Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAB Tresty vo výchove / Lujza Koldeová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 2. AAB Odmeny a tresty vo výchovnom procese / Lujza Koldeová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. AAB Odmeny a tresty v rodinnej výchove / Lujza Koldeová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 4. ACB Odmeny vo výchove [elektronický dokument] : . / Lujza Koldeová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 5. ACB Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu [elektronický zdroj] : . / Peter Gavora ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 6. ADE Erzieherische Aspekte der Sozialarbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen /
  In: Dialogische Erziehung. - Roč. 8, č. 3-4 (2004), s. 23-33
 7. ADE Systém odmien a trestov v kontexte rodinnej výchovy v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Kultura i wychowanie [elektronický zdroj]. - Č. 3 (1) (2012), s. 87-99 [online]
 8. ADE Hodnotová orientácia a morálne postoje adolescentov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. - Č. 20 (1) (2016), s. 119-130
 9. ADE Negative Bewertung in der Schule und Familie aus der Sicht der Schüler der Sekundarstufe und Lehramt-Hochschulstudenten / Lujza Koldeová, Renáta Tóthová
  In: Studia edukacyjne. - Č. 34 (2015), s. 345-359
 10. ADE Uplatňovanie trestov v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike z teoreticko-empirického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Paidagogos [elektronický zdroj]. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 30-45 [online]
 11. ADE Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule / Dorota Smetanová ... [ et al. ]
  In: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. - ISBN 978-83-232-2539-3. - Č.1 (2013), s. 89-100
 12. ADE E-Learning - Herausforderung oder Bedrohung? / Lujza Koldeová
  In: Schulpädagogik heute [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 7 (2013), s. 1-6 [online]
 13. ADE Multikulturelle Erziehung in der Schule / Jolana Manniová, Lujza Koldeová
  In: Dialogische Erziehung. - Roč. 10, č. 3-4 (2007), s. 21-27
 14. ADF Mravné hodnoty a hodnotová výchova v súčasnosti / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 67, č. 1-2 (2019), s. 2-8
 15. ADF Odmeny a tresty v rodinnej výchove / Lujza Koldeová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 57, č. 4 (2005), s. 377-392
 16. ADF Hodnotový systém stredoškolskej mládeže v súčasnosti / Lujza Koldeová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 59, č. 1 ( 2007), s. 52-66
 17. AED Interkultúrne kompetencie vo vyučovaní cudzích jazykov z teoreticko-praktického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-28-4. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. - S. 103-107 [CD-ROM]
 18. AED Mobilné vzdelávanie vo vyučovaní cudzích jazykov šanca alebo riziko? / Lujza Koldeová
  In: Informačno-komunikačné technológie a vyučovanie jazykov : Pro et contra [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-1391-1. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. - S. 47-55 [online]
 19. AED Etický kódex profesie pedagóga v teoreticko-praktických súvislostiach / Lujza Koldeová
  In: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7097-847-4. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - S. 189-193 [CD-ROM]
 20. AED Aplikácia výchovných trestov v školskom prostredí / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 43 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-035-7. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - S. 33-41 [CD-ROM]
 21. AED Metóda prirodzených a logických dôsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-036-4. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - S. 97-103 [CD-ROM]
 22. AED Nemecký jazyk ako cudzí jazyk v kontexte školského systému v Japonsku / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-58-1. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 99-108 [CD-ROM]
 23. AED Možnosti rozvoja nadaných detí diferenciácia alebo integrácia ? / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-57-4. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 51-57 (CD-ROM)
 24. AED Die Werteorientierungen der slowakischen Jugend im Kontext der europäischen Globalisierung / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-44-4. - Bratislava : Z-F Lingua, 2010. - S. 97-103 [CD-ROM]
 25. AED Autorita učiteľa a štýly výchovy v prostredí školy / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : 49 : Roč. 49. - ISBN 978-80-8177-048-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 140-146 [CD-ROM]
