Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV AKÁ JE A AKÁ BY MOHLA BYŤ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV (16.10.2019)

Kompletné informácie o konferencii nájdete v pozvánkena stiahnutie tu!


Predchádzajúce a aktuálne realizované projekty v roku 2021

Projekty KEGA

046UK-4/2021: Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2021 – 2023

066UK-4/2021: Elektronická podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu - tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Adriana Poliaková, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 2021 – 2023

 070UK-4/2016: Koncept ranej edukácie detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2016 - 

007UK-4/2016: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Tóblová, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2016 - 2018

Projekt VEGA

1/0585/18: Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy
Zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Obdobie realizácie projektu: 2018 - 2019

Grant UK

UK/264/18: Príležitosti na konštrukciu a rekonštrukciu individuálnej koncepcie výučby študentov učiteľstva
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Ostradický
Obdobie realizácie projektu: 2018

 

História realizácie projektov katedry

Názov a číslo projektu:

 • Názov a číslo projektu (grantu): Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. KEGA č. 041UK-4/2017
 • Názov a číslo projektu (grantu): Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle, KEGA č. 007UK-4/2016
 • Názov a číslo projektu (grantu): Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia, projekt štipendijného programu EHP Slovensko - SK06-IV-02-0006
 • Názov a číslo projektu (grantu): Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, KEGA - 026UK-4/2015

 • Názov a číslo projektu (grantu): Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial, VEGA - 1/0635/15

 • Názov a číslo projektu (grantu): Obsahová inovácia kurzu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania, KEGA - 018UK-4/2013
 • Názov a číslo projektu (grantu): Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách, č. 1/0445/11
 • Názov a číslo projektu (grantu): Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu, KEGA 023UK-4/2012

 • Názov a číslo projektu (grantu): Indikátory kvality života v kontexte edukácie, VEGA 1/0266/14
 • Názov a číslo projektu (grantu): Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia, APVV–0368–12
 • Názov a číslo projektu (grantu): Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky (TVSSP) - č. 1/2007
 • Názov a číslo projektu (grantu): Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR, KEGA - 026STU-4/2011
 • Názov a číslo projektu (grantu): Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU, ESF - operačný program Vzdelávanie - ITMS kód projektu: 26110230023

Medzinárodná vedecká konferencia: TREBA DETI DO UČENIA SA NÚTIŤ ? Podpora sebakontroly, sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu a správaniu sa

Informácie:

Ústav pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky usporadúva medzinárodnú vedeckú konferenciu TREBA DETI DO UČENIA SA NÚTIŤ ? Podpora sebakontroly, sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu a správaniu sa".

Cieľom konferencie je poukázať na aktuálne problémy vo výučbe na všetkých stupňoch vzdelávania, ktoré sa odzrkadľujú aj vo výsledkoch medzinárodných meraní napríklad OECD a to je sebaregulácia a motivácia dnešných žiakov. Prezentovať a diskutovať empirické závery z aktuálnych domácich aj zahraničných výskumov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, odbornej prípravy budúcich pedagógov a aktuálneho stavu pedagogickej praxe.

Pozvánka na konferenciu je k dispozícii tu.

Záväzné prihlášky s názvom príspevku a abstraktom v rozsahu 500 – 600 znakov zasielajte do 20. augusta 2017. Termín pre zaslanie príspevkov je do 20. septembra 2017.

Medzinárodná vedecká konferencia je výstupom projektu:

Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial, VEGA - 1/0635/15

Účasť na konferencii je zdarma. Konferencie je možné sa zúčastniť zaslaním príspevku.

Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku, ktorý bude vydaný a distribuovaný následne po konaní konferencie v on-line podobe.

Program bude rozdelený na dva typy príspevkov: vyžiadané a vybrané - z kapacitných dôvodov. O výbere príspevku Vás budeme včas informovať.

 

Dôležité termíny

termín konania konferencie: 11.10.2017

Deadline na zaslanie záväznej prihlášky s názvom príspevku aj abstraktu v rozsahu 500 – 600 znakov: do 20.8.2017

Deadline pre zaslanie príspevkov: do 20.9.2017 

 

Pokyny pre autorov

Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku, ktorý bude vydaný a distribuovaný následne po konaní konferencie v on-line podobe.

Príspevky zasielajte na adresy: kurucfedu.uniba.sk;

· Príspevky sú akceptovateľné v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

· Príspevky podliehajú recenznému konaniu dvomi nezávislými recenzentmi.

· Akceptovateľný rozsah príspevku je od 9000 – 14 400 znakov (vrátanie medzier) formátu A4 vrátane abstraktu, kľúčových slov v jazyku príspevku a anglickom jazyku, tabuliek, obrázkov, zoznamu použitej literatúry a kontaktnej adresy autora/ov. Príspevky písané bez použitia šablóny nebudú prijaté.

· Nadpis musí byť napísaný v jazyku príspevku a anglickom jazyku.

· Abstrakt musí byť napísaný v jazyku príspevku a anglickom jazyku v rozsahu 500 – 600 znakov, max. 5 kľúčových slov v jazyku príspevku a anglickom jazyku.

Šablóna príspevku v slovenskom jazyku je k dispozícii tu.

 

Vedecký výbor

· prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, ČR

· prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. (Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom)

· doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (Pedagogická fakulta, Katolíckej univerzity v Ružomberku)

· doc. PhDr. Jitka Prevendárová, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave)

· doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

· doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA (Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom)

· doc. PhDr. Emil Komárik, CSc. (Pedagogická fakulta, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

· doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhDr. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave)

· doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. mim. prof. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

 

Program konferencie

Podrobný program konferencie nájdete tu.

 

Kontakt

Organizačný výbor konferencie – kontakty

· Mgr. Martin Kuruc, PhD. (kuruc@fedu.uniba.sk)

· Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

· Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

·  Mgr. Adriana Nagyová, PhD. (nagyovafedu.uniba.sk; +421/2/50222 331)

·  Mgr. Tina Katuščáková, PhD.

Projekt SoTL - “Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia”

Viac informácií o projekte nájdete tu.