Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia, najprestížnejšia univerzita, ktorá sa dlhodobo umiestňuje vo svetových rebríčkoch univerzít (ako jediná zo SR). Diplom absolventa Univerzity Komenského je vysoko akceptovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky má na Univerzite Komenského v Bratislave dlhodobú tradíciu.  

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky pripravuje na učiteľské povolanie študentov v programe UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY v kombinácii a študentov učiteľských študijných programov v spoločnom sociálno-vednom, pedagogickom a psychologickom základe učiteľstva. Zabezpečujeme aj rigorózne konaniedoplňujúce pedagogické štúdium.

 

Čo ponúkame?

  • komplexný pohľad do problematiky pedagogických vied a digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa
  • medzinárodnú spoluprácu s univerzitami v rámci programu ERASMUS+
  • EDUinkubátor, ktorého cieľom je prepájať príklady dobrej praxe a zavádzať inovácie do prípravy budúcich učiteľov
  • reálnu skúsenosť s inováciami vo vzdelávaní spoločne s partnermi katedry v projekte Tvorivá trieda
  • praktické skúsenosti získané v spolupráci so skúsenými cvičnými učiteľmi a školami     

 

Všetky priestory katedry (seminárna, kancelárske) sú pokryté pevným a bezdrôtovým pripojením k internetu siete EDUROAM. Katedra sa zároveň snaží využívať aj dostupné programové vybavenie typu Open Source. Pre študijný program je vytvorené dostatočné technické zabezpečenie: Moodle (e-learning), MS Teams, Office 365.

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky disponuje vlastnou knižnicou vybavenou publikáciami, ktoré sú určené pre pracovníkov katedry a zároveň aj pre vzdelávacie potreby študentov. Knižnica Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky sa nachádza v budove na Moskovskej ulici č. 3 (3. poschodie, miestnosť č.310), teda je aj súčasťou učebne. V súčasnosti disponuje vyše 400 titulmi, ktoré sú zoradené podľa abecedného poradia a ktoré spravuje a eviduje v rámci výpožičky sekretárka katedry, všetky sú v printovej podobe a sú dostupné denne k nahliadnutiu a prevzatiu. Publikácie získavame na základe darov od jednotlivých autorov ako aj z radov vlastných učiteľov a organizácií. Súčasťou katedrovej knižnice sú aj odborné časopisy, ktoré sú voľne prístupné a vyvesené na nástenke pre všetkých študentov nachádzajúcich sa v priestoroch katedry prípadne v učebniach.

Možné kombinácie študijného programu učiteľstva pedagogiky

Konkrétne učiteľské študijné programy (dvojkombinácie) v rámci študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy sa vytvárajú kombináciou obsahu troch komponentov – spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (tiež ako „učiteľský základ“ alebo „UZ“) a dvoch aprobácií.

Ponúkame štúdium učiteľstva pedagogiky a:

·       slovenského jazyka a literatúry

·       anglického jazyka a literatúry

·       nemeckého jazyka a literatúry

·       španielskeho jazyka a literatúry

·       talianskeho jazyka a literatúry

·       histórie

·       výchovy k občianstvu

·       výtvarnej edukácie

·       hudobného umenia

Profil absolventa

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.
Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu v aprobácii učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je  pripravený pokračovať v štúdiu tohto študijného programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent si osvojil základy  problematiky  edukačných  vied  a legislatívnych  súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej gramotnosti. Je spôsobilý  samostatne vykonávať povolanie pedagogického asistenta a vychovávateľa

V oblasti poznania  absolvent bakalárskeho  študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii):

Disponuje základnými pedagogickými a didaktickými poznatkami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi výchovy a vzdelávania, učenia a vyučovania;

Pozná štruktúru a predmetnú náplň pedagogických disciplín;

Pozná a rozumie základným princípom a zákonitostiam procesov výchovy a vzdelávania, rozumie základným modelom výchovy a vzdelávania a moderným koncepciám vyučovania;

Má teoretický prehľad o vzniku a vývoji výchovno-vzdelávacích inštitúcií  a  pedagogickom myslení významných osobností pedagogiky vo svete aj na Slovensku;

Pozná školský systém, organizačnú štruktúru a charakteristiky školského systému na Slovensku a jeho špecifiká;

Pozná školskú legislatívu, ovláda všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k výkonu povolania pedagogického zamestnanca;

Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcich z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení alebo nadania, rozumie ich vzdelávacím potrebám i špecifikám výchovno-vzdelávacieho procesu;

Ovláda základné kategórie metodológie výskumu v edukačných vedách a metodiku písania odborných textov v pedagogike.

