Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika:

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

 

Rok narodenia: 1978

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

 

1997-2002:  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: dejepis-nemecký jazyk a literatúra, titul: magister

2005: rigorózna skúška na FF UCM v Trnave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: dejepis-nemecký jazyk a literatúra, titul: doktor pedagogiky

2008: špeciálna štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave pre odbor tlmočnícky z jazyka nemeckého

2009: špeciálna štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave pre odbor prekladateľský z jazyka nemeckého

2013-2016: denné doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: didaktika cudzích jazykov a literatúr, špecializácia: nemecký jazyk a literatúra, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

Dizertačná práca: Lingvistické a didaktické aspekty sprostredkovanie nemeckej trestnoprávnej terminológie v odbore didaktika cudzích jazykov a literatúr

 

Pracovné zaradenie: odborný asistent (100% úväzok)

 

Doterajšie pracoviská:

2002-2003:  CVS na ZŠ Lazaretská v Bratislave (učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov a práca v administratíve)

2004: ZŠ Sokolíkova v Bratislave: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

2004-2007: ZŠ Mlynská v Senci: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

2007-2014: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: lektor nemeckého jazyka

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

-          seminár z úvodu do štúdia nemeckého jazyka

-          seminár z morfológie

-          seminár k bakalárskej práci

-          seminár k diplomovej práci

-          psycholingvistika

-          praktické cvičenia z nemeckej gramatiky

-          jazykový seminár (zostavenie vyučovacej hodiny)

-          jazyk médií

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Menovaný sa v rámci svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti venuje teoretickým  a praktickým otázkam odbornej právnej terminológie v oblasti deskriptívnej systematickej terminologickej práce s trestnoprávnou terminológiou v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku v diachrónno-synchrónnych súvislostiach, lingvistickému opisu a kategorizácii dedičskoprávnej terminológie na príklade súkromnoprávnych listín (nemecky a slovensky písaných testamentov), ako aj otázkam ekvivalencie v právnej terminológii, zaoberá sa prekladmi právnych textov a vedeckých prác z nemeckého a maďarského jazyka do slovenčiny.  

 

Organizácia konferencií:

člen organizačného tímu  I. Medzinárodnej konferencie doktorandov, ktorá sa konala na PdF UK v Bratislave dňa 10.6. 2015

člen organizačného tímu  II. Medzinárodnej konferencie doktorandov, ktorá sa konala na PdF UK v Bratislave dňa 15.6. 2016

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách:

SUNG − Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

Verein Deutsche Sprache

Gesellschaft für deutsche Sprache

Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách

 

Funkcie v domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.:

Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (člen výboru od r. 2015)

člen skúšobných komisií pre Štátne jazykové skúšky z nemeckého jazyka na CĎV UK (2009-2014)

člen skúšobných komisií na ukončenie kvalifikačného vzdelávania „Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ“ v rokoch 2012 a 2013

člen prijímacej komisie doktorandského štúdia študijného odboru 1.1.10. Odborová didaktika, študijného programu didaktika umelecko-výchovných predmetov (2016)

 

Projekty:

Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v cudzích jazykoch v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (asistent koordinátorky projektu pre UK v rokoch 2009-2013, organizácia a administrácia výučby, testovania a Letnej školy v rámci projektu, výučba nemeckého jazyka v projekte)

KEGA: Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine, č. projektu: 042UK-4/2014 (člen riešiteľského tímu)

APVV: Transius − Od konvencií k normám v právnom preklade  - projekt APVV-0226-12 (člen riešiteľského tímu)