Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

O nás

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka jedno a dvojpredmetové bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v dennej i externej forme a rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a štúdium nemeckého jazyka v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ako aj doktorandské štúdium v študijnom programe didaktika cudzích jazykov a literatúr.

 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Učebný program katedry obsahuje všetky teoretické a praktické disciplíny, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou učiteľa cudzieho jazyka a bežne tvoria súčasť štúdia germanistiky v zahraničí a u nás. Významné miesto v štruktúre obsahu majú praktické jazykové semináre, zabezpečujúce komunikatívnu kompetenciu všeobecného a odborného charakteru v písanej i hovorenej forme. Teoretické disciplíny sú rozdelené do troch základných skupín, a to na jazykovedné, literárnovedné disciplíny a didaktiku nemeckého jazyka.


Cieľom jazykovedných disciplín je oboznámiť poslucháča s najnovšími výsledkami vedeckých odborov ako fonetiky, fonológie, morfológie, syntaxe, lexikológie, frazeológie, dejín nemeckého jazyka, kontrastívnej lingvistiky a štylistiky nemeckého jazyka zo systémového, teoretického, aplikačného a aj porovnávacieho hľadiska. Ide tu najmä:

  • o získanie stručného prehľadu vývinu nemeckého jazyka z diachrónneho, synchrónneho a systémového hľadiska
  • o oboznámenie sa s najdôležitejšími prúdmi vedeckého bádania v oblasti germanistickej lingvistiky
  • o sprostredkovanie lingvistických pojmov a narábanie s nimi
  • o charakteristiku súčasného nemeckého jazyka a všetkých jeho jazykových rovín
  • o získanie praktických zručností v oblasti aplikácie teoretických poznatkov o nemeckom jazyku v praxi.


Literárne disciplíny vychádzajú zo staršej literatúry a končia modernou literatúrou tých krajín, v ktorých sa hovorí po nemecky. Nosnými literárnovednými disciplínami sú moderná literatúra, metódy analýzy literárnych textov a literatúra pre deti a mládež. Dôležitou súčasťou obsahového zamerania študijného programu sú reálie nemecky hovoriacich krajín.

Poslucháči získajú adekvátny prehľad o systéme cudzieho jazyka v zacielení na aplikáciu teoretických poznatkov vo vyučovacom procese, vypestujú si uvedomelý vzťah k literatúre, histórii a súčasnej kultúre jazyka, ktorý budú vyučovať a získajú pevné teoretické základy vyučovacích zručností.

Profil absolventa:

Absolvent špecializácie nemecký jazyk a literatúra je spôsobilý vyučovať nemecký jazyk na základných a stredných školách. Vysoká úroveň jeho komunikatívnej kompetencie mu okrem toho umožní uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života – tlmočenie, preklad, práca v masovokomunikačných prostriedkoch, vo vydavateľstvách, zahraničných firmách a pod.

Jednopredmetová forma štúdia ponúka možnosť hlbšieho štúdia problematiky a rozvoj jazykových a odborných zručností budúcich učiteľov. Metodologickým základom profilovania absolventa ako učiteľa nemeckého jazyka a literatúry je formovanie jeho kognitívnych, sociálnych a afektívnych stránok osobnosti. Východiskom je budovanie komunikatívnej kompetencie, ktorá je potrebná pre prácu v nemeckom jazyku na danom stupni a type školy. S rozvíjaním komunikačnej kompetencie úzko súvisí rozvoj odborných, osobnostných a pedagogických aspektov osobnosti učiteľa, ktoré sú integrovanou súčasťou štúdia.

Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

Študijný program nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii. Svojou štruktúrou a obsahom si študijný program nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii vyžaduje v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) spoluprácu viacerých ústavov, centier výskumu a katedier. Hlavným zabezpečovateľom je Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK, ktorá je súčasťou Ústavu filologických štúdií PdF UK. Na úrovni ústavu katedra spolupracuje na jeho zabezpečovaní s Katedrou anglického jazyka a literatúry PdF UK, Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF UK a Katedrou románskych jazykov a literatúr PdF UK. Ďalšími zabezpečovateľmi sú Katedra etickej a občianskej výchovy ako súčasť Ústavu humanitných štúdií a a Centrum informačných technológii PdF UK.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získa empirickú skúsenosť s kultúrou, komunikáciou kultúrnych fenoménov, literatúrou ako jedným z najdôležitejších indikátorov kultúrnych špecifík národov, ako aj dostatočnú teoretickú fundovanosť v kulturologických disciplínach, aby sa mohol konfrontovať s konkrétnymi modelmi a prístupmi výskumu kultúry. Absolvent disponuje jazykovou kompetenciou v nemeckom jazyku na úrovni C1 a jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku na úrovni B2. Tretí cudzí jazyk ovláda na úrovni A1. Študijný program umožňuje získať potrebné lingvistické portfólio. Absolvent si osvojí prekladateľské zručnosti z nemčiny do slovenčiny.

