Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAA Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová ... [et al.]
  Silůvky : Palma, 2017
 2. ACB Žiak, učiteľ a výučba : (všeobecná didaktika pre študentov učiteľstva). / Renáta Tóthová ... [et al.]
  Prešov : Rokus, 2017
 3. ADE Úloha školského psychológa pri riešení problému sebapoškodzovania dospievajúcich / Štefánia Ferková
  In: Školský psychológ/Školní psycholog [elektronický zdroj]. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 82-90 [online]
 4. ADE Súvislosti medzi rizikovým správaním žiakov a ich hodnotením výchovného štýlu uplatňovaného v rodine / Štefánia Ferková
  In: Sociálně-zdravotnícky horizont = Social Health Horizont [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2014), nestr. [11 s.] [online]
 5. ADF Možnosti skúmania morálnych postojov detí a dospelých / Štefánia Ferková
  In: Prevencia. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 43-50
 6. ADF Skúsenosti s využitím influenčného programu zameraného na elimináciu rizikového správania žiakov v škole / Štefánia Ferková
  In: Prevencia. - Roč. 13, č. 4 (2014), s. 37-44
 7. ADF Charakteristika a príčiny zámerného sebapoškodzovania dospievajúcich / Štefánia Ferková
  In: Prevencia. - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 46-51
 8. ADM Educating children up to three years of age in the narrations of today ́s parents / Štefánia Ferková
  In: AD ALTA. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 143-148
 9. ADM Educating children up to three years of age in the narrations of today`s parents / Dušan Kostrub, Štefánia Ferková, Peter Ostradický, Martina Tománková
  In: AD ALTA. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 143-148
 10. AEC Cyberbullying - opportunities of prevention and intervention in elementary schools / Štefánia Ferková
  In: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : iny w przestrzeni społecznej. - ISBN 978-83-232-2817-2. - Poznaň : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. - S. 301-309
 11. AEC Development of moral competences of students as a part of the prevention of social pathological phenomena at school / Štefánia Ferková
  In: Updates in social pathology 2. - ISBN 978-83-7520-217-5. - Warsawa : Warsaw Management University, 2016. - S. 107-122
 12. AED Nie nepomôžem, pomôž si sám! Vyhýbavé tendencie žiakov pri riešení konfliktných situácií s rovesníkmi / Jitka Derková, Štefánia Ferková
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 7-18 [online]
 13. AED Rozvoj morálnych kompetencií žiakov ako predpoklad sebaregulácie správania sa v konfliktných situáciách / Štefánia Ferková
  In: Je potrebné žiakov do učenia sa nútiť? [elektronický dokument] : pdpora sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu sa. - ISBN 978-80-223-4468-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 28-39 [online]
 14. AFC Prevencia a intervencia sebapoškodzujúceho správania sa detí a dospievajúcich / Štefánia Ferková
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 1150-1158 [CD-ROM]
 15. AFC Test morálneho usudzovania - predbežné overovanie a výsledky predvýskumu / Štefánia Ferková
  In: Sapere Aude 2016 : nové výzvy pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-14-6. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 250-259 [CD-ROM]
 16. AFC Prvky prosociálneho správania sa detí a dospelých pri riešení konfliktných situácií / Štefánia Ferková
  In: MMK 2017 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Roč. 8. - ISBN 978-80-87952-22-1. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2017. - S. 615-622 [CD-ROM]
 17. AFC Učiteľ a jeho úloha pri riešení sebapoškodzovania žiakov / Štefánia Ferková
  In: Evropské pedagogické fórum 2013 : aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. - ISBN 978-80-905243-9-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - S. 136-143
 18. AFC Úmyselné sebapoškodzovanie dospievajúcich súvisiace s vplyvom rovesníckych skupín a internetu / Štefánia Ferková
  In: MMK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-00-9. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - S. 2796-2804 [CD-ROM]
 19. AFC Žiaci s poruchami správania v základnej škole / Štefánia Fešková
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 5. 1. díl. - ISBN 978-80-7220-306-2. - Olomouc : Votobia, 2007. - S. 151-155
 20. AFC Morálne usudzovanie žiakov z pohľadu účastníka a pozorovateľa konfliktných situácií / Štefánia Ferková
  In: Evropské pedagogické fórum 2016 : reflexe pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-16-0. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 111-120 [CD-ROM]
 21. AFC Moral reasoning of boys and girls in solutions of conflicts situations 2 / Štefánia Ferková ...[et al.]
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 8474-8481 [USB]
 22. AFC Morálne usudzovanie chlapcov a dievčat pri riešení konfliktných situácií / Štefánia Ferková
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 749-756 [CD-ROM]
 23. AFC Some aspects in context of resolving questions of innovation of higher education in Slovak Republic / Adriana Nagyová ... [et al.]
