Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika garanta

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

 

 

 

Rok narodenia: 1973

Stručná charakteristika:

Vo svojej vedeckej činnosti sa orientuje na výskum literatúry pre deti a mládež nemecky hovoriacich krajín, a to tak na úrovni teórie literatúry, ako aj v zmysle prienikov do vývinových procesov literatúry pre deti a mládež. Literatúru pre deti a mládež pritom vníma ako nedeliteľnú súčasť všeobecného diania na poli literatúry v „dejinnom procese“. Ďalšími výskumnými oblasťami sú výskum teórie literatúry pre deti a mládež na Slovensku, slovensko-nemecké literárne vzťahy v oblasti literatúry pre deti a mládež.

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1991 – 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: slovenský jazyk a literatúra/nemecký jazyk a literatúra, titul: magisterka

1994 – 1995 študijný pobyt v Inštitúte germanistiky na Univerzite vo Viedni

1997 – 2000 doktorandské štúdium na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

1999 študijný pobyt v Inštitúte germanistiky  na Univerzite vo Viedni

  

Pracovné zaradenie:                       

1996 – doteraz odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (100% pracovný úväzok), Katedra nemeckého jazyka a literatúry, oblasť: teória a dejiny nemeckej literatúry

od októbra 2009 poverená vedením katedry nemeckého jazyka a literatúry

od januára 2010 vedúca katedry nemeckého jazyka a literatúry

 

Funkcie v medzinárodných odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách, členstvo v medzinárodných spoločnostiach a pod.:

  • členka viedenskej Rakúskej spoločnosti pre výskum literatúry pre deti a mládež vo Viedni, (Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung).

Funkcie v domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.

  • členka spoločnosti Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG);
  • členka redakčnej rady Philologie, zborníka, ktorý vydáva Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
  • od roku 2004 členka komisie pre rigorózne skúšky a obhajobu rigoróznych prác v odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: špecializácia: nemecký jazyk a literatúra;
  • od roku 2010 členka Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

 

Riešenie výskumných úloh v rámci projektov

Účasť vo vzdelávacích projektoch:

1996 – 1997 projekt TEMPUS

od roku 2009 doteraz národný projekt: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (odborné jazykové vzdelávanie – projekt B, odborné vzdelávanie – projekt C)

Účasť v grantových projektoch:

Grantový projekt VEGA 1/0721/10  Mediálna komunikácia v kontextoch uvažovania o literatúre pre deti a mládež

  • Hlavný riešiteľ: Andrea Mikulášová
  • Obdobie riešenia: 2010 – 2011

 

Grantový projekt VEGA 1/4710/07  Diskurzy literatúry pre deti a mládež (1/2006-12/2008) – spoločný projekt MŠ a SAV

  • Hlavný riešiteľ: Andrea Mikulášová
  • Obdobie riešenia: 2007 – 2009