Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAA Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová ... [et al.]
  Silůvky : Palma, 2017
 2. AAB Rodinná terapia v praxi / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Radosť - PhDr. Sylvia Radvanská, 2014
 3. ACB Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov / Mária Pisoňová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 4. ACB Rodinná terapia a poradenstvo : Základné pojmy a teoretické východiská. / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1998
 5. ACB Rodinná terapia a poradenstvo : základné pojmy a teoretické východiská. / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Humanitas, 2001
 6. ADE Dieťa ako profesionálny pacient / Martina Derková, Jitka Prevendárová
  In: Konfrontace. - Roč. 9, č. 3 (1998), s. 23-25
 7. ADE Sexuálna výchova detí na osobitných školách / Jitka Prevendárová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 10, č. 4/5 ( 2000), s. 228-232
 8. ADE Teórie výběru partnera / Jitka Prevendárová
  In: Konfrontace. - Roč. 11, č. 3 (2000), s. 146-149
 9. ADF K problematike poradenstva pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť / Jitka Prevendárová
  In: Teorie a praxe speciální pedagogiky. - Roč. 2, č. 1 (1989), s. 8-14
 10. ADF Niektoré sociometrické charakteristiky chovancov / Jitka Prevendárová, Ladislav Cibulka
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 8-9
 11. ADF Situácia zdravých súrodencov v rodinách s postihnutým dieťaťom / Jitka Prevendárová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 31, č. 4 (1996), s. 326-332
 12. ADF Imaginatívna rekonštrukcia obytného priestoru ako terapeutická technika / Jitka Prevendárová
  In: Empatia. - Roč. 3, č. 10 (1998), s. 31-34
 13. ADF Rodinná terapia v prípade experimentácie dieťaťa s drogou / Jitka Prevendárová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 4 (2000), s. 354-362
 14. AEC Uplatnenie rodinného poradenstva a terapie v rodinách s postihnutým dieťaťom / Jitka Prevendárová
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 63-64
 15. AED Individuálny liečebnopedagogický program zameraný na adaptáciu dieťaťa v náhradnej rodine a jeho prípravu na školu / Jitka Prevendárová, Lucia Skorková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 124-136
 16. AED Skupinová práca s ľuďmi bez partnerských vzťahov / Jitka Prevendárová
  In: Paedagogica specialis 19. - ISBN 80-223-0985-0. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1996. - S. 79-81
 17. AED Systemická naratívna terapia rodiny v rozvodovej a porozvodovej situácii / Jitka Prevendárová
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 118-132
 18. AFD Modifikácia testu morálnej zrelosti osobnosti ako východisko pre skúmanie morálnych postojov detí a dospelých v rodine a škole / Štefánia Ferková, Jitka Prevendárová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 119-127 [CD-ROM]
 19. AFD Problematika dyslexie vo vyučovaní cudzích jazykov / Zuzana Brunclíková ... [et al.]
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 171-177 [CD-ROM]
 20. AFD Možnosti sociálneho pedagóga v kontexte hospitalizačných pobytov pre deti so skoliózou a poruchami držania tela / Dorota Smetanová ... [et al.]
  In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89238-87-3. - Bratislava : Iris, 2013. - S. 67-76 [CD-ROM]
