde010 - manažment pre výchovno-vzdelávacie a sociálne inštitúcie
B-SPGex010 - manažment pre výchovno-vzdelávacie a sociálne inštitúcie
M-PEDde021 - tvorba projektov

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu:

(ADM) PISOŇOVÁ, M. - NAGYOVÁ, A. - BÍROVÁ, J. - MUKHAMETZYANOVA, F. SH. - MAKAROVA, E. V. 2017. Theoretical alternatives of creation of a terminology and explanatory dictionary of school management. In: Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol. 7, no. 4 (2017), p. 276-282. ISSN 2251-6204.

(AFC) NAGYOVÁ, A.  - ZÁHOREC, J. - FERKOVÁ, Š. 2017. Some aspects in context of resolving questions of innovation of higher education in Slovak Republic. In: INTED 2017 - Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie International Technology, Education and Development Conference, konanej vo Valencii (Španielsko) dňa 6. - 8.3.2017. Valencia: IATED Academy, 2017, s. 8454-8463. ISBN 978-84-617-8491-2.

(AFC) NAGYOVÁ, A. 2016. The role of classroom management in conditions of lower secondary level of education in primary schools in the Slovak Republic. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Strategica Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment, konanej v Bukurešti dňa 20. -- 21.10.2016. Bukurešť: SNSPA, Fakulta manažmentu, 2016, s. 509-518. ISBN 978-606-749-181-4.

(AFC) ZÁHOREC, J. - NAGYOVÁ, A. - HALLOVÁ, M. - VIRÁGH, R. 2014. Evaluation of education in the field of database systems and technologies within the study programs of economic and managerial focus. In: AICT 2014 -- Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, konanej v Astane (Kazachstan) dňa 15. -- 17.10.2014. Astana: IEEE Xplore Digital Library, s. 476-481. ISBN 978-1-4799-4120-9.

(AFC) PISOŇOVÁ, M. - NAGYOVÁ, A. 2014. The auto-evaluation in the process of improving the quality of educational and non-educational institutions. In: From theory to inquiry in social sciences - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Logos Universality Mentality Education Novelty, konanej v Iasi (Rumunsko) dňa 10. - 12.04.2014. London : Lumen Media Publishing, 2014.

- aktuálne riešené projekty:

1. Od roku 2018 zástupca vedúceho projektu: KEGA 041UK-4/2017 

Názov projektu: Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií

2. Spoluriešiteľka: KEGA 007UK-4/2016 

Názov projektu: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle

3. Spoluriešiteľka: APVV-15-0378

Názov projektu: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku

4. Spoluriešiteľka: COST Action CA16105 

Názov projektu: User-oriented design strategies for a competitive solution

Aktuálne členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách, výboroch vedeckých a odborných konferencií a pod.:

- členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie SCHOLA 2018, 14th International Conference on Engineering Pedagogy, will be held from 5 to 6 December 2018, at the University College of Teacher Education in Lower Austria - Campus Baden, Austria.

Iné úlohy na katedre a fakulte, akými sú tútorstvo, poradenstvo, zabezpečovanie praxí a pod.

- tútorka pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii - Bc. 

- koordinátorka pre doplňujúce pedagogické štúdium a rigorózne konanie

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY, VÝSTUPY A OCENENIA PREDOŠLEJ PEDAGOGICKEJ, PUBLIKAČNEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

(ADM) PISOŇOVÁ, M. - NAGYOVÁ, A. - BÍROVÁ, J. - MUKHAMETZYANOVA, F. SH. - MAKAROVA, E. V. 2017. Theoretical alternatives of creation of a terminology and explanatory dictionary of school management. In: Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol. 7, no. 4 (2017), p. 276-282. ISSN 2251-6204.

(AFC) NAGYOVÁ, A. 2016. The role of classroom management in conditions of lower secondary level of education in primary schools in the Slovak Republic. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Strategica Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment, konanej v Bukurešti dňa 20. -- 21.10.2016. Bukurešť: SNSPA, Fakulta manažmentu, 2016, s. 509-518. ISBN 978-606-749-181-4.

(AFC) PISOŇOVÁ, M. - NAGYOVÁ, A. 2014. The auto-evaluation in the process of improving the quality of educational and non-educational institutions. In: From theory to inquiry in social sciences - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Logos Universality Mentality Education Novelty, konanej v Iasi (Rumunsko) dňa 10. - 12.04.2014. London : Lumen Media Publishing, 2014.

(ADE) ZÁHOREC, J. - HAŠKOVÁ, A. - NAGYOVÁ, A. 2011: Teaching Informatics at Upper Secondary Level of Education (ISCED 3A) in the Slovak Republic: Evaluation of the Current State. In: Problems of Education in the 21st Century. Scientific Methodical Center "Scientia Educologica", Lithuania. 2011, Vol. 37, Issue 11, ISSN 1822-7864 (printed), s. 119-128. 

(BDE) NAGYOVÁ, A. - ZÁHOREC, J. Analýza školského systému Belgicka s dôrazom na oblasť technického vzdelávania (Analysis of the Educational System of the Kingdom of Belgium with Emphasis on the Field of Technical Education). Journal of Technology and Information Education (Časopis pro technickou a informační výchovu. ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line), 2011, roč. 3, č. 1, s. 11-16. 

Významné v minulosti realizované vedeckovýskumné projekty:

- spoluriešiteľka: projekt štipendijného programu EHP Slovensko - SK06-IV-02-0006

Názov projektu: Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia 

- spoluriešiteľka: VEGA 1/0635/15 

Názov projektu: Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial.

- spoluriešiteľka: KEGA 018UK-4/2013

Názov projektu: Obsahová inovácia kurzu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania

- spoluriešiteľka: projekt riešený v AR 2009/2010 v rámci účasti na programe celoživotného vzdelávania ERASMUS na technologickom inštitúte Campus de Nayer, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst v Sint-Katelijne-Waver v Belgicku 

Názov projektu: Laboratory Immersion

Zahraničné pobyty a stáže:

- šesť mesačná zahraničná mobilita v rámci programu celoživotného vzdelávania ERASMUS na technologickom inštitúte Campus de Nayer, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst v Sint-Katelijne-Waver v Belgicku. 

- týždňová zahraničná mobillita, ktorá bola realizovaná ako súčasť vedecko-výskumnej úlohy zameranej na prípravu a tvorbu terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu na Univerzity of Regensburg v Nemecku.

- dvojtýždňový výskumný pobyt, ktorý bol realizovaný ako súčasť vedecko-výskumnej úlohy v rámci riešenia medzinárodného projektu COST Action CA16105 User-oriented design strategies for a competitive solution na Univerzity of Iceland v Islande.

Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách, výboroch vedeckých a odborných konferencií a pod.:

- členstvo v redakcii časopisu Technológia vzdelávania s prílohou Slovenský učiteľ

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