 

V oblasti spôsobilostí absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii):

Dokáže aplikovať adekvátne teoretické zásady a praktické postupy na analýzu a riešenie rôznorodých pedagogických situácií;

Dokáže identifikovať, analyzovať a hodnotiť aktuálne problémy vo výchove  a vzdelávaní;

Je spôsobilý efektívne plánovať, projektovať a riadiť výchovno-vzdelávací proces;

Dokáže efektívne využívať informačné a komunikačné technológie na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu;

Dokáže identifikovať individuálne vzdelávacie potreby žiaka a akceptovať individualitu žiaka;

V podmienkach inkluzívneho vzdelávania dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s inými odbornými a pedagogickými zamestnancami a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi;

Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (napr. rodičia, komunita);

Je spôsobilý orientovať sa v školskej legislatíve, predpisoch a dokumentoch;

Má rozvinuté spôsobilosti kriticky hodnotiť seba samého a samostatne sa  ďalej vzdelávať;

Disponuje spôsobilosťou písania odborných textov;

Dokáže uplatňovať etickú a spoločenskú zodpovednosť a dodržiavať etické princípy osobitne vo vzťahu k výkonu povolania pedagogického zamestnanca;

Je spôsobilý ďalej sa vzdelávať a pokračovať tak v ďalšom štúdiu.

 

V oblasti kompetencií absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) disponuje:

Základnými odbornými a didaktickými kompetenciami, je kompetentný plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať výchovno-vzdelávacie činnosti prislúchajúce úrovni povolania pedagogického asistenta, vychovávateľa;

Personálnymi kompetenciami orientovanými na sebauvedomovanie, sebareguláciu, a celoživotný profesijný rast a sebarozvoj;

Sociálnymi kompetenciami spočívajúcimi v efektívnej komunikácii a spolupráci  so žiakmi, zákonnými zástupcami, inými pedagogickými  a odbornými zamestnancami školy a ďalšími externými partnermi.        

 

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. 
Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu v aprobácii učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý pracovať ako pedagogický zamestnanec vykonávajúci pracovnú činnosť v kategórii učiteľ strednej školy v predmetovej aprobácii pedagogikametodik v oblasti výchovy a vzdelávaniašpecialista kvality vzdelávania a v nadväznosti na predošlý stupeň vzdelania aj v kategórii pedagogický asistent a vychovávateľ

V oblasti poznania  absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii):

Disponuje poznaním o teoretických aspektoch projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania;

Pozná a rozumie filozofickým teóriám kurikula, paradigmám výučby v súvislosti so súčasnou podobou štátneho a školského kurikula na Slovensku;

Ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky a metodiky vo svojej predmetovej aprobácii (učiteľstvo pedagogiky);

Ovláda široký repertoár vyučovacích stratégií a metód vrátane aktivizujúcich interaktívnych metód vyučovania pedagogických disciplín;

Ovláda a rozumie problematike pedagogickej práce v kontexte diverzity žiackej populácie;

Pozná a rozumie pedagogickým, filozofickým  a iným vedám o človeku v kontexte výchovy a vzdelávania;

Pozná  a  rozumie  dokumentácii a kurikulárnym kontextom výkonu učiteľskej profesie.  

 

V oblasti spôsobilostí absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii):

Je spôsobilý samostatne projektovať,  realizovať, vyhodnocovať vyučovací proces pedagogických disciplín  a adaptovať ho na špecifické podmienky žiakov, triedy a typu školy na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania;

Dokáže dizajnovať (naprojektovať) parciálne časti školského vzdelávacieho programu  školy s akcentom na tvorbu učebného plánu školy a učebných osnov;

Je spôsobilý uplatňovať interaktívne metódy vyučovania pedagogických disciplín;

Dokáže tvorivo aplikovať pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo vyučovacom procese pedagogických disciplín;

V podmienkach inkluzívneho vzdelávania dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s inými odbornými a pedagogickými zamestnancami a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi;

Dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v študijnom odbore a súčasne i v širších kontextoch presahujúcich príslušný odbor;

Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať, hodnotiť  rôznorodé i nové pedagogické situácie, flexibilne na nereagovať, rozhodovať sa aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách a tvorivo pristupovať k ich riešeniu;

Má rozvinuté schopnosti kriticky hodnotiť seba samého a samostatne sa  ďalej vzdelávať;

Disponuje spôsobilosťou akademického písania;

Pri uplatňovaní získaného poznania a rozhodovaní vo výchovno-vzdelávacom procese dokáže uplatňovať etickú a spoločenskú zodpovednosť, dodržiavať princípy profesijnej etiky učiteľa;

Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s rôznorodými aktérmi pri výkone povolania učiteľa, s externým prostredím, dokáže jasne a jednoznačne komunikovať svoje závery a zdôvodnenia odborníkom, laikom i verejnosti; 

 

V oblasti kompetencií absolvent študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) disponuje:

Odbornými a didaktickými kompetenciami v predmetovej aprobácii pedagogika, zvlášť psychodidaktickými kompetenciami zameranými na mediáciu obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu, vytváranie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež spôsobilosti rozvíjať osobnosť žiaka a jeho kompetencií;

Diagnostickými kompetenciami, obsahom ktorých je primárne spôsobilosť identifikovať a poznať individuálne charakteristiky žiaka;

Personálnymi kompetenciami orientovanými na sebauvedomovanie, sebareguláciu a celoživotný profesijný rast a sebarozvoj;

Sociálnymi kompetenciami spočívajúcimi v efektívnej komunikácii a spolupráci  so žiakmi, zákonnými zástupcami, inými pedagogickými  a odbornými zamestnancami školy a ďalšími externými partnermi.        

 

 

 

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium

Podmienky prijatia 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.

Podmienkou prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí  vzdelania je doručená úradne overená kópia maturitného vysvedčenia.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii):

Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia, prípadne aj na základe prijímacej skúšky.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:

- na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa podľa výsledkov stredoškolského štúdia – maturitnej skúšky. Fakulta týmto zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.

- alebo na základe výsledkov prijímacej skúšky fakultou stanoveného typu, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Uchádzači sa prijímajú na vopred stanovený počet miest.

Všetky kritériá pre daný ŠP, vrátane podrobných a konkrétnych kritérií, sú zverejnené na webových stránkach fakulty a po ich zverejnení sú dostupné nepretržite  (https://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/ ).

 

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. 

Študijné programy magisterského stupňa ponúkané PdF UK majú stanovené limity pre počty uchádzačov prijatých na základe výsledkov dosiahnutých počas bakalárskeho štúdia 1. stupňa. Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium 2. stupňa  je  úspešne ukončené štúdium 1. stupňa v študijnom odbore. Uchádzač o magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) musí mať ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii).

Uchádzač môže byť prijatý bez prijímacích pohovorov s prihliadnutím na kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. V prípade väčšieho počtu uchádzačov o zvolený študijný program ako je plánovaný limit schválený AS UK PdF, sa katedra riadi všeobecnými podmienkami pre uchádzačov o magisterské štúdium stanovených PdF UK.

Uchádzači sa  prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet  prijatých uchádzačov môžu byť uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. Pri vyššom počte uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určuje podľa váženého študijného priemeru za predchádzajúce Bc. štúdium alebo na základe prijímacej skúšky.  

Študijný plán študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Bc.

Študijný plán študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v bakalárskom stupni je koncipovaný z 11 povinných predmetovpovinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Z povinných predmetov je 7 profilových. Profilové predmety predstavujú nosnú časť študijného programu, ktorá je v súlade s profilom absolventa a zaručujú nadobudnutie kľúčových poznatkov, schopností a kompetencií absolventa učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) na uplatnenie sa v príslušných pedagogických povolaniach. Tieto predmety zabezpečujú: hlavná zabezpečujúca osoba a zabezpečujúce osoby spoločne s odbornými asistentami, ktorí sa profilujú v danej oblasti.

Povinné predmety študijného programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) reflektujú  aktuálne potreby učiteľskej praxe, smerujú k rozvoju pedagogického myslenia, digitálnej a psychologickej gramotnosti budúcich učiteľov.  