 21. AFD Limitujúce faktory socializácie dieťaťa v základnej škole / Miroslav Andreánsky ... [et al.]
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 166-170 [CD-ROM]
 22. AFD Detská sexualita a jej prejavy východiská pre poradenstvo a prevenciu / Jitka Prevendárová
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 232-235 [CD-ROM]
 23. AFD Dieťa ako predmet partnerských sporov východiská a perspektívy párovej a rodinnej terapie / Jitka Prevendárová
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 73-77 [CD-ROM]
 24. BAA Rodinná terapia v praxi / Jitka Prevendárová
  Brno : Tribun EU, 2012
 25. BAB Rodina s postihnutým dieťaťom / Jitka Prevendárová
  Nové Zámky : Psychoprof, 1998
 26. BAB Morálne kompetencie žiakov : metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. / Štefánia Ferková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 27. BAB Most nad priepasťou / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Radosť - PhDr. Sylvia Radvanská, 2013
 28. BBB Rekonštruovaná rodina a problémová výchova / Jitka Prevendárová
  In: Sociálne vzťahy a problémy na školách. - ISBN 80-89182-07-0. - Bratislava : Josef Raabe, 2008. - S. 1-38
 29. BCB Vedenie domácnosti pre gymnázia, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia / Mária Lenochová, Ružena Halásová, Jitka Prevendárová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993
 30. BCB Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová, Gabriela Kubíčková
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
 31. BCI Výchova k manželstvu a rodičovstvu : metodika výchovy - interakčné hry. / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
 32. BCI Výchova k manželstvu a rodičovstvu / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1994
 33. BDE Zopár poznámok k liečebnej pedagogike / Jitka Prevendárová
  In: Konfrontace. - Roč. 9, č. 3 (1998), s. 25-26
 34. BDF Slovo pre manželov a rodičov - o poradenstve a poradenských mýtoch / Jitka Prevendárová
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 2-4
 35. BDF Oko za oko, zub za zub ... alebo dá sa to aj inak? / Jitka Prevendárová
  In: Rodina a škola. - Roč. 65, č. 7 (2016), s. 24-25
 36. BDF Otázniky nad sexuálnou výchovou / Jitka Prevendárová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 4
 37. BDF Adaptácia rodičov na postihnutie dieťaťa / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 5-6
 38. BDF Cesta k zabezpečenia vzdelania u ťažko a viacnásobne postihnutých detí / Jitka Prevendárová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 48, č. 19 (1998), s. 8
 39. BDF Potešiteľné výsledky experimentu / Jitka Prevendárová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 40, č. 28 (1998), s. 20-21
 40. BDF Postihnuté dieťa v rodine / Jitka Prevendárová
  In: Rodina a škola. - Roč. 47, č. 10 (1999), s. 11
 41. BDF Ako dosiahnuť emocionálnu rovnováhu / Jitka Prevendárová
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 11-13
 42. BDF Sexualita a sexuálna výchova mentálne postihnutých ľudí / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 8-11
 43. BED Niektoré techniky v procesuálnej diagnostike rodiny / Jitka Prevendárová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 72-73
 44. BED Poruchy správania u sluchovo postihnutých / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa 1991 : K niektorým problémom starostlivosti o sluchovo postihnuté deti. - ISBN 80-96655-0-9. - Lučenec : Pelikán, 1993. - S. 52-54
 45. BED Špecifiká školskej sexuálnej výchovy adolescentov so sluchovým postihnutím / Jitka Prevendárová, Barbora Zemanová
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VII. - ISBN 80-7164-371-8. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003. - S. 36-41
 46. BED Súčasné smery v rodinnej terapii / Jitka Prevendárová
  In: Liečebná pedagogika : Zborník príspevkov Liečebnopedagogické dni II. a III. - ISBN 80-968053-0-4. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 16-21
 47. BED Nové metódy v diagnostike a terapii rodinných vzťahov / Jitka Prevendárová
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 62-64
 48. BEF Príspevok k rodinnej terapii / Jitka Prevendárová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 51-56
 49. BEF Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní zdravotne ťažko postihnutých detí a mládeže / Peter Pavlis ... [et al.]
  In: Rovnaká šanca pre všetkých : Pracovný materiál pre potreby seminára o projekte. - Bratislava : Občianske združenie Nezávislosť, 1998. - S. 1-35
 50. BEF Rodinná terapia ako študijný predmet na PdF UK v Bratislave / Jitka Prevendárová
  In: Rodinná terapia ako sekundárna prevencia. - Košice : Regionálny spolok rodinnej terapie v Košiciach pri SPS, 1998. - S. 46-47
 51. BEF Psychological Aspects of Patients and Their Families Suffering from a Rare Disease / Jitka Prevendárová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, Suppl. 8 (2013), s. 55-60 [online]
 52. DAI Niektoré osobitosti rodinného prostredia postihnutých detí / Jitka Prevendárová
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1995
 53. EDI Libor Novosad: Základy speciálního poradenství / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 27
 54. EDI Katarína Majzlanová : Dramatoterapia / Jitka Prevendárová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 3 (2000), s. 285