 26. AED Telesné tresty vo výchovno-vzdelávacom procese / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 31 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-017-3. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2015. - S. 79-87 [CD-ROM]
 27. AED Hodnotová orientácia a vyučovanie cudzích jazykov / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 25 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-97-0. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 123-130 [CD-ROM]
 28. AED Odmeny v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-85-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. - S. 128-134 [CD-ROM]
 29. AED Elektronické vzdelávanie so zameraním na cudzie jazyka / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-77-2. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. - S. 46-51 [CD-ROM]
 30. AED Osobnosť učiteľa v kontexte multikultúrnej výchovy / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-80-2. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. - S. 37-43 [CD-ROM]
 31. AED Súčasné trendy v hodnotení cudzích jazykov v teoreticko-empirickom kontexte / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné a literárnovedné kolokvium 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-35-2. - Bratislava : Z-F Lingua, 2010. - S. 32-35 [CD-ROM]
 32. AED Digitale Lehrbücher im digitalen Zeitalter? / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 24 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-96-3. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2014. - S. 107-113 [CD-ROM]
 33. AED Funkcie trestov v edukačnom procese / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-87-1. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. - S. 33-39 [CD-ROM]
 34. AED Aplikácia pozitívneho hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese / Lujza Koldeová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : 47. - ISBN 978-80-8177-045-6. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 150-158 [CD-ROM]
 35. AED Pozitívne verzus negatívne hodnotenie v rodinnej výchove z teoreticko-empirického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 114-132 [online]
 36. AEE Kommunikation als Voraussetzung des Schulerfolgs / Viola Tamášová, Lujza Koldeová
  In: Transkulturelle Bildung : Befreiende Pädagogik bei Paulo Freire. - ISBN 978-3-86585-009-6. - Oldenburg : Paulo Freire Verlag, 2007. - S. 9-18
 37. AFC Hodnotový systém a morálne postoje stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike v súčasnosti / Lujza Koldeová
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 740-748 [CD-ROM]
 38. AFC Tresty v rodinnej výchove a formovanie morálnych postojov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Evropské pedagogické fórum 2016 : reflexe pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-16-0. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 275-283 [CD-ROM]
 39. AFC Hodnoty a hodnotová výchova v rodine z teoreticko-empirického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-21-4. - Hradec Králove : Magnanimitas, 2017. - S. 36-43 [online]
 40. AFC Výchovný štýl a aplikácia hodnotenia v rodinnej výchove / Lujza Koldeová
  In: MMK 2017 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-87952-22-1. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2017. - S. 600-606 [CD-ROM]
 41. AFC Telesné tresty ako metódy hodnotenia v mravnej výchove / Lujza Koldeová
  In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-19-1. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - S. 268-277 [CD-ROM]
 42. AFC Pozitívne hodnotenie v rodinnej výchove z teoreticko-empirického hľadiska a morálne postoje / Lujza Koldeová
  In: Sapere Aude 2016 : nové výzvy pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-14-6. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 226-233 [CD-ROM]
 43. AFD Problematika používania telesných trestov v kontexte edukačných systémov krajín EÚ / Lujza Koldeová
  In: Pedagogická konferencia VII. : aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. - ISBN 80-8050-657-4. - Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2004. - S. 452-459
 44. AFD Koncepcia zmyslu života v súčasnosti / Marianna Hupková, Lujza Koldeová
  In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - ISBN 80-89018-57-2. - Bratislava : Iris, 2003. - S. 297-308
 45. AFD Osobnosť učiteľa z pohľadu multikultúrnej výchovy / Marianna Hupková, Lujza Koldeová
  In: Osobnosť učiteľa Rómov. - ISBN 80-8050-590-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. - S. 56-63
 46. AFD Elektronické vzdelávanie - výzva alebo ohrozenie? / Lujza Koldeová
  In: Aktuálne otázky pedagogiky : vedecký zborník z príležitosti osláv 65. výročia založenia PdF UK v Bratislave [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3121-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 280-287 [CD-ROM]
 47. AFD Kompetencie učiteľa v kontexte multikultúrnej výchovy / Marianna Hupková, Lujza Koldeová
  In: Perspektívy rozvoja vzdelávania a kultúry národnostných menšín. - ISBN 80-8050-903-4. - Nitra : UKF, 2005. - S. 96-98
 48. AFD Odmeny a tresty ako metódy formovania morálnych postojov vo výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 171-180 [CD-ROM]
 49. AFD Hodnotová výchova v rodine / Lujza Koldeová
  In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3331-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 229-234 [CD-ROM]
 50. AFD Odmeny vo výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike z teoreticko-empirického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3331-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 235-242 [CD-ROM]
 51. AFD Aktuálne trendy v hodnotení umelecko-výchovných predmetov / Lujza Koldeová
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 21-24 [online]
 52. AFD Telesné tresty vo výchove a agresivita / Lujza Koldeová
  In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-567-6. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. - S. 313-320 [CD-ROM]
 53. AFD Šikanovanie v školskom prostredí - príčiny a možné riešenia / Lujza Koldeová
  In: Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie. - ISBN 978-80-8084-246-8. - Ružomberok : Katolická univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 258-265
 54. AFD Elektronická učebnica pedagogického výskumu - implementácia a jej zhodnotenie / Milan Moravčík, Lujza Koldeová, Janka Pekárová
  In: DidInfo 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0142-4. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - S. 185-191 [CD-ROM]
 55. AFD Hodnotový systém mládeže v kontexte edukačných systémov v SR a NSR / Lujza Koldeová
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 331-336
 56. AFD Problematika slovného hodnotenia v teoreticko-metodologických súvislostiach / Lujza Koldeová
  In: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole. - ISBN 978-80-8084-415-8. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 109-112
 57. AFD Osobnosť učiteľa v teoreticko-praktických súvislostiach multikultúrnej výchovy / Lujza Koldeová
  In: Učiteľ pre školu 21. storočia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8083-823-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 244-247 [CD-ROM]
 58. AFD Komparácia systému odmien a trestov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2295-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 258-266 [CD-ROM]
 59. AFD Osobnosť pedagóga výtvarnej výchovy a jeho multikultúrne kompetencie / Lujza Koldeová
  In: CREA-AE 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-09-2. - Zohor : Virvar, 2015. - S. 210-217 [online]
 60. AFD Vychovávať neznamená trestať vplyv telesných trestov na osobnosť dieťaťa v kontexte výchovy v SR a NSR / Lujza Koldeová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3187-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 85-93 [CD-ROM]
 61. AFD Hodnotový systém stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike v súčasnosti / Lujza Koldeová
  In: Dobro a zlo, alebo o morálke 1: psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0538-5. - Banská Bystrica : PF UMB, 2013. - S. 59-66 [online]
 62. AFD Tresty v súčasnej rodinnej výchove / Lujza Koldeová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 83-89 [CD-ROM]
 63. AFD Kvalita života z hľadiska rodiny a školy / Slávka Hlásna, Lujza Koldeová
  In: Interakcia edukačnej triády rodina - materská škola - základná škola imperatív doby [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-999-9. - Nitra : PF UKF, 2006. - S. 339-345 [CD-ROM]
 64. AFD Vplyv rodiny a školy na formovanie hodnotovej orientácie adolescentov / Lujza Koldeová, Marianna Hupková
  In: Rodina na prelome tisícročia. - ISBN 80-8050-914-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - S. 221-236
 65. BAB Morálne kompetencie žiakov : metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. / Štefánia Ferková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 66. BDE Die Veränderungen des slowakischen Schulwesens nach dem Jahr 1989 / Lujza Koldeová
