Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAB Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku : tvorba výchovného programu. / Dušan Kostrub ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. ADF Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania / Jana Koláčková
  In: Naša škola. - Roč. 21, č. 3-4 (2017/18), s. 11-17
 3. AEC Concept of portfolio in pre-primary education / Jana Koláčková
  In: Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-954-07-4388-2. - Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2018. - S. 140-150
 4. AEC Teacher`s portfolio as a tool for critical change in pre-primary education / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-954-07-4388-2. - Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2018. - S. 151-162
 5. AED Zapájanie telesne postihnutých do „hlavného prúdu diania v spoločnosti“ prostredníctvom športu / Jana Koláčková
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 89-110 [online]
 6. AED Koncept žiackeho portólia ako možnosť rozvoja motivácie k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania / Jana Koláčková
  In: Je potrebné žiakov do učenia sa nútiť? : Podpora sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu sa [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4468-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 61-70 [online]
 7. AED Koncept portfólia, jeho vedenie a tvorba v materskej škole / Jana Koláčková
  In: Vedecké štúdie v predprimárnej pedagogike. - ISBN 978-80-971016-2-6. - Šala : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2017. - S. 44-63
 8. AFC Motivácia k učeniu a tvorivosť u žiakov primárneho vzdelávania / Jana Muránska
  In: MMK 2012, roč. 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905243-3-0. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - S. 2481-2487 [CD-ROM]
 9. AFC Využitie portfólia učiteľa ako nástroj kritickej zmeny v predprimárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-19-1. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - S. 249-255 [CD-ROM]
 10. AFC Critical incidents in the initial formation of teacher`s professional development / Eva Csandová, Darina Dvorská, Jana Koláčková
  In: Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future [elektronický dokument] : proceedings. - ISBN 978-953-57634-1-3. - Čakovec : OMEP Hrvatska, 2018. - S. 20-41 [online]
 11. AFC Vplyv portfóliového hodnotenia na motiváciu žiakov k učeniu v primárnom vzdelávaní / Jana Koláčková
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 1971-1978 [CD-ROM]
 12. AFD Efektívnosť využívania portfóliového hodnotenia v primárnom vzdelávaní / Jana Koláčková
  In: Juvenilia paedagogica 2015 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-839-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. - S. 106-115 [CD-ROM]
 13. AFD Význam portfólia v profesijnom rozvoji začínajúcich učiteľov a ich sebareflexia / Jana Koláčková
  In: Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov [elektronický dokument] : aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov. - ISBN 978-80-223-4847-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 59-65 [online]
 14. BBB Efektívnosť využívania portfóliového hodnotenia v predprimárnom vzdelávaní / Jana Koláčková
  In: Evaluácia v materskej škole : sprievodca evaluačnými procesmi v materskej škole. - ISBN 978-80-8140-252-4. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018. - S. 1-23
 15. DAI Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania / Jana Koláčková ; školiteľ Miron Zelina
  Bratislava : [s.n.], 2016
 16. FAI Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument] : . / Jana Koláčková, Petra Rapošová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018