Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.

pedagogický pracovník - profesor

e-mail: aurelia.kerekretiova@fedu.uniba.sk

Vzdelanie a odborný rast

2008 Vymenovanie za profesora v odbore logopédia

1996 Habilitácia PdF UK (Doc.) v odbore logopédia

1994 Dizertácia PdF UK (PhD.)v odbore  pedagogika – špeciálna pedagogika

1986 Atestácia z klinickej logopédie ILF (klinický logopéd)

1982 Rigorózna skúška FF UK (PhDr.)

1972 VŠ odbor ŠP – logopédia, FF UK

Doterajšie pracoviská:           

2008 PdF UK – profesor

2005-2008 PdF UK – mimoriadny profesor

1991-2005 PdF UK – docent

1986-1991 Foniatrické odd. FN Bratislava – vedúca úseku klinická logopédia

1972-1985 LF UK Bratislava – odborný asistent

Vedecko-výskumné zameranie

Odbor: logopédia, špecializácia: klinická logopédia  

Poruchy hlasu (teória, prevencia, diagnostika, terapia)

Poruchy rezonancie, palatolália a velofaryngálna dysfunkcia (teória, prevencia, diagnostika, terapia),

Poradenstvo v logopédii

 

Riešiteľ výskumných úloh: 6

Pedagogická činnosť a výučba kurzov na PdF UK

Garant: 

1. študijného programu „Mgr.“  – Logopédia (spojené Bc. a Mgr. štúdium)

2. študijného programu „PhD.“ – Logopédia

3. Habilitačné konanie a vymenovanie za profesora v odbore 1.1.8 Logopédia

 

Výučba kurzov na PdF UK:

Poruchy hlasu

Palatolália

Kazuistický seminár: Poruchy hlasu

Kazuistický seminár: Palatolália

Logopedické poradenstvo I.

Logopedické poradenstvo II.

Logopedický manažment v zdravotníctve

Základy logopédie pre špeciálnych pedagógov

Narušené komunikačné schopnosti v detstve

 

Doktorandi:  2 (1 denný a 1 externý doktorand)

Funkcie a členstvo:

Členka VR PdF UK

Predseda rigoróznej komisie – logopédia 

Predseda štátnicovej komisie - logopédia

Predseda prijímacej komisie - logopédia

Členka redakčnej rady Špeciálny pedagóg

Členka atestačnej komisie a komisie pre výkon prác v zdravotníctve na SZU

Členka Komisie pre jazykovú kultúru a pre posúdenie hlasovej a rečovej spôsobilosti redaktorov a moderátorov Slovenského rozhlasu.

Prednášky na konferenciách 2006-2012

KEREKRÉTIOVÁ. A.: Nový prístup k poruchám hlasu v klinicko-logopedickej praxi 5. česko-slovenské sympózium Umelecký hlas 9.-10.5.2014 Bratislava

ORAVKINOVÁ, Z. - KEREKRÉTIOVÁ, A.: Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia XIV. medzinárodná logopedická konferencia 9.-11.10.2014 Štrbské Pleso

KRASŇANOVÁ, V. – FRIČ, M.- KEREKRÉTIOVÁ, A.: Akustické vyšetrenie hlasu ako základ pre logopedickú intervenciu. XIII. medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 11. – 13.10.2012

KRASŇANOVÁ, V. - KEREKRÉTIOVÁ, A.: Súčasné metódy diagnostiky porúch hlasu. Kolokvium mladých logopédov, Bratislava, 23.9.2011.

MIČIETOVÁ, K. - KEREKRÉTIOVÁ, A.: Poruchy hlasu a refluxná choroba. Kolokvium mladých logopédov, Bratislava, 23.9.2011

KEREKRÉTIOVÁ, A.: Bude logopedická terapia úspešná? Medzinárodná konferencia Komunikácia a handicap, Hradec Králové, 6-7. 9. 2011.

KEREKRÉTIOVÁ, A.:  Implementácia preventívnych programov porúch hlasu do   pedagogickej praxe. Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Medzinárodná vedecká konferencia z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity. Smolenice, 8. – 9.4.2010.

KEREKRÉTIOVÁ, A.: Implementácia preventívnych programov porúch hlasu do    logopedickej teórie a praxe. XII. medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 14. – 16.10.2010.

KRASŇANOVÁ, V. – KEREKRÉTIOVÁ, A.: Niektoré aspekty konceptu kvality života a možnosti ich diagnostikovania u osôb s poruchou hlasu. XII. medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 14. – 16.10.2010.

KEREKRÉTIOVÁ, A. – ŠKRABÁKOVÁ, A.:  Pregraduálne a postgraduálne  vzdelávanie v logopédii. IV. medzinárodná konferencia FO a ZOŠ SZU. Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. Bratislava, 3.12.2010.

HOPPANOVÁ, Z. – KEREKRÉTIOVÁ, A.: Komunikačné stratégie matky v stimulácii raného vývinu reči u detí s orofaciálnym rázštepom. Rodina – subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií. Medzinárodná konferencia, Bratislava, 8. – 9.10.2009.

KEREKRÉTIOVÁ, A. – MARECKÁ,V.: Vplyv školy na hlas učiteľov. Fórum o premenách univerzitného vzdelávania – Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Medzinárodná konferencia, Bratislava – Velké Bílovice, 9. – 11.12.2009.

KEREKRÉTIOVÁ, A.: Intervencia palatolálie – od Morleyovej po súčasnosť. XI. Konferencia SAL s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, 17.-19.10.2008

KEREKRÉTIOVÁ, A.: Logopédia v minulosti a dnes. Vedecká konferencia pri príležitosti 40. výročia denného štúdia na PdF UK v Bratislave: Reflexia teoretickej prípravy špeciálnych pedagógov v praxi. Bratislava, 15.11.2007

KEREKRÉTIOVÁ, A. – CSÉFALVAY, Zs.: Retrospektíva, súčasný stav a perspektívy vzdelávania logopédov na Slovensku a v EU. Konferencia pri 60. výročí PdF UK: Retrospektíva a perspektívy poslania PdF UK. Brtislava, 4.-5.12.2006

VEDRÖDYOVÁ, M. – KEREKRÉTIOVÁ, A.: Najnovšie trendy v zisťovaní etiológie porúch hlasu u detí. X. konferencia SAL s medzinárodnou účasťou, Štrbské Pleso, 16.-18.11.2006