Profilové povinné predmety:

Všeobecná pedagogika
Teória výchovy
Poruchy psychického vývinu detí a dospievajúcich
Tréning sociálnych kompetencií učiteľov
Kolokvium k vybraným otázkam výchovy a vzdelávania
Všeobecná didaktika
Metodológia výskumu v edukačných vedách

Kategóriu povinných predmetov si študent môže obohatiť o povinne voliteľné predmety a to:

Psychodidaktika s cieľom získať kompetenciu dizajnovať proces výučby na podklade špecifík psychodidaktiky,

Prevencia a intervencia sociálno-patologických javov v škole, kde študenti získajú prehľad o sociálno- patologických javoch v školskom prostredí a možnostiach realizácie preventívnych a intervenčných programov,

V predmete Dieťa a dospievajúci v krízových životných situáciách nadobudnú študenti poznatky o symptómoch prejavov dieťaťa nachádzajúceho sa v kríze, ako aj  o možnostiach pomoci z pohľadu učiteľa.

Špecifikom študijného programu je snaha o reflektovanie aktuálnych potrieb pedagogickej praxe so zameraním sa na prácu s deťmi a dospievajúcimi s poruchami učenia (Pedagogika detí a dospievajúcich s poruchami učenia sa),

Ďalej na oblasť výchovného poradenstva a prácu výchovného poradcu v školskom prostredí (Výchovné poradenstvo) a výchovu detí a mládeže v prostredí rodiny s akcentom na aktuálne formy spolupráce a komunikácie rodiny a školy (Výchova v rodine a spolupráca školy a rodiny),

S poznatkami o rôznorodých činiteľoch determinujúcich formovanie osobnosti dieťaťa sa študent môže oboznámiť v predmete Sociálna determinácia výchovy, základy a význam sociálnej pedagogiky pre učiteľskú profesiu získa študent v predmete Sociálna pedagogika pre učiteľov,

Predmet Alternatívne smery v pedagogike umožní študentom získať spôsobilosti identifikovať, analyzovať a hodnotiť vybrané súčasné alternatívne smery v pedagogike,

Po absolvovaní predmetu Rozvoj tvorivosti študent ovláda teoretické východiská výchovy k tvorivosti a je schopný reflektovať základy možností využitia tvorivosti v edukačnom procese. V súčasnej multikultúrnej spoločnosti je významným aj predmet Výchova k tolerancii s dôrazom na rozvoj empatie a tolerancie.

Výberové predmety sú možnosťou pre študenta zapísať si ich na doplnenie svojho štúdia.  Výberové predmety si študent  pri dodržaní pravidiel obsiahnutých v študijnom programe zapisuje z ponuky dvoch výberových predmetov, a to Stáž A, Stáž B. 

 

 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr.

Študijný plán programu učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) v magisterskom stupni je koncipovaný zo 7  povinných predmetov. Z toho 4 predmety tvoria profilové predmety a dva štátnicové predmety. Ponuku povinne voliteľných predmetov tvorí 12 predmetov.

V rámci 4 profilových povinných predmetov študent získa prehľad a spôsobilosti v oblasti tvorby metodiky prípravy (dlhodobej aj krátkodobej) a realizácie výučby pedagogických predmetov na stredných školách (Didaktika pedagogiky), aktuálne poznatky a spôsobilosti z oblasti tvorby inkluzívnej kultúry v prostredí školy (Integratívna a inkluzívna pedagogika), poznatky z oblasti teoreticko-aplikačnej analýzy štátneho a školského kurikula a ich vzťahu voči rôznym filozofickým teóriám kurikula či paradigmám výučby  (Projektovanie kurikula a paradigmy výučby).

Oboznámia sa s možnosťami využitia jednotlivých interaktívnych edukačných metód využiteľných vo výučbe pedagogických disciplín a budú spôsobilí reflektovať adekvátnosť využitia konkrétnych interaktívnych edukačných metód v závislosti od paradigmy/stratégie výučby, ktorú si zvolia (Interaktívne metódy vyučovania pedagogických disciplín). 

