Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Peter Ďurčo, CSc.

Vedecko-pedagogická charakteristika

prof. Peter Ďurčo, CSc.

Rok narodenia: 1954

 

 

 

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1973 – 1977 štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrica, odbor ruština - nemčina

1980 – 1983 vedecká ašpirantúra v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava

1985 kandidát filologických vied, JÚĽŠ SAV Bratislava

1994 docent pre súčasný nemecký jazyk, FF UK Bratislava

2008 profesor pre nemecký jazyk, UP Olomouc

Dizertačná práca: Konfrontačná analýza príslovkových frazém v ruštine a slovenčine v odbore jazykoveda

Habilitačná práca: Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie

Pracovné zaradenie: vedecký pracovník (83% úväzok)

Doterajšie pracoviská:

1977 – 1978 učiteľ na Vojenskej vysokej škole vo Vyškove na Morave

1978 – 1980 učiteľ na ZŠ Žilina-Vlčince III

1980 – 1983 vedecký ašpirant v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Bratislava

1984 – 1985 vedecký asistent v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava

1985 – 1991 vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava

1991 – 1992 samostatný vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava

1992 – 2004 učiteľ na katedre cudzích jazykov Akadmie PZ (docent, mimoriadny profesor, vedúci katedry, prorektor)

2004 – 2008 mimoriadny profesor na katedre germanistiky FF UCM Trnava

2008 – doteraz riadny profesor na katedre germanistiky FF UCM Trnava

10/2009 – doteraz riadny profesor na katedre nemeckého jazyka a literatúry PF UK Bratislava

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

 • Úvod do štúdia nemeckého jazyka
 • Morfológia nemeckého jazyka
 • Korpusová lingvistika
 • Základy lexikografie (Teória a prax jedno- a viacjazyčnej lexikografie)
 • Slovo v súvislostiach (doktorandský seminár).

Vedecko-výskumná činnosť:

K hlavným vedeckým témam prof. Petra Ďurča patria otázky všeobecnej a konfrontačnej lexikológie, frazeológie a paremiológie, otázky odborného prekladu a terminológie, jedno- a viacjazyčnej lexikografie, korpusovej lingvistiky a onomastiky. Najväčší ohlas doma a v zahraničí majú jeho práce z oblasti všeobecnej a porovnávacej frazeológie. Na pozvanie prednášal na viacerých zahraničných univerzitách (Berlín, Lipsko, Viedeň, Zürich, Bazilej, Strassburg, Mannheim, Praha, Krakow, Szombathely, Maribor, Innsbruck ai.) a vystupoval na mnohých vedeckých konferenciách v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Slovinsku, Rusku, Bulharsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku, Maďarsku, Česku, vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku, Holandsku a vo Veľkej Británii. Získal niekoľko zahraničných vedeckých štipendií (Alexander von Humboldt-Stiftung, Aktion Österreich-Slowakei, DAAD, Schweizerischer Nationalfond) a bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom viacerých domácich a medzinárodných vedeckých projektov. Rozsiahla je jeho vedecko-organizačná činnosť a medzinárodná spolupráca. Je predsedom redakčnej rady periodika Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Bol organizátorom a spoluorganizátorom domácich a medzinárodných konferencií, editorom vedeckých zborníkov, je členom viacerých vedeckých  rád, vedeckých a kvalifikačných komisií, a tiež domácich a medzinárodných vedeckých spoločností. 

Počet vedených  diplomantov: 15

Počet vedených bakalárov: 19

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách:

 • člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV
 • člen komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov
 • člen SUNG – Slowakischer Deutschlehrer- und Germanistenverband
 • člen vedeckej rady European association for Phraseology EUROPHRAS
 • člen Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie pri Medzinárodnom komitéte slavistov
 • člen GeSuS – Gesellschaft für Sprache und Sprachen

 Funkcie v domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.:

 • predseda redakčnej rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik
 • člen Vedeckej rady FF UCM v Trnave
 • člen Vedeckej rady UCM v Trnave
 • člen Vedeckej rady FAJ EU v Bratislave

Granty:

Účasť v grantových projektoch:

2014 – 2016 KEGA Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (zástupca zodpovedného riešiteľa)

2014 – 2015 Projekt ESF Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

2011 – 2013 VEGA Verbálne kolokácie v nemčine a slovenčine (zodpovedný riešiteľ)

2008 – 2010 VEGA Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine (zodpovedný riešiteľ

2008 – 2010 Lifelong Learning Programme EU Nr.143376-2008-LLP-SI-KA2-KA2MP: Eine Internet-Lernplattform für das Sprachenlernen (zodpovedný riešiteľ za SR)

2006 – 2008 Projekt bilaterálnej spolupráce APVV MŠ SR SK-SI 013 06 Slovensko – Slovinsko: Contrastive Phraseology and Multilingual Phraseography – (zodpovedný riešiteľ)

2004 – 2006 Projekt EÚ Socrates-Lingua 2: EPHRAS – ein mehrsprachiges phraseologisches Lehrwerk auf CD-ROM(zodpovedný riešiteľ za SR)

1999 – 2000 Medzinárodný grant v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko 26s16: Kultursemiotische und didaktische Aspekte der Parömiologie (zodpovedný riešiteľ)

1994 -1996 Projekt EÚ Copernicus 58: Onomastica – A Multilingual Database of Proper Names, koordinátor Univerzita Edingurg, UK (zodpovedný riešiteľ za SR)