Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

Výskum kolokácií a kolokačná didaktika
Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka


11. – 12. októbra 2019
Bratislava


Problematika kolokácií patrí stále k nedostatočne rozvinutej oblasti didaktiky cudzích jazykov, pretože kolokácie nie sú v učebniciach dostatočne spracované a nie sú systematicky integrované do výučby. V teórii, ako aj v kontrastívnom kolokačnom výskume a didaktike vyučovania kolokácií je stále veľa otvorených otázok. Dôležitým a naliehavým cieľom je preto dôkladný kontrastívny výskum kolokácií, vypracovanie učebných materiálov a vypracovanie zásad metodiky vyučovania kolokácií.


Konferencia má poskytnúť platformu na výmenu názorov na túto problematiku a poskytnúť priestor na prezentáciu výsledkov z doterajších výskumov.


Vítané sú príspevky na nasledovné témy:

•    Vymedzenie lingvistických kritérií na delimitáciu kolokácií
•    Empirické výskumy v oblasti výskumu kolokácií
•    Princípy zostavenia dvojjazyčnej databázy kolokácií
•    Tvorba učebných materiálov s ťažiskom na problematiku kolokácií
•    Inovácie základnej slovnej zásoby s dôrazom na optimalizáciu kolokačných
      miním

Účasť na konferencii je bez poplatku a organizátori uhradia aj náklady na vydanie zborníka vedeckých štúdií vo vydavateľstve Kirsch-Verlag Nümbrecht.

Konferenčný jazyk: slovenský, český

Prihlášky možno posielať do 31. augusta 2019.

Prihlasovací formulár

Pozvánka

Einladung (Deutsch)

 

Konferenciu organizujeme v rámci projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019).

Zborník príspevkov

Zborník z konferencie vyjde v tematickom čísle časopisu Philologia v roku 2020. Príspevky je možné publikovať v cudzom jazyku. Edičné normy časopisu nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-filologickych-studii/casopis-philologia/edicne-normy/

Termín odovzdania príspevkov upresníme.