Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

EDUinkubátor

Ciele EDUinkubátora

Cieľom EDUinkubátora je pomáhať nachádzať spoločné riešenia definovaných sociálnych problémov na Slovensku prepojením univerzity, občianskeho sektora, firemného sektora a štátnej správy.

Sprostredkovať a umožniť študentom reálnu skúsenosť s prácou v teréne na výskume, alebo práci na neziskovom projekte, prípadne práci pre firmu, alebo štátnu správu.

 

Čo robíme

·       Snažíme sa spolu so študentmi hľadať riešenia sociálnych problémov, ktoré  si vyžadujú spoluprácu viacerých stakeholderov (public-private partnership).

·       Odstraňovať existujúce mentálne, komunikačné, systémové bariéry medzi univezitami-biznisom-občianskym sektorom-štátnou správou.

·       Vytvárať príležitosti pre praktický tréning vlastných zručností študentov získaných priamo v teréne.

·       Umožniť študentom získavať zručnosti v kontrakte s expertmi v oblasti výskumu dopadu intervencií  priamo v praxi.

·       Našim cieľom je aj podchytiť a rozvíjať potenciál študentov už počas ich štúdia na našej fakulte.

·       Cez kontakt študentov s príkladmi dobrej praxe zvyšovať atraktivitu učiteľského povolania, ktoré znižuje pravdepodobnosť ich ďalšieho pokračovania po skončení štúdia v sektore vzdelávania.

·       Poskytnúť študentom zmysluplné aktivity, ktoré im umožnia zlepšovať sa v predmete ich štúdia a zároveň si popri štúdiu finančne prilepšiť, čo zvyšuje ich možnosti lepšieho uplatnenia na trhu práce v oblasti vzdelávania. Zlepšiť pripravenosť študentov na trh práce alebo pri zakladaní vlastného biznisu.

 

S kým spolupracujeme

Hlavným partnerom Univerzitného EDUinkubátora je nadácia Pontis a spolupráca Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky na jej nadačnom programe Generácia 3.0

U nás na katedre cítime, že je potrebné poskytnúť študentom viac zmysluplnej praxe, umožniť im sebarozvoj, objavovať vlastný potenciál a učiteľský talent, a taktiež im poskytnúť viac zmysluplných príležitostí pre výskumné aktivity.

Aj preto sme rozhodli vstúpiť do spolupráce s nadáciou Pontis, ktorá sa rozhodla:

·       poskytnúť naším študentom kapacity na výskume pre projekty z potfólia Generácie 3.0,

·       zvýšiť povedomie u študentov v téme impact measurement a impact investing,

·       využiť potenciál študentských nápadov s cieľom inšpirovať ich k založeniu vlastného biznisu zacieleného na zlepšenie systému vzdelávania na Slovensku.