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho stupňa získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (inej hodnotovej orientácii, inom spôsobe myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) a o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami vlastnej kultúry, ktoré dokáže efektívne využiť na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry. Osvojí si poznatky z oblasti germánskych jazykov a kultúr (nemecky hovoriace krajiny, Veľká Británia, Škandinávia, Nizozemsko), ako aj základné poznatky z teórie a dejín prekladu. Absolvent získa teoretické poznatky o systéme nemeckého a čiastočne anglického jazyka a disponuje teoretickým pojmovým aparátom lingvistických disciplín. Ovláda postupy lingvistickej analýzy mezo- a mikroúrovne textu a nadobudne schopnosť aplikácie teoretických znalostí a analytických postupov.

Absolvent je schopný formálne korektne ústne a písomne komunikovať v slovenskom, nemeckom, anglickom a v jednom románskom (francúzskom, španielskom alebo talianskom) jazyku na príslušnej všeobecnej a odbornej úrovni a pozná ekvivalentné vyjadrovacie prostriedky jednotlivých jazykov.

Ovláda stratégie čítania a počúvania s porozumením cudzojazyčného odborného textu na príslušnej úrovni. Má základné schopnosti a zručnosti v oblasti umeleckého a odborného prekladu a využíva poznatky z kontrastívnej lingvistiky. Dokáže prekladať a tlmočiť z cieľového a do cieľového jazyka.

Na trhu práce sa absolvent uplatní ako interkultúrny sprostredkovateľ v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, ako samostatný referent v medzinárodných inštitúciách v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, a to tak v neziskových organizáciách, ako aj v komerčnej sfére. Absolvent je schopný vykonávať aj redakčné, lektorské a prekladateľské činnosti, a to vo viacerých svetových jazykoch. V podnikateľskej sfére môže uplatňovať svoje translačné kompetencie ako tlmočník a prekladateľ, môže pôsobiť v oblasti marketingu, reklamy a odbytu.

Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore: 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry v študijnom programe nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.

V magisterskom stupni v nadväznosti na bakalárske štúdium absolvent rozvije svoje jazykové a odborné vedomosti a schopnosti na báze predchádzajúceho štúdia.

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Doktorandský študijný program didaktika cudzích jazykov a literatúr ako študijný program tretieho stupňa realizuje Katedra nemeckého jazyka a literatúry v spolupráci s Katedrou anglického jazyka a literatúry.  Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Študijný program tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania je v súlade s aktuálnymi potrebami vedeckého výskumu v oblasti  didaktiky cudzích jazykov a literatúr, ktoré vyplývajú z naliehavej aktuálnej potreby praxe v oblasti vzdelávania a vyučovania cudzích jazykov na všetkých stupňoch a  druhoch škôl v Slovenskej republike. Doktorandský študijný program na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského má všetky predpoklady úspešnej realizácie, pretože má personálne zázemie a okrem toho nadväzuje na dlhoročné tradície a skúsenosti školiacich pracovísk v oblasti prípravy poslucháčov tretieho stupňa pre odbor didaktika anglického jazyka a literatúry a pre odbor didaktika nemeckého jazyka a literatúry. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa realizovali dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác zameraných na anglistiku a germanistiku s didaktickými aspektmi a v posledných dvoch desaťročiach boli vychované minimálne dve desiatky nositeľov titulu CSc. a PhD. v oblasti anglistiky a germanistiky vo vtedy platných podmienkach a vedných odboroch (jazykoveda konkrétnych jazykových skupín: špecializácia anglistika a špecializácia germanistika).

Na katedre nemeckého jazyka a literatúry pracujú literárni vedci, lingvisti, teoretici, prekladatelia umeleckej a odbornej literatúry a zahraniční lektori.