Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné záujmy:

  • konverzačné formuly
  • kolokácie a ustálené slovné spojenia
  • odborný jazyk
  • vedecký jazyk
  • hovorený jazyk
  • korpusová lingvistika
  • pragmalingvistika
  • blended learning
  • informačné technológie vo vyučovaní CJ

 

Účasť v grantových projektoch:

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021)

KEGA 042UK-4/2017

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)

KEGA 051UK-4/2016

Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu (2016 – 2018)

KEGA 042UK-4/2014

Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 – 2016)

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti