Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika

VUPCH

Publikácie

Lehr- und Forschungsprofil

 

 

Rok narodenia: 1954

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1973 – 1978 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: nemecký jazyk a ruský jazyk

1982 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, rigorózne štúdium (teória vyučovania nemeckého jazyka a literatúry), titul: PhDr. 

2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania cudzích jazykov, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

2009 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitačné konanie v odbore pedagogika, vedecko-akademická hodnosť docent

 

Ďalšie kvalifikácie:

2012 Salzstiegel: Certifikát nadstavbového kurzu III celostnej pedagogiky (Aufbaukurs III)

2006 Daugavpils: Certifikát nadstavbového kurzu II celostnej pedagogiky (Aufbaukurs II)

2003 Český Krumlov: Certifikát nadstavbového kurzu I celostnej pedagogiky (Aufbaukurs I)

2001 Goethe-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora pre nemecký jazyk

1997 Slovenská technická univerzita Bratislava: Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške (záverečná práca Curriculá pre nemecký jazyk)

1995 Österreich-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora pre nemecký jazyk

 

Pracovné zaradenie: docentka na funkčnom mieste (100% úväzok)

 

Predchádzajúce pracoviská:

1978 – 1997 stredoškolská učiteľka, Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

1992 – 1997 metodička nemeckého jazyka na Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici

1998 – 2014 Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2014 – doteraz Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

 

 

Pedagogická činnosť

Základy didaktiky jazykov (prednáška, seminár)

Didaktika jazykov II (prednáška, seminár)

Didaktika jazykov III

Didaktika nemeckého jazyka pre predprimárny stupeň

Didaktika nemeckého jazyka pre primárny stupeň

Didaktika literatúry (prednáška, seminár)

Interkultúrne aspekty

Nové tendencie vo výučbe cudzích jazykov

Za obdobie posledných 5 rokov: Celostná pedagogika vo vyučovaní nemeckého jazyka, Kreatívne písanie, Projektové vyučovanie, Vizuálne médium vo výučbe nemeckého jazyka, Literárne texty, Testovanie, Hry vo vyučovaní cudzích jazykov, Čítanie s porozumením, Nemecké kultúrne štúdie.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vo svojej vedeckej činnosti sa Ivica Kolečáni Lenčová orientuje na didaktiku literatúry vo výučbe cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk (empirické výskumy zamerané na analýzu edukačných konštruktov z aspektu literárnej zložky, vzťah učiteľa a budúceho učiteľa k implikovaniu literatúry do výučby nemeckého jazyka). Ťažiskovými témami je teória a výskum učebných textov a učebníc nemeckého jazyka so zameraním na literárnu a kulturologickú oblasť. Ďalšími oblasťami jej vedeckej činnosti sú vizuálne médiá v cudzojazyčnom vzdelávaní vo vzťahu ku komplexnému rozvoju žiaka, kulturologické nasmerovanie didaktiky cudzích jazykov – umelecké artefakty a ich miesto v cudzích jazykoch. V súvislosti s uvedenými prioritami sa venuje implementácii alternatívnych vyučovacích koncepcií do pedagogického procesu (celostná pedagogika, humanistické postupy v cudzojazyčnej edukácii). Zaoberá sa kreatívnym písaním, projektovou metódou a netradičnými postupmi vo vyučovaní cudzích jazykov, intenzívne sa venuje možnostiam uplatnenia umeleckých artefaktov (hlavne výtvarných, literárnych a hudobných) do vyučovania nemeckého jazyka.

 

Riešenie výskumných úloh v rámci projektov

Účasť vo vzdelávacích projektoch:

NFP26110130868 Digitalizácia štátnych vzdelávacích obsahov pre základné a stredné školy (členka tímu predmetu Umenie a kultúra);

NFP v rámci operačného programu vzdelávanie – Konvergencia: NUTS III, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú pre celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálny rozvoj: NUTS III, Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský samosprávny kraj: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách; koordinátorka za TU Zvolen.

Spoluriešiteľka a garantka projektov GI (Goethe-Institut) v Bratislave (1998 – 2013) ( tvorba učebnicového komplexu „Schau mal” 1 – 4, Dobrodružstvo s nemčinou, atď., 2001 – 2004: Goethe-Institut, Robert Bosch Stiftung, projekt Vzdelávania multiplikátorov pre nemecký jazyk v Českej a Slovenskej republike, odborná garantka).

