Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

PREČO SI VYBRAŤ ŠTÚDIUM U NÁS?

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky má na Univerzite Komenského v Bratislave dlhodobú tradíciu. V súčasnosti je súčasťou Ústavu pedagogických vied a štúdií.

 

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia, najprestížnejšia univerzita, ktorá sa dlhodobo umiestňuje vo svetových rebríčkoch univerzít (ako jediná zo SR). Diplom absolventa Univerzity Komenského je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky pripravuje na učiteľské povolanie študentov v programe UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY a študentov učiteľských programov iných VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV. Realizuje tiež štúdium SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY A VYCHOVÁVATEĽSTVA. zabezpečujeme rigorózne konanie, zabezpečujeme doplnkové pedagogické štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.
Podmienky prijatia 

 Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia, prípadne aj na základe prijímacej skúšky.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:

  •   na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa podľa výsledkov stredoškolského štúdia – maturitnej skúšky. Fakulta týmto zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia,
  • na základe výsledkov prijímacej skúšky fakultou stanoveného typu, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.
Podmienky prijatia pre študentov 

 

Podmienkou prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium  je  ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a splnenie podmienok prijímacieho konania stanoveného fakultou pre uchádzačov o štúdium tak, aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami a predpokladmi na úspešné skončenie štúdia.

Počet prijímaných študentov reflektuje limity študijných programov, ktoré určuje Pedagogická fakulta UK. Uchádzači sú prijatí na štúdium študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) - 1. stupeň na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdia, prípadne aj výsledkov prijímacej skúšky. Sleduje sa splnenie všeobecných predpokladov pre učiteľské povolanie s akcentom na osobnostné a sociálno-pedagogické kompetencie. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých na študijný program sa zohľadňuje priemer známok na maturitnej skúške.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia, prípadne aj na základe prijímacej skúšky. 

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:

• na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa podľa výsledkov stredoškolského štúdia – maturitnej skúšky. Fakulta týmto zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.

• alebo na základe výsledkov prijímacej skúšky fakultou stanoveného typu, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. - Stupeň štúdia: 2. 
Podmienky prijatia

Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa váženého študijného priemeru za predchádzajúce Bc. štúdium alebo na základe prijímacej skúšky

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. - Stupeň štúdia: 2. 
Podmienky prijatia pre študentov 

 Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium II. stupňa  je  úspešne ukončené štúdium I. stupňa v študijnom odbore. Uchádzač o magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) musí mať ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii). Uchádzač môže byť prijatý bez prijímacích pohovorov s prihliadnutím na kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. V prípade väčšieho počtu uchádzačov o zvolený študijný program ako je plánovaný limit schválený AS UK PdF, sa katedra riadi všeobecnými podmienkami pre uchádzačov o magisterské štúdium stanovených PdF UK.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači sa  prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet  prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa váženého študijného priemeru za predchádzajúce Bc. štúdium alebo na základe prijímacej skúšky. 

Sociálna pedagogika
Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a splnenie podmienok prijímacieho konania stanoveného fakultou pre uchádzačov o štúdium tak, aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami a predpokladmi na úspešné skončenie štúdia. Počet prijímaných študentov reflektuje limity študijných programov, ktoré určuje Pedagogická fakulta UK.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na študijný program Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, sa bude zohľadňovať výber uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

Profil absolventa

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Osvojil si základy problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) absolvent bude kvalifikovaným odborníkom v oblasti pedagogiky a pedagogických disciplín orientovaných na pozíciu asistenta učiteľa, odborného pracovníka pre voľnočasové aktivity (napr. animátora), pracovníka štátnej správy alebo miestnej samosprávy pre oblasť školstva.

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.
Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Osvojil si základy problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) absolvent bude kvalifikovaným odborníkom v oblasti pedagogiky a pedagogických disciplín orientovaných na pozíciu asistenta učiteľa, odborného pracovníka pre voľnočasové aktivity (napr. animátora), pracovníka štátnej správy alebo miestnej samosprávy pre oblasť školstva.

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. - Stupeň štúdia: 2. 
Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. - Stupeň štúdia: 2. 
Profil absolventa 

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

Sociálna pedagogika
Profil absolventa

Absolvent študijného programu získa v priebehu štúdia teoretické poznatky a praktické návyky. Má byť spôsobilý:

• prispievať svojou prácou k humanizácii spoločnosti, vzťahov medzi ľuďmi vo výchovno-vzdelávacích a sociálnych zariadeniach.

• poznať a diferencovať sociálne problémy detí, mládeže, dospelých.

• porozumieť životným cyklom cieľových skupín.

