Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné záujmy:

  • konverzačné formuly
  • kolokácie a ustálené slovné spojenia
  • odborný jazyk
  • vedecký jazyk
  • hovorený jazyk
  • korpusová lingvistika
  • pragmalingvistika
  • blended learning
  • informačné technológie vo vyučovaní CJ

 

Účasť v grantových projektoch (spoluriešiteľka):

KEGA 042UK-4/2014

Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 – 2016)

KEGA 051UK-4/2016

Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu (2016 – 2018)

KEGA 042UK-4/2017

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti

Pedagogická činnosť

ZS 2019/2020

 

Lingvistický seminár

Inhaltliche Themenblöcke:
Einführung in die Korpuslinguistik. Terminologie. Methoden
Elektronische Quellen, Wörterbücher
Korpusstatistik
DWDS – Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart
DeReKo – Referenzkorpus. COSMAS
SNK – Slovenský národný korpus
Datenbank Gesprochenes Deutsch
SketchEngine/NoSketch Engine

Moodle

Seminár z nemeckej syntaxe

Inhaltliche Themenblöcke:
Satzglieder
Satzgliedstellung
Attribut
Satzmodelle
Zusammengesetzter Satz
Adverbialsätze
Relativsätze

Empfohlene Fachliteratur:
Helbig, G. u. Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt, 2000.

Moodle

Praktické cvičenia z anglickej gramatiky I

Course topics:
Nouns, their definition, types of nouns. Plural formation. Articles.
Adjectives. Comparison.
Verbs. Active and passive voice.
The system of English tenses. Form and use. Present Simple and Continuous.
Past Simple and Continuous.
Present Perfect.
Future forms in English.
Mood and modality.

Required text:
Murphy, R.: English Grammar in Use. 4th edition. Cambridge University Press, 2012.

Moodle

Jazykový seminár (využitie médií vo vyučovaní)

Inhaltliche Themenblöcke:

Medien, Medienkompetenz
Neue Medien, Digitale Medien
E-learning
Blended Learning
LMS-Systeme
Sprachlernsoftware
Lernwerkzeuge
Podcast, Videocast
E-Mail, Chat, e-Tandem
Blogs, Wikis
Soziale Netzwerke
Mobile Apps
Authorentools

Moodle

 

 

Pedagogická činnosť v LS 2019/2020

Informačné a komunikačné technológie I

Themenblöcke:

Einführung in die Informationstechnik
E-learning, Moodle
Elektronische Quellen für Linguisten, Korpuslinguistik
Maschinelle Übersetzung
Microsoft Office
PowerPoint-Präsentationen
Microsoft Publisher
Office 365
Mobile Apps
Websites
Künstliche Intelligenz, Chatbots

Moodle

 

Praktické cvičenia z anglickej gramatiky II


Course topics:

Modal verbs
Expressing probability and possibility
The system of English tenses
Passive voice
Conditionals
Direct and indirect speech

Required text:
Murphy, R.: English Grammar in Use. 4th edition. Cambridge University Press, 2012.

 

Seminár z nemeckej morfológie

Inhaltliche Themenblöcke:

Formenbestand und Einteilung der Verben
Infinites Verb/ Hilfsverben
Tempora des Verbs
Genera des Verbs
Modi des Verbs
Reflexive Verben
Substantivwörter
Adjektiv und Adverb
Artikelwörter
Präpositionen

Empfohlene Fachliteratur:
Helbig, G. u. Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt, 2000.

Moodle