Účasť v grantových projektoch:

Multimedia und Internet in der Lehrerausbildunglernen, schválený Európskou komisiou v septembri 1999 v rámci programu SOKRATES (Partneri: Universität-Gesamtschule Essen, MC Banská Bystrica, Chris Church College Canterbury Veľká Británia); spoluriešiteľka

SOKRATES 71187-CP-1-1999-1-DE-ODL-ODL , spoluriešiteľka;

71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1 ECML Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik, koordinátorka za Slovenskú republiku;

Erasmus Lifelong Learning Programme, Intensive Programmes (IP) LLP/AT – 230/16/10 Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung, koordinátorka za Slovenskú republiku;

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita Príprava spoločného študijného programu (NFP v rámci OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, rámcová aktivita 1.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ), spoluriešiteľka;

NFP v rámci OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita Príprava spoločného študijného programu (opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, rámcová aktivita 1.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov, spoluriešiteľka;

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ. ITMS kód: 26110230109Číslo zmluvy: 029/2013/1.2/OPV, koordinátorka.

KEGA 042UK4/2014: Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine, spoluriešiteľka

KEGA 051UK-4/2016
Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu, hlavná riešiteľka

VEGA 1/0326/16: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia, spoluriešiteľka

KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium, spoluriešiteľka

 

Pozvané prednášky (v zahraničí)

Štatút hosťujúcej profesorky –  Universita´ deglistudi di Catania, Facoltà di Lingue e LetteratureStraniereRagusa v akademických rokoch 2000/2001 – 2013/2014.

Hosťovské prednášky zamerané na vybrané oblasti didaktiky výučby nemeckého jazyka (Literárny text vo vyučovaní nemčiny, Kreatívne písanie, Projektové vyučovanie, Obraz a text, Čítanie s porozumením atď.) – výber: Friedrich-Schiller-Universität v Jene, GI v Prahe, v Novom Sade, na XII. Medzinárodnej konferencii Zväzu učiteľov nemčiny Rumunska v Mangalii, 2003, 2012 Philological School of Higher Education in Wroclaw, 2012, Celje, Univerzita Ljubljana, Universidad Nacional Autónoma de México, 26. 6. – 9. 7. 2014, cyklus prednášok a workshopov Gestaltpädagogik in der fachdidaktischen Weiterentwicklung der Lehrenden, Lehreraus- und -weiterbildung in der Slowakei, Bildungssystem in der Slowakei, Kompetenzerweiterung der Lehrerdurch  gestaltpädagogische Ansätze, Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: „Pedagogia Gestalt. Impulsos teóricos y sus aplicaciones concretas“ (Celostná pedagogika. Teoretické impulzy a ich konkrétne aplikácie), 4. 4. 2016: prednáška Visuelles Medium, Kreativität und Gestaltpädagogik im Fremdsprachenunterricht

 

Prednášková činnosť v zahraničí – výber

2000 Erfurt, Pädagogische Hochschule Institut für Germanistik (SOKRATES-ERASMUS) prednášky a semináre Lehrwerkentwicklung in der Slowakei (Lehrwerke Schau mal! 1-3 für Jugendliche mit Mittelstufenkenntnissen), Kunst im DaF-Unterricht (Musik), Literaturdidaktik /Auswahlkriterien, Aufgaben und Übungen

2001 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Umgang mit deutschen Texten unter sprachlichen, landeskundlichen und interkulturellen Aspekten. 1. Stufe

2002 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Umgang mit deutschen Texten unter sprachlichen, landeskundlichen und interkulturellen Aspekten. 2. Stufe

2003 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Kreatives Schreiben im Deutschunterricht: TheorieundPraxis. 1. Stufe

2004 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Kreatives Schreiben im Deutschunterricht. 2. Stufe

2005 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov a workshopov Vom Text zum Projekt

2006 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Bildund Text

2007 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Leseförderung: Text und Bild

2008 Jena, Friedrich-Schiller-Universität, týždenný cyklus prednášok a seminárov Steigerung der Lesefähigkeitundkreative Textarbeit am Beispiel „Phantasieland Lesen”,Internationale Projekte zum interkulturellen Lernen (Geschichte und Gegenwart an einemTag)

2010 Brno, Masarykova univerzita, týždenný cyklus prednášok a seminárov Kreative Textarbeit und Steigerung der Lesefähigkeit am Beispiel des Umgangs mit literarischen Texten, kreatives Schreiben

2012 Celje (Slovinsko) 16. 8. – 19. 8. 2012, GESTALTPÄDAGOGIK HEUTE UND MORGEN – eine Bewegung mit Zukunft

2013 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 9.- 10.5.2013, Kontrastive Perspektiven im Deutschen Sprach- und Kulturerwerb