• v praxi kooperovať s absolventmi Mgr. štúdia sociálna pedagogika, s odborníkmi iných príbuzných odborov pomáhajúceho charakteru.

• realizovať ciele a úlohy pracovísk a zamestnávateľských organizácií štátneho a neštátneho sektora, ktoré realizujú výchovu a vzdelávanie, poradenstvo, prevenciu deťom, mládeži a dospelým, ktorí sa osobnostne i z hľadiska vonkajších podmienok ocitli v situácii potreby pomoci.

• môže sa uplatniť v rezorte školstva podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch škôl č. 317/ 2009.

• v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách, Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• môže sa uplatniť aj v ďalších rezortoch ako sú zdravotníctvo – ako vychovávateľ detí v nemocničných a v rehabilitačných zariadeniach, v rezorte MV SR, v nápravno- výchovných zariadeniach, v utečeneckých táboroch.

• ako asistenti probátorov a mediátorov v rezorte MS SR pri transparentnom riešení mimosúdnych sporov.

• tiež v neziskových organizáciách najmä vo výchove, prevýchove, prevencii.

Študijné programy

Študijný program - Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc. nájdete tu.

 

Študijný program - Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. nájdete tu.

 

Študijný program VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) Bc. nájdete tu.

 

Študijný program VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) Mgr. nájdete tu.

 

Študijný program - Sociálna pedagogika nájdete tu.

Uplatnenie absolventa

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
Uplatnenie absolventa

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) je odborne spôsobilý pre primerané riešenie základných otázok v oblasti všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy, všeobecnej didaktiky a ďalších pedagogických disciplín ponúkaných v študijnom programe v rámci svojej bakalárskej prípravy na učiteľskú profesiu (pre výkon ktorej bude odborne spôsobilý až v prípade úspešného absolvovania magisterského stupňa štúdia v predmetnom študijnom programe).

Takto koncipovaný profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia zabezpečuje pripravenosť absolventa na štúdium magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii).

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) získa primeranú pedagogicko-psychologickú a odbornú spôsobilosť v oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo pedagogiky, ktorá je v súlade s profilom absolventa študijného programu a jeho predpokladaným uplatnením ako kvalifikovaného odborníka v oblasti pedagogiky a pedagogických disciplín orientovaných na pozíciu asistenta učiteľa.

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) až po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia bude kvalifikovaným učiteľom pedagogických disciplín na stredných školách – napríklad na pedagogických a sociálnych akadémiách, konzervatóriách, stredných zdravotníckych školách, stredných umeleckých školách a pod.

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
Uplatnenie absolventa 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) je odborne spôsobilý pre primerané riešenie základných otázok v oblasti všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy, všeobecnej didaktiky a ďalších pedagogických disciplín ponúkaných v študijnom programe v rámci svojej bakalárskej prípravy na učiteľskú profesiu (pre výkon ktorej bude odborne spôsobilý až v prípade úspešného absolvovania magisterského stupňa štúdia v predmetnom študijnom programe).

Takto koncipovaný profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia zabezpečuje pripravenosť absolventa na štúdium magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii).

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) získa primeranú pedagogicko-psychologickú a odbornú spôsobilosť v oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo pedagogiky, ktorá je v súlade s profilom absolventa študijného programu a jeho predpokladaným uplatnením ako kvalifikovaného odborníka v oblasti pedagogiky a pedagogických disciplín orientovaných na pozíciu asistenta učiteľa.

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) až po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia bude kvalifikovaným učiteľom pedagogických disciplín na stredných školách – napríklad na pedagogických a sociálnych akadémiách, konzervatóriách, stredných zdravotníckych školách, stredných umeleckých školách a pod.

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Mgr.)
Uplatnenie absolventa 

 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) je odborne spôsobilý pre komplexné riešenie zložitých otázok v oblasti pedagogických vedných disciplín s dôrazom na didaktiku pedagogiky a metodológiu pedagogického výskumu v rámci svojej učiteľskej profesie.

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) sa stávajú vedecky vyškolenými odborníkmi v riadení procesov edukácie, pričom prechádzajú od tzv. modelu minimálnej kompetencie (priama vyučovacia činnosť) k modelu rozšírenej kompetencie, profesionality (dizajnovanie, evalvácia a autoevalvácia výučby, spôsobilosť relevantného odborného posúdenia rôznych vzdelávacích projektov a koncepcií) prostredníctvom obsahu a vytýčených cieľov výchovy a vzdelávania.

