Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAA Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová ... [et al.]
  Silůvky : Palma, 2017
 2. AAB Akademická a prosociálna motivácia v škole : analýza motivácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 3. ACB Poruchy správania u detí a adolescentov a ich pedagogická diagnostika [elektronický zdroj] : . / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 4. ACB Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy [elektronický zdroj] : . / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 5. ADE Možná rizika rodinného prostředí dětí v speciálních výchovných zařízeních / Martin Kuruc
  In: Sociálně-zdravotnícky horizont = Social Health Horizont [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2015), nestr. [8 s.] [online]
 6. ADF Výchova - podpora vnútorných zdrojov verzus cielené formovanie prostredníctvom prostredia / Martin Kuruc
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 29-34
 7. ADF Autonómiu podporujúce učenie ako výzva pre súčasného pedagóga / Martin Kuruc
  In: Edukácia [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 149-159 [online]
 8. ADF Rodinné prostredie ako faktor umiestnenia a recidívy dospievajúcich v zariadeniach rezidenciálnej starostlivosti / Martin Kuruc
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 3 (2015), s. 120-127
 9. ADF Skúsenosť krivdy a útechy ako zdroj detskej istoty či neistoty / Martin Kuruc
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 15, č. 3 (2016), s. 38-49
 10. ADF Sebaregulácia a teória sebaurčenia možnosti kvantitatívneho merania sebaregulácie / Martin Kuruc
  In: Prevencia. - Roč. 9, č. 3 (2010), s. 3-9
 11. AEC Motivace a seberegulace dětí v rezidenciální péči / Martin Kuruc
  In: Problematika rodiny v resocializačním kontextu. - ISBN 978-80-7560-036-3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. - S. 142-147
 12. AED Motivácia učiteľa z pohľadu teórie sebadeterminácie / Martin Kuruc
  In: Pedagogica Actualis 8 : spoločenská pozícia učiteľa a jeho vplyv na kultúru spoločnosti. - ISBN 978-80-8105-788-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 163-169
 13. AED Motivácia a sebaregulácia v kontexte teórie seba-determinácie / Martin Kuruc
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 99-107 [online]
 14. AED Školská motivácia detí s poruchami správania v rezidenciálnej starostlivosti a príčiny ich sociálneho vylúčenia z bežných škôl / Martin Kuruc
  In: Topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. - ISBN 978-80-89726-78-3. - Bratislava : Iris, 2016. - S. 188-201
 15. AED Motivácia k učeniu sa a k prosociálnemu správaniu sa / Martin Kuruc
  In: Je potrebné žiakov do učenia sa nútiť? : Podpora sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu sa [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4468-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-60 [online]
 16. AED Rozvoj sebaregulácie a motivácie ako faktor úspechu slovenských žiakov v kontexte teórie sebaurčenia / Martin Kuruc
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 143-160 [online]
 17. AFC Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v systéme výchovy a vzdelávania / Martin Kuruc
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 5. 1. díl. - ISBN 978-80-7220-306-2. - Olomouc : Votobia, 2007. - S. 145-150
 18. AFD Vzdelanie, reziliencia a sociálna inklúzia detí z rezidenciálnej starostlivosti / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: Psychológia, škola, inklúzia. - ISBN 978-80-89453-05-4. - Bratislava : Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, 2014. - S. 257-264
 19. AFD Špecifiká motivácie detí s ADHD a poruchami správania umiestnenými v špeciálnych výchovných zariadeniach / Martin Kuruc
  In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-567-6. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. - S. 115-121 [CD-ROM]
 20. AFD Slobodní ľudia nepotrebujú trestať / Martin Kuruc
  In: Križovatky 8 : meniť, trestať rozvíjať? : Prevýchova ako rozvíjanie pozitívneho potenciálu. - ISBN 978-80-972188-4-3. - [Bratislava] : Mgr. Tomáš Cehlár, 2017. - S. 19-23
 21. AFD Postoje dospievajúcich k delikventnému správaniu a ich schopnosť sebaregulácie / Martin Kuruc
  In: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0221-3. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015. - S. 144-150 [CD-ROM]
 22. AFD Motivácia detí v rezidenciálnej starostlivosti / Martin Kuruc
  In: Zo zariadenia do samostatného života : inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadení. - ISBN 978-80-8082-964-3. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - S. 66-75
 23. AFD Dá sa motivovať aj bez pozitívnych vzorov (?) / Martin Kuruc
  In: Križovatky 9 : vychovávajme príkladom. - ISBN 978-80-972188-7-4. - Bratislava, 2018. - S. 71-74
 24. AFD Reziliencia a chlapci s poruchami správania / Martin Kuruc
  In: Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu. - ISBN 978-80-223-2729-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 20-25
 25. AFD Učiteľ ako "slúžiaci líder" alebo vedenie založené na princípoch / Martin Kuruc
  In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3331-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 551-557 [CD-ROM]
 26. AFD Škola - výchova alebo prostredie? / Martin Kuruc
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 181-186 [CD-ROM]
 27. AFD Vplyv rannej výchovy u detí s poruchami správania a prežívania / Martin Kuruc
  In: Koncipovanie osobnosti človeka v deficite dobra a lásky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0134-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014. - S. 79-87 [CD-ROM]
 28. BAB Teória seba-determinácie [elektronický zdroj] : od seba-kontroly k seba-regulácii (vstupná štúdia). / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 29. BAB Morálne kompetencie žiakov : metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. / Štefánia Ferková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 30. BBA O výchove ako ceste k slobode / Martin Kuruc
