ŠVOUČ

Vážení riaditelia ústavov, vedúci katedier,
študenti bakalárskych a magisterských študijných programov,

v zmysle  Štatútu študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ďalej len Štatútu ŠVOUČ),  vyhlasujem na PdF UK  v akademickom roku 2017/2018  Študentskú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť, ktorá  je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Žiadam vedúcich pracovníkov   fakulty, aby  svojich podriadených  a študentov v dennej a externej forme bakalárskeho a magisterského štúdia informovali o tejto skutočnosti. Študentská vedecká a umelecká činnosť sa realizuje  v súlade so schváleným Štatútom ŠVOUČ. Študenti s prácami vystúpia na  študentskej konferencii, ktorá sa bude konať v rámci jednotlivých sekcií najneskôr do 15. apríla 2018.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
dekanka fakulty