 55. EDI Máme dieťa so sluchovým postihnutím,... čo ďalej? / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 25
 56. EDI Zdravotné postihnutie / Jitka Prevendárová
  In: Československá psychologie. - Roč. 45, č. 6 (2001), s. 569-570
 57. EDI Son-Rise - zázrak pokračuje / Jitka Prevendárová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 25
 58. EDI Skrytá symetrie lásky / Jitka Prevendárová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 10, č. 1/2 (2001), s. 102-103
 59. EDI Výchova k manželstvu a rodičovstvu / Jitka Prevendárová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 10, č. 1/2 (2001), s. 99-100
 60. EDI Výchova k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ / Jitka Prevendárová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 10, č. 1/2 (2001), s. 101-102
 61. GII Prosím, nenapomínajte ho / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 1 (1994), s. 26
 62. GII Postihnuté dieťa a jeho výchova / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 2 (1994), s. 26
 63. GII Buďme trpezliví / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 5 (1994), s. 26
 64. GII Buďme trpezliví (2) / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 6 (1994), s. 26
 65. GII Je súce do školy ? / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 7 (1994), s. 26
 66. GII Dajme mu čas / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 9 (1994), s. 26
 67. GII Aká matka, taká Katka / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 24 (1994), s. 26
 68. GII Pozri sa, aký je šikovný / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 26 (1994), s. 26
 69. GII Rodina s postihnutým dieťaťom / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 27 (1994), s. 26
 70. GII Po celý život neúspešní? / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 38 (1994), s. 26
 71. GII Práve teraz nemám čas / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 41 (1994), s. 26
 72. GII Vreckové / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 42 (1994), s. 26
 73. GII Ja najlepšie viem, čo je preň dobré / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 43 (1994), s. 26
 74. GII Otec nemá záujem / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 44 (1994), s. 26
 75. GII Otec má novú partnerku / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 47, č. 46 (1994), s. 26
 76. GII Sex ako droga / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 42 (2002), s. 45
 77. GII Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 48, č. 11 (1998), s. 11
 78. GII Rodinné dôvernosti I. / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 52, č. 20 (1999), s. 25
 79. GII Rodinné dôvernosti II. / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 52, č. 22 (1999), s. 28-29
 80. GII Hovory o sexualite (1) Rodinné dôvernosti / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 52, č. 40 (1999), s. 30
 81. GII Hovory o sexualite (2) Rodinné dôvernosti / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 52, č. 44 (1999), s. 30
 82. GII Hovory o sexualite (3) Rodinné dôvernosti / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 52, č. 51 (1999), s. 30
 83. GII Rodinné dôvernosti Mám dieťa a netúžim sa milovať / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 13 (2000), s. 30
 84. GII Rodinné dôvernosti Muž v šatách ženy / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 31 (2000), s. 30-31
 85. GII Rodinné dôvernosti Priznať sa k nevere? / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 32 (2000), s. 30
 86. GII Rodinné dôvernosti Škola nie je rajom / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 37 (2000), s. 30
 87. GII Rodinné dôvernosti Strácam svojho syna / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 40 (2000), s. 30
 88. GII Rodinné dôvernosti Načo mám je babka / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 41 (2000), s. 30
 89. GII Moje dieťa to robí / účast. interv. Jitka Prevendárová; aut. interv. Simona Uhlárová - Jarošová
  In: Zdravie. - Roč. 69, č. 1 (2013), s. 91-92
 90. GII Je láska šialenstvo? / účast. interv. Jitka Prevendárová; aut. interv. Lucia Skladanová
  In: Madam Eva. - Roč. 4, č. 2 (2013), s. 56-58
 91. GII Rodinné dôvernosti Prečo Erikovi chýbajú kamaráti ? / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 48 (2000), s. 30
 92. GII Odkedy vieme vychovávať svoje dieťa? / Jitka Prevendárová ... [ et al. ]
  In: Mamina. - Roč. 7, č. 3 (2013), s. 34-35
 93. GII Aj vzťahy sa dajú liečiť / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 54, č. 10 (2001), s. 48
 94. GII Poruchy príjmu potravy - novodobý strašiak / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 3 (2002), s. 34
 95. GII Strach pred ľuďmi / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 4 (2002), s. 51
 96. GII Desať varovných znakov / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 2 (2002), s. 45
 97. GII Ako uchrániť deti pred obťažovaním / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 32 (2002), s. 34
 98. GII Ženy a nevera / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 55, č. 30 (2002), s. 34
 99. GII Mamičkin maznáčik / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 57, č. 1 (2004), s. 55
 100. GII Svokrovci mi ničia manželstvo ! / Jitka Prevendárová
  In: Slovenka. - Roč. 57, č. 17 (2004), s. 55