Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 051UK-4/2016

Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu

(2016 – 2018)

 

Riešiteľský kolektív
Hlavná riešiteľka:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Zástupca vedúcej projektu:doc. Andrea Mikulášová, PhD.
Spoluriešitelia za Pedagogickú fakultu UK:Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Spoluriešitelia za UPJŠ:PhDr. Katarína Fedáková, PhD.
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová

 

 

Anotácia projektu

Vo vzdelávaní budúcich učiteľov nemeckého jazyka je nevyhnutné posilniť ich jazykové kompetencie o kultúrny a umenovedný aspekt v súlade nielen so slovenským, ale aj s celosvetovým kulturologickým didaktickým nasmerovaním pri využití nových technológií. Predkladaný projekt rieši tvorbu učebných materiálov a podpornej literatúry pre vyučovanie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov v kontinuitnom prepojení bakalárskeho a magisterského štúdia.

Prezentácia projektu

Prezentácia projektu

Hodnotenie projektu

Projekt bol na Portáli VŠ označený ako Top projekt s nasledujúcim záverečným hodnotením:

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).


 

Projektové výstupy

Realizované výstupy 2016

Zugänge zu Bildern finden: Avantgarde und Moderne im DaF-Unterricht
prednáška na kongrese (Mexiko)    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.    

Conceptos y Métodas Pedagógicas de la Gestalt en la práctica    
celodenná tvorivá dielňa na univerzite UNAM v Mexico City    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 
  
Gestalt. El potencial didactico del arte y la narrativa en el aula   
dvojdňový seminár na univerzite UNAM v Mexico City    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
   
Visuelles Medium, Kreativität und Gestaltpädagogik im fremdsprachenunterricht
prednáška pre vysokoškolských pedagógov univerzity UNAM v Mexico City   
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

Bilder als Stimuli zum interkulturellen Verständnis
prednáška na Universita degli studi di Catania    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbildern    
konferenčná prednáška (Bukurešť)    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.   

Täter und Opfer   
konferenčná prednáška (Bratislava)   
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
   
Täter und Opfer   
 
workshop (Bratislava)    
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

Spielfilme als Medien zur Förderung der interkulturellen Kompetenz
konferenčná prednáška (Bukurešť)    
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová  
 
Theaterprojekte in der Lehrerausbildung   
konferenčná prednáška (Brno)    
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová 

Realizované výstupy 2017

ADE Kováčová, Michaela (100%): Spielfilme als Lernmittel zur Förderung interkultureller Kompetenz. 2016 ISSN 2248-2202

ADE Kováčová Michaela (100%): Natur, Kultur, High-Tech - Werbung als Lernmaterial im Landeskundeunterricht. In: IDVMagazin. Vol. 92 (2017/2), ISSN 1431-5181, s. 72-77.

ADE Kolečáni Lenčová, Ivica (100%): Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbildern. 2016 ISSN 2248-2202

ADE Brutovský, Adam (100%): Kognitive Leistungen und musikalische Begabung. Kann der Sprachwerb von den musikalischen Fertigkeiten profitieren?. 2016 Brno : Masarykova univerzita, ISSN 1803-4411

AED Kolečáni Lenčová, Ivica. Visual literacy v cudzojazyčnej edukácii. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2017. S. 16 - 26, ISBN 978-80-228-3002-7

Blended-learningové kurzy

1. Kurz vypracovaný v LMS Moodle určený pre študentov bakalárskeho
štúdia
Katedra germanistiky UPJŠ v Košiciach

2. Sekvencie didakticky zameraných kurzov vypracovaných v LMS Moodle pre študentov magisterského štúdia na prácu s vybranými umeleckými artefaktmi.
Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK v Bratislave

Realizované výstupy 2018

Freundschaft von Groß und Klein. Spielfilme als Lernmaterial im DaF-Unterricht
konferenčný príspevok Deutschkongress v Ružomberku
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová

Vznikajúci didaktický materiál overovaný v praxi na gymnáziách:
Gymnázium Šrobárova Košice, Gymnázium Trebišovská Košice, bilingválne triedy Gymnázia Opatovská Košice, Bilingválna sekcia Gymnázia UDT Poprad
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová

 

Monografie:

Ivica Kolečáni Lenčová, Michaela Kováčová, Simona Tomášková (2018): Neue Wege im DaF-Unterricht. Bildende Kunst ‒ Spielfilm ‒ digitale Medien. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag. ISBN 978-3-943906-46-2.