Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

Novembrové webináre pre študentov SŠ

V novembri 2020 sme s podporou projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu organizovali tri webináre, ktorých sa zúčastnili  študenti stredných škôl z celého Slovenska.

Viac informácií o webinároch a projekte

Interaktívny webinár pre študentov SŠ #poďnaslovíčko

Webinár s názvom #poďnaslovíčko sme organizovali v dňoch 24. júna 2020 a 25. júna 2020 a zúčastnili sa ho študenti stredných škôl z celého Slovenska, ktorí mali záujem o nemecký jazyk a chceli si kreatívnym spôsobom precvičiť slovnú zásobu.

Webinár bol realizovaný s podporou projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu.

Viac informácií o webinári a projekte

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

Otvorenie konferencie: prof. Vajičková

11. októbra 2019 sme na KNJL zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Viac informácií na stránkach konferencie.

Prednáška: Dr. Hartmann opäť na KNJL

Dňa 29. 4. 2019 na Katedre nemeckého jazyka a literatúry opäť prednášal bývalý veľvyslanec SRN Dr. Axel Hartmann.

Pozvánka:

DR. AXEL HARTMANN

30 Jahre Mauerfall - eine Bestandsaufnahme

2019 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Was wurde erreicht? Woran müssen wir noch arbeiten? Dr. Axel Hartmann gibt einen Überblick über die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im wiedervereinigten Deutschland der letzten 30 Jahre und beleuchtet sie kritisch: Erfolge, aber vielleicht auch begangene Fehler, und neue Herausforderungen.

Wann?     Mo, 29.04.2019 um 13:30 Uhr

Wo?         UNIVERZITA KOMENSKEHO, Pedagogicka Fakulta, Moskovská 3, Raum 118

Prednáška bývalého veľvyslanca SRN Dr. Hartmanna

Dr. Hartmann

Dňa 16. apríla 2018 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK uskutočnila prednáška s pánom Dr. Axelom Hartmannom, bývalým veľvyslancom SRN v Bratislave, na tému „Nemecko po zjednotení (1990) – politické, hospodárske a spoločenské zmeny“. Študenti sa dozvedeli o udalostiach z pohľadu osobnosti, ktorá sa priamo zúčastnila písania dejín. Téma študentov veľmi upútala a vyvolala zaujímavú diskusiu. Študenti kládli otázky z oblasti hospodárstva a školstva. Najviac ich zaujal vzdelávací systém v Nemecku a zaujímali sa o to, v akom odbore je najväčší dopyt po pracovných silách. Náš hosť následne vyjadril ľútosť nad zníženým záujmom o nemecký jazyk na slovenských školách, čo je v protiklade s dobrými slovensko-nemeckými hospodárskymi vzťahmi. Tešíme sa, že sa nášmu hosťovi u nás páčilo a že má záujem u nás prednášať aj v budúcnosti.

Mgr. Anna Fábová, doktorandka KNJL ÚFŠ

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Hartmann
Publikum

Prednáška prof. Ernsta z Univerzity vo Viedni

Prof. Ernst

Dňa 5. decembra 2017 na katedre prednášal Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Ernst z Univerzity vo Viedni. Študenti sa tak mali možnosť oboznámiť s témou rakúskej nemčiny počas druhej svetovej vojny.

Fotogaléria

Prof. Ernst
publikum
publikum
Prof. Ernst a prof. Vajičková

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017

Dňa 8. novembra 2017 sme v rámci projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Pozvánka

Prednášky Dr. phil. Heidrun Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prednášok Dr. phil. Heidrun Markert (Humboldtova univerzita v Berlíne).


Pozvánka

Prezentácia knižných výstupov z projektov KNJL

Dňa 31. mája 2017 o 13h sa uskutočnila prezentácia knižných výstupov z projektov Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Vajičková
doc. Lenčová, prof. Vajičková, prof. Ďurčo, Dr. Mikuláš
Dr. Mikuláš
Prítomní pracovníci

Literarische Lesung: Elisabeth Steinkellner

Dňa 2. mája 2017 Katedru nemeckého jazyka navštívila autorka kníh pre deti a mládež Elisabeth Steinkellner z Rakúska, ktorá čítala zo svojej knihy DIE NACHT, DER FALTER UND ICH. Podujatie organizovala a moderovala Dr. Carola Heinrich.

Fotogaléria

Dr. Heinrich a E. Steinkellner
Diskusia
Publikum
 

Workshop Theaterpädagogik

Dňa 25. 4. 2017 Dr. Heinrich zorganizovala workshop Theaterpädagogik, ktorý viedol Dr. Thomas Stiglbrunner z Österreich Institut v Bratislave. Workshopu sa zúčastnili študenti magisterského stupňa štúdia na KNJL.

Pozvánka

Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik

15. - 16. októbra 2015 sa na Katedre nemeckého jazyka PdF UK konalo medzinárodné Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik, ktorého sa zúčastnili poprední odborníci z oblasti výskumu ustálených slovných spojení.

Program

Fotogaléria z kolokvia

Úvodný prejav prof. Vajičková
Mgr. Monika Šajánková, PhD., prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
Mag. Dr. Christine Konecny, Dr. Zita Hollós
Účastníci
prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.
Pohľad do publika
prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
red. Prof. Dr. Vida Jesenšek
Publikum
Diskusia
PhDr. Gabriela Orsólya, Mgr. Nikoleta Olexová
Mag. Dr. Christine Konecny
Mag. Dr. Christine Konecny
doc. Dr. Brigita Kacjan
Dr. Zita Hollós
Dr. Zita Hollós
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Dujková, PhD.
PaedDr. Peter Gergel
 

Slávnostné zasadnutie katedry

Dňa 4. 3. 2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Katedry nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave. Hlavným bodom programu bolo odovzdanie zborníka, ktorý nesie titul „Auf dem Weg zu Texten und Kontexten“ (Na ceste k textom a kontextom) prof. PhDr. Ivanovi Cvrkalovi, CSc.

Prednáška: prof. Ďurčo

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 13. 11. 2014 na KNJL konala prednáška Najnovšie metódy lingvistického výskumu, v ktorej prof. Ďurčo predstavil metódy korpusovej lingvistiky.

Knižná prezentácia: Dr. Mikuláš

27. 5. 2014 sa konala knižná prezentácie publikácie: Roman Mikuláš - Literatur als Kommunikationssystem, Systematische Betrachtungen

 


 

 

Organizácia a spoluorganizácia konferencií

Usporiadanie konferencie: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende: 8.2.2010

IX. Medzinárodná konferencia SUNG:  Schulreform im Fremdsprachenunterricht in der Slowakei, „Deutsch lernen – Deutsch studieren – Deutsch lehren“: 11. - 13. 9. 2008, Bratislava


V spolupráci s Katedrou anglického jazyka usporiadala katedra niekoľko konferencií s medzinárodnou účasťou:

”Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl”: 29. - 30. 4. 2002, Čilistov


"Jazyk a komunikácia: Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí": 19. - 20. 5. 2005, Bratislava

 
Katedra usporiadala v r. 2002 Medzinárodné lingvistické dni v Bratislave v rámci 11. výročného zasadnutia Medzinárodnej spoločnosti pre jazyk a jazyky (GESUS) v čase 4.-6. 2. 2002.