2013 Wroclaw, Philological School of HigherEducation, 1. 6. 2013, Kunstwerke im DaF-Unterricht

2014 Ragusa, Universita degli studi di Catania,   28.04. – 02.05. 2014, Leseverstehen im DaF-Unterricht. Kulturgeprägte Texte als Stimuli zum Kulturvergleich Jihočeská univerzita, České Budějovice Deutsch ohne Grenzen – Němčina bez hranic, 16. – 19. 9. 2014, Bildende Kunst im interkulturellen DaF-Unterricht: Avantgarde und Moderne

2015 Ragusa, Universita degli studi di Catania Hybläer Studientage der Germanistik III. GiornateIbleedellaGermanistica III.18. – 25. 5. 2015, Zum sprachlichen und kulturellen Potential von Comics im DaF-Unterricht

2016 Ragusa, Universita deglis tudi di Catania, 16. 5. – 20. 5. 2016, prednášky a semináre Bilder als Stimuli zum interkulturellen Verständnis

Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: 3. 3., 5. 3. 2016: dvojdňový seminár pre študentov univerzity a doktorandov so zameraním na celostnú pedagogiku Pedagogia Gestalt, 7. 3. – 9. 3. 2016: konferencia DaF Kongress Mexico Landeskunde im Globalisierungskontext zwischen Theorie und Praxis; vystúpenie s prenáškou Zugänge zu Bildern finden: Avantgarde und Moderne im DaF-Unterricht , 30. 3. 2016: Celodenný seminár Conceptos y Métodas Pedagógicas de la Gestalt en la práctica, 31. 3. – 1. 4. 2016: seminár Gestalt. El potencial didactico del arte y la narrativa en el aula

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA, 27. 5. – 28. 5. 2016: medzinárodná konferencia Crossing Boundaries in Culture and Communication (Noi orizonturi în cultură şi comunicare), prednáška Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbilder

2017 Universita degli Studi di Catania, sede Ragusa, in Collaborazione con l´Universita di Bratislava e l´Universita degli studi della Calabria, 15. 5. 2017: Fremdsprachenerwerb und visual literacy

Ústav cudzích jazykov Technickej Univerzity vo Zvolene, 19.10.2017: Visual literacy a čítanie s porozumením v cudzojazyčnej edukácii  (k významu vizuálnej kompetencie v kontexte text - vizualizácia)

 

Od roku 1994 – prednášková a lektorská činnosť pre GI (Goethe-Institut) v Bratislave, Hueber Verlag, Mníchov a RFZ pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UMB,   vedenie tvorivých dielní pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách – výber

1999 Klagenfurt, UniversitätKlagenfurt (22. 9. – 25. 9.) 4. Tagung Deutschdidaktik

2002 Univerzita v Trieri a v Mainzi, SRN (máj – júl), DAAD štipendium

2003 Český Krumlov. Projekt COMENIUS-C 3.1: Gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden (celoeurópsky kurz celostnej pedagogiky)

2006 Daugavpils. Program SOCRATES/Comenius .2C Gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden – Förderung von Lehrerkompetenzen und der Lernkultur in Europa.

2007 Gutenberg-Gymnasium, Mainz, SRN (13. 6. – 5. 7.), odborná stáž a sprevádzajúci pedagóg víťazov celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku

2007 Friedrich-Schiller-Universität Jena, SRN, 66. medzinárodný letný kurz Deutsch in der globalisierten Welt – Aktuelle Fragen der Vermittlung deutsche rSprache, Literatur, Kultur und Politik

2010 Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Deutsch als Fremdsprache, Mníchov, SRN. (15. 10. – 15. 12. 2010), DAAD štipendium

2016 Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: „Pedagogia Gestalt. Impulsos teóricos y sus aplicaciones concretas“, štipendium SAIA

 

Členstvo  v medzinárodných a domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.:

- členka rakúskej spoločnosti pre výučbu nemčiny ako cudzieho jazyka (ÖDaF)

- členka Medzinárodného zväzu celostnej pedagogiky (GPV)

- členka medzinárodnej germanistickej spoločnosti Mitteleuropäischer Germanistenverband

- členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Brünner Hefte. Deutsch als Fremdsprache

- členka redakčnej rady medzinárodného didaktického časopisu Mosaik so zameraním na teóriu a prax výučby nemeckého jazyka v regióne južnej Európy (2004– 2008)

- členka Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska (SUNG)

- od roku 2012: členka komisie č. 2 KEGA

- oponentka habilitačných, dizertačných a diplomových prác UK Praha, MU Brno, UK Bratislava, UCM Trnava

- posudzovateľka projektov KEGA, APVV, SAAIC (LEONARDO, VETPRO)

- členka Celoštátnej komisie Olympiády nemeckého (1992 – 2007)

- od r. 2017 členka vedeckej rady (wissenschaftlicher Beirat) medzinárodného časopisu Zeitschrift für Gestaltpädagogik

 

                               

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií (stav 02/2021)