Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Vedecko-pedagogická charakteristika garanta

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

 

 

 

 

Rok narodenia: 1952

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1970 – 1976 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľstvo pre školy II. cyklu špecializácia: nemčina a slovenčina

1973/1974 študijný pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne, odbor germanistika

1982 rigorózna skúška na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, PhDr.

1995 kandidátska dizertačná práca v odbore: teória vyučovania nemeckého jazyka vedecko-akademická hodnosť „candidatus scientiarum“ (CSc.)

1998 docentka pre odbor: moderná neslovanská filológia

2009 profesorka v odbore všeobecná jazykoveda

Dizertačná práca: Lexikálno-sémantická rovina nemeckého jazyka z didaktického hľadiska v odbore teória vyučovania cudzieho jazyka

Habilitačná práca: Deutsche Phraseologie unter fremdsprachendidaktischen Aspekten v odbore moderná neslovanská filológia

Inauguračná prednáška: Frazeologická ekvivalencia na pozadí nemčiny a slovenčiny v odbore všeobecná jazykoveda

Pracovné zaradenie: na funkčnom mieste profesor (100 % úväzok)

Doterajšie pracoviská:

1976 – 1981, 1984 – 1987 stredoškolský pedagóg na Gymnáziu v Šali

1981 – 1984    vysokoškolský pedagóg na Univerzite v Bukurešti, Rumunsko

1987 – 1991    vysokoškolský pedagóg na Univerzite Martina Luthera v Halle/Saale, SRN

1991 – doteraz najskôr odborná asistentka, od 1.1.1998 docentka pre modernú neslovanskú

filológiu, od 1.9.2003 mimoriadna profesorka a od 1.7.2009 riadna profesorka inaugurovaná v odbore všeobecná jazykoveda

2003 – 2008    prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

2009 – 2013    vysokoškolský pedagóg na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, SRN

2011 – doteraz  riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

lexikológia súčasného nemeckého jazyka (prednáška, seminár),

lexikálna sémantika súčasného nemeckého jazyka (seminár),

frazeológia súčasného nemeckého jazyka (prednáška, seminár),

štylistika súčasného nemeckého jazyka (prednáška, seminár),

syntax súčasného nemeckého jazyka (prednáška, seminár),

textová lingvistika (prednáška, seminár),

rétorika (prednáška, seminár)

lingvistický seminár.

Vedecko-výskumná činnosť:

Menovaná je odborníčka na germanistickú a slovakistickú lingvistiku (lexikológiu, lexikálnu sémantiku, frazeológiu, štylistiku a textovú lingvistiku súčasného jazyka). Vedecké aktivity a výsledky jej výskumu sú zamerané predovšetkým na nasledujúcu problematiku: výskum lexiky a frazeológie zo systémového, textotvorného, porovnávacieho a didaktického hľadiska, terminologické a systémové otázky viacerých jazykových fenoménov a ich didaktické súvislosti, styčné plochy a vzájomná podmienenosť výskumu lexiky a gramatiky, kolokácie a text a pod. Pri lingvodidaktickom pohľade na nemčinu ako cudzí jazyk vychádza aj zo skúsenosti z výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka. A aj opačne aplikovala svoje výsledky didaktického výskumu z vyučovania nemčiny na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zaoberá sa tiež širšími koncepčnými súvislosťami kreovania obsahu, cieľov a systému prípravy učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka v národných a v medzinárodných súvislostiach.

Počet ukončených doktorandov: 11 (rok ukončenia a pracovisko):

Mgr. Gertrúda Veselská, PhD. (2005) – Poľnohospodárska univerzita v Nitre (externá doktorandka);

Mgr. Katarína Hromadová, PhD. (2005) – Lekárska fakulta UK v Bratislave (externá doktorandka);

Mgr. Martina Magátová, PhD. (2007) PdF UK v Bratislave (interná doktorandka);

Mgr. Silvia Baraňayová, PhD. (2007) – PdF UK v Bratislave (interná doktorandka);

Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (2007) – PdF UK (externá doktorandka);

Mgr. Peter Bereta, PhD. (2008) – PdF UK v Bratislave (externý doktorand);

Mgr. Zuzana Tuharská, PhD. (2010) – FHV UMB v Banskej Bystrici (externá doktorandka);

Mgr. Nataša Ukropcová, PhD. (2010) – Univerzita v Lipsku (externá doktorandka).

PaedDr. Peter Gergel, PhD. (2016) – PdF UK v Bratislave (interný doktorand)

Mgr. Simona Tomášková, PhD. (2017) – PdF UK v Bratislave (interná doktorandka)

Mgr. Anna Fábová, PhD. (2020) – PdF UK v Bratislave (interná doktorandka)

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách:

členka Internationaler Deutschlehrerverband (IDV), členka Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS), členka Európska frazeologická spoločnosť (EUROPHRAS), členka spoločnosti Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), funkcie v domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod., garantka študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia, garantka študijného programu didaktika cudzích jazykov a literatúr pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia, členka habilitačných a inuaguračných komisií, posudzovateľka dizertačných prác a vedeckých projektov KEGA a VEGA MŠ SR a SAV

Granty:

2005 - 2008 PERSONAL ONLINE PATH (POP) expertízna činnosť pre medzinárodný projekt, partnerské krajiny SRN, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia a Slovensko.

2005 –2007 Leonardo da Vinci EUROPATHS (externá evaluátorka)

2007 – 2009 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, vedecký projekt v spolupráci s FHV UMB v Banskej Bystrici. (Garantka a zástupkyňa vedúcej projektu)

2010 – 2012 VEGA Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (hlavný riešiteľ)

KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (hlavná riešiteľka)

KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)