Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Predchádzajúce a aktuálne realizované projekty v roku 2021

Projekty KEGA

046UK-4/2021: Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2021 – 2023

066UK-4/2021: Elektronická podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu - tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Adriana Poliaková, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2021 – 2023

1/0661/21: Výskum spôsobilosti učiteľov prírodovedných predmetov nižšieho sekundárneho vzdelávania napĺňať ciele prírodovedného vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2021 - 2023

 

070UK-4/2016: Koncept ranej edukácie detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2016 - 

007UK-4/2016: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Tóblová, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2016 - 2018

Projekt VEGA

1/0585/18: Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy
Zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2018 - 2019

ESF Projekty

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01: „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania študentov bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Zodpovedný riešiteľ za KAPESO: Ing. Mgr. Jozef Strakoš PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2020 - 2022

Grant UK

UK/264/18: Príležitosti na konštrukciu a rekonštrukciu individuálnej koncepcie výučby študentov učiteľstva
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Ostradický
Obdobie realizácie projektu: 2018

 

 

História realizácie projektov katedry

Názov a číslo projektu:

 • Názov a číslo projektu (grantu): Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. KEGA č. 041UK-4/2017
 • Názov a číslo projektu (grantu): Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle, KEGA č. 007UK-4/2016
 • Názov a číslo projektu (grantu): Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia, projekt štipendijného programu EHP Slovensko - SK06-IV-02-0006
 • Názov a číslo projektu (grantu): Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, KEGA - 026UK-4/2015

 • Názov a číslo projektu (grantu): Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial, VEGA - 1/0635/15

 • Názov a číslo projektu (grantu): Obsahová inovácia kurzu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania, KEGA - 018UK-4/2013
 • Názov a číslo projektu (grantu): Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách, č. 1/0445/11
 • Názov a číslo projektu (grantu): Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu, KEGA 023UK-4/2012

 • Názov a číslo projektu (grantu): Indikátory kvality života v kontexte edukácie, VEGA 1/0266/14
 • Názov a číslo projektu (grantu): Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia, APVV–0368–12
 • Názov a číslo projektu (grantu): Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky (TVSSP) - č. 1/2007
 • Názov a číslo projektu (grantu): Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR, KEGA - 026STU-4/2011
 • Názov a číslo projektu (grantu): Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU, ESF - operačný program Vzdelávanie - ITMS kód projektu: 26110230023