Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné záujmy:

  • konverzačné formuly
  • kolokácie a ustálené slovné spojenia
  • odborný jazyk
  • vedecký jazyk
  • hovorený jazyk
  • korpusová lingvistika
  • pragmalingvistika
  • blended learning
  • informačné technológie vo vyučovaní CJ

 

Účasť v grantových projektoch (spoluriešiteľka):

KEGA 042UK-4/2014

Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 – 2016)

KEGA 051UK-4/2016

Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu (2016 – 2018)

KEGA 042UK-4/2017

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti

Pedagogická činnosť v LS 2020/2021

Informačné a komunikačné technológie I

Themen:

Einführung in die Informationstechnik
E-learning, Moodle
Elektronische Quellen für Linguisten, Korpuslinguistik
Maschinelle Übersetzung
Microsoft Office
PowerPoint-Präsentationen
Microsoft Publisher
Office 365
Mobile Apps
Websites
Künstliche Intelligenz, Chatbots

Moodle

Výučba prebieha cez MS Teams (návod UK).

 

Praktické cvičenia z anglickej gramatiky II

Course topics:

Modal verbs
Expressing probability and possibility
The system of English tenses
Passive voice
Conditionals
Direct and indirect speech

Required text:
Murphy, R.: English Grammar in Use. 4th edition. Cambridge University Press, 2012.

Moodle

Výučba prebieha cez MS Teams (návod UK).