  In: Dialogische Erziehung. - Č. 3-4 (2007), s. 28-33
 67. BDE Familie und Schule in der Slowakischen Republik / Viola Tamášová, Lujza Koldeová
  In: Dialogische Erziehung. - Roč. 10, č. 2 (2006), s. 4-9
 68. BDF Ako správne odmeňovať? / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 65, č. 7-8 (2017), s. 18-24
 69. BDF Uplatňovanie odmien vo výchove / Lujza Koldeová
  In: Právny kuriér pre školy. - Roč. 11, č. 9 (2016), s. 3-6
 70. BDF Multikultúrna výchova v súčasnosti / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 65, č. 3-4 (2016), s. 15-18
 71. BDF Detská agresivita z teoreticko-empirického hľadiska / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 58, č. 2 (2009), s. 23-28
 72. BDF Materské školy vo svete / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 57, č. 3 (2008), s. 14-18
 73. BDF Kedy začať s výchovou a vzdelávaním? / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 57, č. 6 (2009), s. 16-18
 74. BDF Základné funkcie odmien a trestov / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 48, č. 5 (2003), s. 29-33
 75. BDF Problematika telesných trestov v Slovenskej republike v komparácii s Nemeckou spolkovou republikou / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 50, č. 6 (2004), s. 9-12
 76. BDF Problematika telesných trestov v Slovenskej republike v komparácii s Nemeckou spolkovou republikou / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 50, č. 7 (2004), s. 23-27
 77. BDF Keď sa deti učia s radosťou / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 57, č. 7 (2009), s. 9-11
 78. BDF Pohľad na výchovu detí v Japonsku v komparácii s výchovou v Amerike a Taliansku / Lujza Koldeová
  In: Rodina a škola. - Roč. 52, č. 1 (2004), s. 14-15
 79. BDF Tresty vo výchove z historického pohľadu / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 7 (2005), s. 13-18
 80. BDF Odmeny a tresty vo výchove z hľadiska spoločenských vied / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 64, č. 5-6 (2016), s. 14-18
 81. BDF Otcovské štýly výchovy / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 47, č. 10 (2002), s. 12-14
 82. BDF Posilňovanie výchovných kompetencií rodičov / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 2-7
 83. BDF Výchovné štýly v rodine / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 53, č. 10 (2006), s. 2-6
 84. BDF Tresty a princípy trestania vo výchove / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 63, č. 5-6 (2015), s. 31-37
 85. BDF Telesné tresty vo výchove / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 63, č. 7-8 (2015), s. 2-7
 86. BDF Výchova k hodnotám v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 61, č. 1-2 (2012), s. 2-7
 87. BDF Šikanovanie v školskom prostredí / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 61, č. 9-10 (2013), s. 13-17
 88. BDF Aktuálne trendy v hodnotení žiakov v interkultúrnych súvislostiach / Lujza Koldeová
  In: Didaktika. - Roč. 3, č. 2 (2012), s. 11-15
 89. BDF Odmeny vo výchovnom procese v rodine / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 62, č. 1-2 (2013), s. 9-15
 90. BDF Čo je ideálna výchova? / Lujza Koldeová
  In: Rodina a škola. - Roč. 51, č. 3 (2003), s. 13
 91. BDF Čo je ideálna výchova? / Lujza Koldeová
  In: Rodina a škola. - Roč. 51, č. 2 (2003), s. 12
 92. BDF Druhy odmien a trestov / Lujza Koldeová
  In: Rodina a škola. - Roč. 49, č. 9 (2001), s. 13
 93. BDF Výchova k hodnotám v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 61, č. 3-4 (2012), s. 7-12
 94. BDF Existuje ideálna výchova? / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 58, č. 3 (2009), s. 16-18
 95. BDF Hodnoty a hodnotová orientácia v živote človeka / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 63, č. 1-2 (2014), s. 6-10
 96. BDF Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných detí / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 55, č. 2 (2007), s. 6-9
 97. BDF Hodnotová výchova v rodine / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 8 (2005), s. 11-15
 98. BDF Veľa lásky môže aj uškodiť / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 2-5
 99. BDF Čo je vzdelanie ? porovnajme / Lujza Koldeová
  In: Rodina a škola. - Roč. 55, č. 8 (2007), s. 22-23
 100. BDF Aká je výchova v súčasnosti ? / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 2-4
 101. BDF Výchova a vzdelávanie v Japonsku / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 56, č. 5 (2008), s. 13-18
 102. BDF Tresty vo výchove - áno či nie? / Lujza Koldeová
  In: Právny kuriér pre školy. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 6-8
 103. BDF Osobnosť edukátora a jeho kompetencie v multikultúrnom edukačnom procese / Lujza Koldeová
  In: Didaktika. - Roč. 4, č. 6 (2013), s. 10-14
 104. BDF Tresty vo výchove verzus prirodzené a logické dôsledky / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 62, č. 5-6 (2014), s. 9-11
 105. BDF Štýly rodičovskej výchovy a osobnosť dieťaťa / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 66, č. 5 (2018), s. 15-18
 106. BDF Osobnosť učiteľa v multikultúrne orientovanom edukačnom procese / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 60, č. 5-6 (2012), s. 17-20
 107. BDF Ako spolu žiť, (alebo) spoločenská etika v rámci hodnotovej výchovy / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 59, č. 1-2 (2011), s. 8-11
 108. BDF Zachránia nás rodičovské kurzy ? / Lujza Koldeová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 54, č. 7 (2006), s. 14-15
 109. BED Projekty multikultúrnej výchovy / Lujza Koldeová
  In: Rozvojové a inovatívne programy edukácie vo voľnom čase. - ISBN 80-8050-861-5. - Nitra : PF Univerzity Konštantína Filozofa, 2005. - S. 50-52
 110. BED Súčasné trendy v hodnotení v teoreticko-metodologickom kontexte / Lujza Koldeová
  In: Slovné hodnotenie. Výzva alebo problém pre súčasnú školu? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-511-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 24-26 [CD-ROM]
 111. BED Slovné hodnotenie v kontexte edukačných systémov vybraných krajín / Lujza Koldeová
  In: Vybrané otázky okolo slovného hodnotenia žiakov v základnej škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-510-0. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 28-30 [CD-ROM]
 112. BED Charakteristika a funkcie systému odmien a trestov / Lujza Koldeová
  In: Dni doktorandov. - ISBN 80-8050-541-1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2002. - S. 74-89
 113. BED Multikultúrne aspekty v edukačnom procese / Lujza Koldeová
  In: Rozvojové a inovatívne programy edukácie vo voľnom čase. - ISBN 80-8050-861-5. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2005. - S. 46-49
 114. BED Nové pohľady na hodnotenie pomocou metódy odmien a trestov / Lujza Koldeová
  In: Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. - ISBN 80-8050-470-9. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2001. - S. 306-309
 115. BEE Werteorientierung der heutigen jungen Generation in der Slowakei / Lujza Koldeová
  In: Benediktakademie 2010. - Salzburg : Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen, 2010. - S. 20-22
 116. BEE E-Learning in der Unterrichtspraxis aus theoretisch-empirischer Sicht / Lujza Koldeová
  In: Digitale Medien und Schule : Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung. - ISBN 978-3-934575-75-2. - Immenhausen : Prolog-Verlag, 2013. - S. 232-238
 117. EDJ Am Ostermontag wird es nass - ein Osterbrauch aus der Slowakei / Lujza Koldeová
  In: Frühes Deutsch. - Roč.19, č. 20 (2010), s. 27-28
 118. EDJ Informácia o pripravovanej elektronickej učebnici metodológie pedagogického výskumu / Lujza Koldeová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 163-165 [online]
 119. FAI Aktuálne otázky pedagogiky : vedecký zborník z príležitosti 65. výročia založenia PdF UK v Bratislave. / ed. Pavol Tománek, Lujza Koldeová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 120. GHG Wie kann Osteuropa bei der Suche nach der europäischen Identität seinen Beitrag leisten ? / Lujza Koldeová
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 121. GHG Funkcie odmien v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Škola efektívne [elektronický zdroj]. - (6.2.2016), nestr. [1 s.] [online]
 122. GHG Formy a druhy trestov v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Škola efektívne [elektronický zdroj]. - (11.3.2016), nestr. [1 s.] [online]
 123. GHG Formy a druhy odmien v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Škola efektívne [elektronický zdroj]. - (4.2.2016), nestr. [1 s.] [online]
 124. GHG Uplatňovanie odmien v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Škola efektívne [elektronický zdroj]. - (2.2.2016), nestr. [1 s.] [online]
 125. GHG Uplatňovanie trestov v edukačnom procese v škole / Lujza Koldeová
  In: Škola efektívne [elektronický zdroj]. - (8.3.2016), nestr. [1 s.] [online]
 126. GII Informácia o sprístupnení "Elektronickej učebnice metodológie pedagogického výskumu" / Lujza Koldeová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 1 (2011), s. 53 [online]