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky  (v kombinácii) sú pripravení realizovať činnosti na profesijno-kompetenčnej úrovni. Uplatňujú humanistické, konštruktivistické a reflexívne prístupy, disponujú príslušnými profesionálnymi kompetenciami tak, aby dokázali poznať koncepčný kurikulárny model výučby (nielen pedagogiky, ale i vo všeobecnosti), všetky zdroje, ktoré ho konštituujú, východiskové body i cieľové požiadavky profesijnej elaborácie, ktoré sa majú pedagogicky a didakticky konkretizovať vo výučbe. Zároveň budú ovládať požadované učiteľské schopnosti, ako sú vedieť plánovať, riadiť, regulovať proces sprostredkovania učiva, využívať optimálne metódy na jeho efektívne zvládnutie, podnecovať k aktívnemu učeniu sa a viesť k preberaniu zodpovednosti za svoj vlastný sebarozvoj. Budú spôsobilí fundovane dizajnovať proces výučby. Ako kvalifikovaní odborníci budú flexibilní, otvorení prijatiu alternatív, budú prístupní inováciám a reformným zmenám, ako aj nárokom postmodernej doby, budú sa ďalej rozvíjať v kontexte vedeckých, profesijných i personálnych dimenzií. Absolventi sú spôsobilí uskutočňovať skúmania v predmetoch svojej profesijnej činnosti, prinášať nové perspektívy a navrhovať prijateľné riešenia. Vo svojich profesijných rozhodnutiach sú autonómnymi osobnosťami s prirodzenou autoritou.

Takto koncipovaný profil absolventa zabezpečuje pripravenosť absolventa na uplatnenie na voľnom trhu práce v súlade s jeho predpokladmi, s požiadavkami trhu práce a s relevantnými právnymi normami. Má možnosť pokračovať v prehlbovaní odborných poznatkov v rámci profesijného kontinuálneho vzdelávania.

Sociálna pedagogika
Uplatnenie absolventa

 Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákon č.317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, o kvalifikačných predpokladoch pre pedagogických a odborných zamestnancov, zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. (živnostenský zákon) umožňujú uplatnenie sociálneho pedagóga v nasledujúcich rezortoch:

Rezort práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: v procese sanácie rodinného prostredia, pri zanedbávaní, týraní a zneužívaní detí, predrozvodových, rozvodových a porozvodových procesoch v rodine, v prípravnom procese pri adopcii dieťaťa, pestúnskej starostlivosti, pri práci s rodinou drogovo závislého dieťaťa, v prípadoch delikvencie detí a mladistvých.

Zariadenia náhradnej rodinnej výchovy a starostlivosti: v priamej výchovnej činnosti, vo vzdelávaní pracovníkov, v sociálnej práci s biologickou rodinou.

Rezort školstva

Materská škola: výchovno-vzdelávacia a sociálna činnosť, spolupráca s rodinou a verejnosťou.

Voľnočasové zariadenia: školské kluby, domovy mládeže, centrá voľného času, záujmové útvary.

Základné a stredné školy: koordinátor prevencie, poradenská, či priama reedukačná činnosť pri výskyte sociálnopatologických javov (záškoláctvo, šikana a pod.), koordinátor spolupráce medzi školou a rodinou.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: výchovná prevencia sociálnopatologických javov, cieľavedomá a systematická prevencia pre školy.

Špeciálne výchovné zariadenia: výchovná a poradenská činnosť v liečebno-výchovných sanatóriách, diagnostických centrách a reedukačných centrách.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: výchovné problémy, sociálne a emocionálne narušené správanie detí.

Rezort zdravotníctva

Detské kliniky, psychiatrické kliniky, zariadenia pre dlhodobo chorých, liečebné domy, rehabilitačné zariadenia, krízové a resocializačné centrá: prevencia a intervencia pri deťoch a poradensko-výchovná, reedukačná práca s rodinou a deťmi, pri výskyte syndrómu CAN, drogových závislostiach a pri výskyte hospitalizácie u dlhodobo chorých.

Rezort vnútra

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca s mládežou v nápravno-výchovných zariadeniach, poradenstvo a komunikácia s rodinami. Výchovno-vzdelávacia práca s deťmi a rodinami v utečeneckých táboroch.

Rezort spravodlivosti

Pred a počas súdneho procese môžu vystupovať ako mediátori a probátori (po rozšírení si vzdelávania podľa zákona č. 420/2004 a novely tohto zákona č.141/2010 o mediácii). Pri ochrane a dodržiavaní práv detí a mládeže.

Rezort kultúry

Osveta a propagácia pri predsudkových a spoločensky tabuizovaných témach (bezdomovectvo, deti ulice, sexuálne násilie, a pod.)

Iné organizácie

Organizácie tretieho sektora, dobrovoľnícke a neziskové organizácie.