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 8454-8463 [USB]
 24. AFC Suicidálne správanie detí a adolescentov ako dôsledok šikany a kyberšikany / Štefánia Ferková
  In: Sapere Aude 2013 : pozitivní vzdělávání a psychologie 3. - ISBN 978-80-905243-6-1. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - S. 421-428
 25. AFC Škola ako rozhodujúci činiteľ v prevencii a intervencii rizikového správania žiakov / Štefánia Ferková
  In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - ISBN 978-80-87952-03-0. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 522-530
 26. AFD Zámerné sebapoškodzovanie u dospievajúcich z pohľadu školskej psychologičky / Štefánia Ferková
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 128-132 [CD-ROM]
 27. AFD Média a ich vplyv na problémové správanie detí / Štefánia Ferková
  In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3331-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 210-216 [CD-ROM]
 28. AFD Vplyv sociálneho prostredia na sebapoškodzovanie dospievajúcich / Štefánia Ferková
  In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-567-6. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. - S. 81-88 [CD-ROM]
 29. AFD Kvalitný učiteľ z pohľadu žiakov základnej školy / Štefánia Ferková
  In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii. - ISBN 978-80-8082-837-0. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 129-139
 30. AFD Modifikácia testu morálnej zrelosti osobnosti ako východisko pre skúmanie morálnych postojov detí a dospelých v rodine a škole / Štefánia Ferková, Jitka Prevendárová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 119-127 [CD-ROM]
 31. AFD Možnosti diagnostiky morálneho usudzovania detí a dospelých / Štefánia Ferková
  In: Školský psychológ/Školní psycholog [elektronický zdroj]. - Roč. 18, č. 1 (2017), s. 140-148 [online]
 32. AFD Úloha školy v prevencii samovrážd u detí a mladistvých / Štefánia Ferková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 124-132 [CD-ROM]
 33. AFD Nástrahy komunikačných technológií - kyberšikana / Štefánia Ferková
  In: Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. - ISBN 978-80-8127-086-4. - Bratislava : STIMUL, 2013. - S. 79-84
 34. AFH Possibilities of use of prevention and intervention programs in school aimed on self-harm and suicidal behavior of children and adolescents / Štefánia Ferková
  In: Social Pathology Among Young. - ISBN 978-80-8132-131-3. - Bratislava : St. Elizabeth University of Health and Social Work, 2015. - S. 104-105
 35. BAB Morálne kompetencie žiakov : metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. / Štefánia Ferková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 36. BEC Sociálne podmienky žiakov s poruchami správania možnosti školskej intervencie / Štefánia Fešková
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7220-315-4. - Olomouc : Votobia, 2009. - S. 554-558 [CD-ROM]
 37. BED Učiteľ ako rozhodujúci činiteľ (de)segregácie v škole / Vladimír Rafael, Štefánia Fešková
  In: Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku. - ISBN 978-80-970143-7-7. - Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011. - S. 113-119
 38. BED Rodina - najrizikovejší faktor vzniku porúch správania u žiakov? / Štefánia Fešková
  In: Školský psychológ a kvalita školy. - ISBN 978-80-8094-507-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 191-199
 39. BED Deti a ich prostredie / Štefánia Fešková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 507-512
 40. DAI Sociálne podmienky žiakov s poruchami správania : možnosti školskej intervencie. / Štefánia Fešková ; školiteľ Miron Zelina
  Bratislava : [s.n.], 2009
 41. GII Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania / Štefánia Ferková
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 4 (2017), s. 243 [online]
 42. GII Odborný zamestnanec / Štefánia Ferková
  In: Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - ISBN 978-80-8168-660-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 88-89
 43. GII Triedny manažment / Štefánia Ferková
  In: Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. - ISBN 978-80-8168-660-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 149-150