Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

História katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Na Univerzite Komenského, tak ako na iných univerzitách, patrí odbor pedagogika k nosným disciplínam pedagogickej fakulty. Po vzniku pedagogických fakúlt legalizovaných zákonom 100/1946 Z. z. nebolo na PdF UK kreované pracovisko pre odbor pedagogika do vymenovania vysokoškolských profesorov pre tento odbor. Po ich vymenovaní, od školského roka 1947/1948, vznikol Ústav pedagogiky a od školského roka 1950/1951 sa tento ústav transformoval na Katedru pedagogiky. Pracovisko malo skúmať a teoreticky rozpracúvať problémy výchovy a vzdelávania a výsledky výskumu a teoretickej reflexie implementovať do prípravy budúcich učiteľov a vychovávateľov.

Turbulencie v inštitucionálnom, personálnom i obsahovom zabezpečovaní pedagogickej prípravy učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v predchádzajúcich obdobiach však intenzívne a nie vždy pozitívne ovplyvňovali činnosť katedry. Patrí k nim najmä transformácia pedagogických fakúlt v roku 1952 na vyššie pedagogické školy a vysoké školy pedagogické, v roku 1959 transformácia na pedagogické inštitúty s charakterom vysokých škôl a v roku 1964 návrat k pôvodným pedagogickým fakultám. Katedra pedagogiky v nich prechádzala z jednej inštitúcie do druhej vždy ako kľúčové pracovisko.

Po presťahovaní fakulty z Trnavy do Bratislavy v roku 1986 sa zúžil profil fakulty na prípravu učiteľov primárneho vzdelávania a učiteľov pre špeciálne školy. Táto skutočnosť ovplyvnila profilovanie katedry pedagogiky. Orientovala sa na pedagogickú prípravu učiteľov primárneho vzdelávania a učiteľov pre špeciálne školy, avšak i na didaktiky vyučovacích predmetov primárneho vzdelávania. Jej názov sa vtedy zmenil na Katedru pedagogiky a didaktík vyučovacích predmetov.

Kvalitatívny rozvoj katedry nastal po zásadných zmenách v celej našej spoločnosti po novembri 1989. Katedra bola postupne dopĺňaná významnými odborníkmi z iných pracovísk pedagogiky a z praxe. V jej činnosti sa začal uplatňovať širší, teoreticky fundovanejší a od dogmatizmu oslobodený prístup k riešeniu problémov výchovy a vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov.

V období výkonu funkcie dekana fakulty doc. Bažányho, v rámci hlbšej diferenciácie pracovísk fakulty, bola katedra pedagogiky rozdelená na dve pracoviská, a to na katedru pedagogiky a na katedru predprimárnej a primárnej pedagogiky. I po rozdelení katedry obidve nové pracoviská intenzívne spolupracovali nielen v oblasti orientovanej na vzdelávanie učiteľov, ale i v oblasti vedy a výskumu. V tomto čase vznikali aj nové katedry, napríklad katedra sociálnej pedagogiky, na ktorej vtedy pôsobil prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., ktorý sa orientoval vedecky a výskumne na mimoriadne aktuálny problém – tvorivo humanistickú výchovu. V roku 2011 bola katedra pedagogiky zlúčená s katedrou sociálnej pedagogiky a vznikla súčasná katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, ktorá je orientovaná nielen na školskú pedagogiku, ale i na problémy výchovy a vzdelávania presahujúce rámec rezortu školstva.

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky v súčasnosti

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky v rámci svojej činnosti zabezpečuje štúdium v študijných programoch učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (bakalársky a magisterský stupeň) a spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva - učiteľský základ (bakalársky a magisterský stupeň). Na katedre sa realizuje doplňujúce pedagogické štúdium a rigorózne konanie v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky. 

Oznamy