Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

História katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Na Univerzite Komenského, tak ako na iných univerzitách, patrí odbor pedagogika k nosným disciplínam pedagogickej fakulty. Po vzniku pedagogických fakúlt legalizovaných zákonom 100/1946 Z. z. nebolo na PdF UK kreované pracovisko pre odbor pedagogika do vymenovania vysokoškolských profesorov pre tento odbor. Po ich vymenovaní, od školského roka 1947/1948, vznikol Ústav pedagogiky a od školského roka 1950/1951 sa tento ústav transformoval na Katedru pedagogiky. Pracovisko malo skúmať a teoreticky rozpracúvať problémy výchovy a vzdelávania a výsledky výskumu a teoretickej reflexie implementovať do prípravy budúcich učiteľov a vychovávateľov.

Turbulencie v inštitucionálnom, personálnom i obsahovom zabezpečovaní pedagogickej prípravy učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v predchádzajúcich obdobiach však intenzívne a nie vždy pozitívne ovplyvňovali činnosť katedry. Patrí k nim najmä transformácia pedagogických fakúlt v roku 1952 na vyššie pedagogické školy a vysoké školy pedagogické, v roku 1959 transformácia na pedagogické inštitúty s charakterom vysokých škôl a v roku 1964 návrat k pôvodným pedagogickým fakultám. Katedra pedagogiky v nich prechádzala z jednej inštitúcie do druhej vždy ako kľúčové pracovisko.

Po presťahovaní fakulty z Trnavy do Bratislavy v roku 1986 sa zúžil profil fakulty na prípravu učiteľov primárneho vzdelávania a učiteľov pre špeciálne školy. Táto skutočnosť ovplyvnila profilovanie katedry pedagogiky. Orientovala sa na pedagogickú prípravu učiteľov primárneho vzdelávania a učiteľov pre špeciálne školy, avšak i na didaktiky vyučovacích predmetov primárneho vzdelávania. Jej názov sa vtedy zmenil na Katedru pedagogiky a didaktík vyučovacích predmetov.

Kvalitatívny rozvoj katedry nastal po zásadných zmenách v celej našej spoločnosti po novembri 1989. Katedra bola postupne dopĺňaná významnými odborníkmi z iných pracovísk pedagogiky a z praxe. V jej činnosti sa začal uplatňovať širší, teoreticky fundovanejší a od dogmatizmu oslobodený prístup k riešeniu problémov výchovy a vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov.

V období výkonu funkcie dekana fakulty doc. Bažányho, v rámci hlbšej diferenciácie pracovísk fakulty, bola katedra pedagogiky rozdelená na dve pracoviská, a to na katedru pedagogiky a na katedru predprimárnej a primárnej pedagogiky. I po rozdelení katedry obidve nové pracoviská intenzívne spolupracovali nielen v oblasti orientovanej na vzdelávanie učiteľov, ale i v oblasti vedy a výskumu. V tomto čase vznikali aj nové katedry, napríklad katedra sociálnej pedagogiky, na ktorej vtedy pôsobil prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., ktorý sa orientoval vedecky a výskumne na mimoriadne aktuálny problém – tvorivo humanistickú výchovu. V roku 2011 bola katedra pedagogiky zlúčená s katedrou sociálnej pedagogiky a vznikla súčasná katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, ktorá je orientovaná nielen na školskú pedagogiku, ale i na problémy výchovy a vzdelávania presahujúce rámec rezortu školstva.

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky v súčasnosti

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky v rámci svojej činnosti zabezpečuje štúdium v študijných programoch učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (bakalársky a magisterský stupeň), sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky stupeň) a tiež pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva - všeobecný učiteľský základ (bakalársky a magisterský stupeň). Na katedre sa realizuje doplňujúce pedagogické štúdium a rigorózne konanie v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky. 

Organizačná štruktúra a pracovníci katedry

vedúca katedry:
Mgr. Adriana Nagyová, PhD.M 311
sekretariát:
Agnesa Kapinajová
tel.:+421/2/50222 332
e-mail: kapeso@fedu.uniba.sk
M 312
webmasterky:
Mgr. Petra Rapošová, PhD.
PhDr. Jana Koláčková, PhD.
koordinátorka AiS2:
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.M 314
koordinátorka Erasmus+:
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
rozvrhárky:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. (SOPG, fakultná)
Ing. Eva Tóblová, PhD. (PED)
Mgr. Adriana Nagyová, PhD. (VUZ)
hlavná metodička praxí učiteľských štud. programov:
Ing. Eva Tóblová, PhD.
metodička odbornej praxe soc. ped. a vychovávateľstva:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
koordinátor ŠVOUČ:
študijné poradkyne (tútorky):
Mgr.  Štefánia Ferková, PhD. 
- učiteľstvo pedagogiky (Bc., Mgr.)
Ing. Eva Tóblová, PhD.
- učiteľský základ: VUZ (Bc., Mgr.)
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
- sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc.)
rigorózne konania:
Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Oddelenie pedagogiky

vedúca oddelenia:
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.M 313
profesori a docenti:
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.M 308
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.M 308
prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.M 314
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.M 315
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.M 319
odborní asistenti:
Mgr. Štefánia Ferková, PhD.  M 316
Mgr. Adriana Nagyová, PhD. M 311
Mgr. Tina Katuščáková, PhD. 
t. č. na materskej dovolenke
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.M 313
Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.M 307
Ing. Eva Tóblová, PhD.M 313
Mgr. Martin Kuruc, PhD.M 306
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.M 314

Oddelenie sociálnej pedagogiky

vedúca oddelenia:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.M 315
profesori a docenti:
prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. (em.prof.)M 316
doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.M 316
doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.M 319
odborné asistentky:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.M 315
Mgr. Petra Rapošová, PhD.M 318
PhDr. Jana Koláčková, PhD.M 318