  In: Korene nepokoja. - ISBN 978-80-263-1163-8. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 9-45
 31. BBA Poruchy správania a emocionality u detí a adolescentov / Martin Kuruc
  In: Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén. - ISBN 978-80-86499-08-6. - Praha : Knihy nejen pro bohaté, 2013. - S. 6-26
 32. BCI Príručka pre používanie dotazníka SRQ-Prosocial v pedagogickej praxi [elektronický zdroj] : . / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 33. BCI Príručka pre používanie dotazníka SRQ-Academic v pedagogickej praxi [elektronický zdroj] : . / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 34. BDF Schopnosť sebaregulácie a výchovná prevencia / Martin Kuruc
  In: Prevencia. - Roč. 7, č. 3 (2008), s. 11-13
 35. BDF Autoregulácia, alebo sebaregulácia? / Martin Kuruc
  In: Prevencia. - Roč. 7, č. 4 (2008), s. 10-12
 36. BDF Škola ako ochranný a rizikový faktor / Martin Kuruc
  In: Vychovávateľ. - Roč. 54, č. 6 (2007), s. 15-18
 37. BED Rodinná situácia detí s poruchami správania ako faktor prispievajúci k ich zlyhávaniu / Martin Kuruc
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2610-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 74-77 [CD-ROM]
 38. BED Pohľad do vnútra agresívneho správania / Martin Kuruc
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2248-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 97-100 [CD-ROM]
 39. BED Sú dnešní dospievajúci horší než v minulosti? / Martin Kuruc
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 540-544
 40. BEE Rodinná situácia klientov prichádzajúcich do liečebno-výchovného sanatória, možné riziká rodinného prostredia detí prichádzajúcich do LVS / Martin Kuruc
  In: Akční pole sociální práce II. aneb Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. - ISBN 978-80-244-1913-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 242-246
 41. BEE Motivace a sebe-regulace v přípravě budoucích pedagogů / Martin Kuruc
  In: Učitelské praxe - současné poznatky a perspektivy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8274-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 166-171 [online]
 42. BEE Sebaregulácie u adolescentov s ADHD a poruchami správania a prežívania / Martin Kuruc
  In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 10 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7395-921-0. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. - S. 181-190 [CD-ROM]
 43. BEF Poruchy správania v škatuľkách alebo klasifikácie porúch prežívania a správania / Martin Kuruc
  In: Križovatky 5 : "Poruchy správania - prevýchova, psychoterapia, socializácia ...". - ISBN 978-80-969253-8-4. - Bratislava : FICE -NS v SR, 2014. - S. 11-16
 44. BEF Reminiscencie na ústavnú a rezidenciálnu starostlivosť v Škótsku / Martin Kuruc, Lucia Hargašová
  In: Križovatky 6 : Regulácia a sebaregulácia v prevýchove. - ISBN 978-80-969253-9-1. - [Bratislava] : Mgr. Tomáš Cehlár, 2015. - S. 69-75
 45. BEF Je kvalita vzdelávania merateľná? / Martin Kuruc
  In: Hodnotenie kvality vzdelávania - súčasný stav a perspektívy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89638-11-6. - Bratislava : NÚCEM, 2013. - nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 46. BFB Interactive agent based model as analytical support tool for climate governance / Eva Streberová, Urban Kováč, Tatiana Kluvánková, Martin Kuruc
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 22
 47. EDI Komárik, E.: Rozprava o Adamovi / Martin Kuruc
  In: Prevencia. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 39-40
 48. EDI Desať dilem náhradnej výchovy / Martin Kuruc
  In: Vychovávateľ. - Roč. 54, č. 4 (2006), s. 38-40
 49. EDI ADHD neexistuje / Martin Kuruc
  In: Sociálně-zdravotnícky horizont = Social Health Horizont [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2015), nestr. [1s.] [online]
 50. EDI Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva / Martin Kuruc
  In: Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. - Roč. 4, č. 3 (2014), s. 102-104
 51. EDI Albín Škoviera: Trendy náhradnej výchovy / Martin Kuruc
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 30
 52. EDI Tománek, P.: Spoločenstvo a jeho význam vo Farnosti Bratislava - Prievoz / Martin Kuruc
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 195
 53. EDI Škoviera, Albín: Malá polepšovňa (pre rodičov) / Martin Kuruc
  In: Prevencia. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 34
 54. EDI Tománek, P.: Vybrané aspekty náboženskej výchovy / Martin Kuruc
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 197-198
 55. EDI Eva Fülöpová: Výchova k tvorivosti / Martin Kuruc
  In: Pedagogická revue. - Roč. 59, č. 2 (2007), s. 225-231
 56. EDI Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí / Martin Kuruc
  In: Vychovávateľ. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 26
 57. FAI Je potrebné žiakov do učenia sa nútiť? [elektronický dokument] : podpora sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu sa. / Martin Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 58. FAI Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj] : dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie?. / ed. Mária Pisoňová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 59. GII Autoregulácia / Martin Kuruc
  In: Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - ISBN 978-80-8168-660-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 14-15
 60. GII Supervízia / Martin Kuruc
  In: Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - ISBN 978-80-8168-660-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 128-129
 61. GII Syndróm vyhorenia / Martin Kuruc
  In: Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - ISBN 978-80-8168-660-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 132-133
 62. GII Projekt BeTeacher sa u budúcich učiteľov stretol s pozitívnym ohlasom / Martin Kuruc
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 36-37
 63. GII Projekt SoTL o rozvoji pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov / Martin Kuruc
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 10 (2016), s. 41