Podujatia

Pravidelné podujatia

Dr. Carola Heinrich každý mesiac počas semestra organizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou UK Deutsch-Stammtisch.

Prednáška prof. Ernsta z Univerzity vo Viedni

Prof. Ernst

Dňa 5. decembra 2017 na katedre prednášal Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Ernst z Univerzity vo Viedni. Študenti sa tak mali možnosť oboznámiť s témou rakúskej nemčiny počas druhej svetovej vojny.

Fotogaléria

Prof. Ernst
publikum
publikum
Prof. Ernst a prof. Vajičková

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017

Dňa 8. novembra 2017 sme v rámci projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Pozvánka

Prednášky Dr. phil. Heidrun Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prednášok Dr. phil. Heidrun Markert (Humboldtova univerzita v Berlíne).


Pozvánka

Prezentácia knižných výstupov z projektov KNJL

Dňa 31. mája 2017 o 13h sa uskutočnila prezentácia knižných výstupov z projektov Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Vajičková
doc. Lenčová, prof. Vajičková, prof. Ďurčo, Dr. Mikuláš
Dr. Mikuláš
Prítomní pracovníci

Literarische Lesung: Elisabeth Steinkellner

Dňa 2. mája 2017 Katedru nemeckého jazyka navštívila autorka kníh pre deti a mládež Elisabeth Steinkellner z Rakúska, ktorá čítala zo svojej knihy DIE NACHT, DER FALTER UND ICH. Podujatie organizovala a moderovala Dr. Carola Heinrich.

Fotogaléria

Dr. Heinrich a E. Steinkellner
Diskusia
Publikum
 

Workshop Theaterpädagogik

Dňa 25. 4. 2017 Dr. Heinrich zorganizovala workshop Theaterpädagogik, ktorý viedol Dr. Thomas Stiglbrunner z Österreich Institut v Bratislave. Workshopu sa zúčastnili študenti magisterského stupňa štúdia na KNJL.

Pozvánka

Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik

15. - 16. októbra 2015 sa na Katedre nemeckého jazyka PdF UK konalo medzinárodné Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik, ktorého sa zúčastnili poprední odborníci z oblasti výskumu ustálených slovných spojení.

Program

Fotogaléria z kolokvia

Úvodný prejav prof. Vajičková
Mgr. Monika Šajánková, PhD., prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
Mag. Dr. Christine Konecny, Dr. Zita Hollós
Účastníci
Účastníci
prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.
Pohľad do publika
prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
red. Prof. Dr. Vida Jesenšek
Publikum
Diskusia
PhDr. Gabriela Orsólya, Mgr. Nikoleta Olexová
Mag. Dr. Christine Konecny
Mag. Dr. Christine Konecny
doc. Dr. Brigita Kacjan
Dr. Zita Hollós
Dr. Zita Hollós
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Dujková, PhD.
PaedDr. Peter Gergel

Slávnostné zasadnutie katedry

Dňa 4. 3. 2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Katedry nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave. Hlavným bodom programu bolo odovzdanie zborníka, ktorý nesie titul „Auf dem Weg zu Texten und Kontexten“ (Na ceste k textom a kontextom) prof. PhDr. Ivanovi Cvrkalovi, CSc.

Prednáška: prof. Ďurčo

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 13. 11. 2014 na KNJL konala prednáška Najnovšie metódy lingvistického výskumu, v ktorej prof. Ďurčo predstavil metódy korpusovej lingvistiky.

Knižná prezentácia: Dr. Mikuláš

27. 5. 2014 sa konala knižná prezentácie publikácie: Roman Mikuláš - Literatur als Kommunikationssystem, Systematische Betrachtungen

 


 

 

Organizácia a spoluorganizácia konferencií

Usporiadanie konferencie: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende: 8.2.2010

IX. Medzinárodná konferencia SUNG:  Schulreform im Fremdsprachenunterricht in der Slowakei, „Deutsch lernen – Deutsch studieren – Deutsch lehren“: 11. - 13. 9. 2008, Bratislava


V spolupráci s Katedrou anglického jazyka usporiadala katedra niekoľko konferencií s medzinárodnou účasťou:

”Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl”: 29. - 30. 4. 2002, Čilistov


"Jazyk a komunikácia: Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí": 19. - 20. 5. 2005, Bratislava

 
Katedra usporiadala v r. 2002 Medzinárodné lingvistické dni v Bratislave v rámci 11. výročného zasadnutia Medzinárodnej spoločnosti pre jazyk a jazyky (GESUS) v čase 4.-6. 2. 2002.