Absolvovaním predmetov z ponuky povinne voliteľných predmetov má študent možnosť získať napríklad teoretické poznatky z oblasti Pedeutológie - vedy o učiteľovi, s akcentom na riešenie aktuálnych problémov spojených s problematikou súčasného statusu učiteľa v spoločnosti,

Ďalej majú študenti možnosť získať najnovšie poznatky z oblasti realizácie predprimárnej a primárnej edukácie (Predprimárna a primárna pedagogika),

Taktiež majú možnosť získať teoretické poznatky a spôsobilosti spojené s využitím výskumných metód z oblasti kvalitatívnej metodológie v pedagogike (Kvalitatívne metódy výskumu v učiteľstve a v pedagogických vedách),

Ďalej majú možnosť si osvojiť poznatky o riadení triedy a triedneho kolektívu z pozície triedneho učiteľa v súčinnosti s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami, získať spôsobilosti v rámci administrácie pedagogickej dokumentácie triedneho učiteľa, oboznámiť sa s kompetenciami a náplňou práce triedneho učiteľa (Triedny manažment a triedny učiteľ v pedagogickej praxi),

Poznať proces tvorby vzdelávacej politiky, strategických cieľov, konkrétnych iniciatív a realizované programy v SR, EÚ a OECD v oblasti celoživotného vzdelávania, byť spôsobilí analyzovať vybrané štatistické ukazovatele vzdelávania, výsledky medzinárodných meraní vo vzdelávaní a diskutovať aktuálne problémy vo vzdelávaní (Vzdelávacia politika),

Porozumieť procesu evalvacie a autoevalvačnému procesu komplexnejšie cez analýzu fáz uplatňovaných v procese autoevalvácie školy, analýzu podmienok realizácie autoevalvácie školy a analýzu oblastí školského prostredia podliehajúcich sebahodnoteniu (Evalvácia a autoevalvácia školy),

Študenti si môžu rozšíriť svoje teoretické poznatky, ale predovšetkým praktické spôsobilosti v oblasti zážitkovej pedagogiky, nadobudnúť priamu vlastnú experienciálnu skúsenosť s využitím a účinkom vybraných zážitkových aktivít na dynamiku skupiny (Tréning zážitkovej pedagogiky),

A taktiež rozšíriť a prehĺbiť praktické  spôsobilosti z oblasti tzv. mäkkých spôsobilostí (Komunikačné a prezentačné spôsobilosti učiteľa),

Osvojiť si poznatky z teórie tvorby projektov a spôsobilosti spojené s procesom projektového cyklu (Tvorba projektov),

Alebo reflektujúc súčasné prudké zmeny vo vzdelávaní spôsobené pandémiou majú možnosť študenti rozšíriť a prehĺbiť si svoje teoretické poznatky a praktické spôsobilosti v oblasti on-line vzdelávania (Online nástroje vyučovania a základy e-learningu).   

 

Povinnou súčasťou štúdia v programe učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) sú aj predmety Pedagogická prax 1 (A, B) a  Pedagogická prax 2 (A, B), ktoré sú  zamerané na hospitačnú činnosť, rozborovú činnosť,  ale aj samostatnú prípravu a realizáciu vyučovacej jednotky  a jej reflexiu v oboch predmetových aprobáciách. Tie sú súčasťou študijného plánu komponentu Spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva.  Študent po absolvovaní pedagogickej praxe 1 (A, B) a Pedagogickej praxe 2 (A, B)  sa vie orientovať v reálnej školskej praxi,  dokáže integrovať a konfrontovať teoretickú a praktickú zložku vysokoškolskej prípravy.

Organizačná forma štúdia

Metóda (organizačná forma), akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje je:

v dennom štúdiu:  kombinovaná  (prevažne prezenčne)

Každý vyučujúci si v tzv. informačnom liste predmetu konkretizuje využívané metódy pre vzdelávaciu činnosť.  

 

Najčastejšie využívané vyučovacie metódy:

Monologické metódy (prednášanie, výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, inštruktáž)

Dialogické metódy (rozhovor, diskusia, polemika, debata, beseda, kolokvium)

Situačné metódy (prípadové štúdie)

Projektové metódy (drilové, konštrukčné a hodnotiace projekty)

Inscenačné metódy (štruktúrované a neštruktúrované hranie rolí)

Didaktické hry (kvízy, vedomostné súťaže, krížovky, doplňovačky, slepé mapy, myšlienkové a strategické hry)

Problémové metódy (problémový výklad, tvorba myšlienkových máp, brainstorming, heuristiky, tvorba analógií, prognózovanie, morfologická metóda, stáž, tieňovanie, prax, výskum)

Praktické metódy (písomné, grafické, výtvarné a konštrukčné práce, simulácie, nácvik)

Riadené samoštúdium (práca s textom, riešenie úloh a zadaní, e-learning)