Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Konzultačné hodiny a skúškové obdobie

V súvislosti s uzatvorením budovy na Šoltésovej v termíne 20. 5. 2019 - 14. 9. 2019 všetky skúšky katedry prebiehajú na Račianskej 59 v miestnosti R-114. Konzultácie prebiehajú len na základe dohody vopred mailom, a to v miestnosti R-107 na Račianskej.

Navždy nás opustil náš dlhoročný kolega doc. PhDr. Milan Žitný, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 16. apríla 2019 nás vo veku 71 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, významný prekladateľ umeleckej literatúry, literárny vedec, komparatista a translatológ doc. PhDr. Milan Žitný, CSc., ktorý pôsobil na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1994 – 1998 a v rokoch 2005 – 2014.

Milan Žitný, rodák z Krajného, študoval v rokoch 1967 – 1972 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: nemecký a švédsky jazyk a literatúra. V rokoch 1972 – 1979 absolvoval v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave študijný pobyt a ašpirantúru v odbore literárna veda a získal vedecko-akademickú hodnosť „candidatus scientiarum“ (CSc.). V roku 2013 sa habilitoval v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Jeho dlhoročné pôsobenie bolo späté s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde pracoval ako samostatný vedecký pracovník, v rokoch 1998 – 2003 pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry a hosťujúci docent na Slavistickom inštitúte Univerzity v Kolíne, v posledných rokoch prednášal na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas svojho pracovného života absolvoval množstvo študijných a prednáškových pobytov doma i v zahraničí.

Milan Žitný bol jednou z najvýraznejších osobností slovenskej germanistiky a nordistiky. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venoval dejinám  nemeckej literatúry a severských literatúr a ich recepcii na Slovensku, ako aj komparatistike a translatológii. Bol autorom monografií Nemeckí romantici (1989), Severské literatúry v slovenskej kultúre (2012),  Súradnice severských literatúr (2013) a spoluautorom vysokoškolskej učebnice s názvom Vývinové problémy svetovej literatúry po roku 1945: vybrané kapitoly, napísal množstvo štúdií a doslovov k významným dielam nemeckej a severskej literatúry. Ťažiskovo sa orientoval na obdobie nemeckej klasiky, romantiky a realizmu, na výskum severskej filozofie 19. storočia (Kierkegaard) a pražskej nemeckej literatúry (Kafka). Milan Žitný bol významným prekladateľom umeleckej literatúry, za svoje preklady získal viaceré významné ocenenia (Prémia literárneho fondu, Cena Zory Jesenskej, Cena Mateja Bela).

V Milanovi Žitnom odišiel náš kolega, vynikajúci učiteľ, školiteľ mnohých bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, ktorý si vedel získať študentov svojím živým výkladom, pozitívnou motiváciou a v neposlednom rade neutíchajúcim záujmom nielen o ich študijné radosti a starosti.

Česť jeho pamiatke!