Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Dr.h.c.

profesor Cséfalvay

 

 

Kontakt a pozícia

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2845-2880

e-mail: csefalvay@fedu.uniba.sk

Pozícia: profesor

Vzdelanie a kvalifikácia

Doctor et professor honoris causa, University ELTE, Budapest, 2020

Vymenovanie za profesora v odbore Logopédia, 2013

Habilitácia v odbore Logopédia, PdF UK Bratislava, 2002

Kandidátska dizertačná práca obhájená v r. 1995, PdF UK, Bratislava

Atestácia (špecializačná skúška) z klinickej logopédie, IVZ, Bratislava, 1987

Rigorózna skúška, PdF UK, Bratislava, 1986

Pedagogická fakulta UK, odbor: uč. MVOS - logopédia-surdopédia (1979-1983) 

Doterajšie zamestnania

profesor, Katedra logopédie PdF UK od roku 2013

mimoriadny profesor, Katedra logopédie PdF UK od roku 2007

docent, Katedra logopédie PdF UK, 2002 – 2007

odborný asistent, Katedra logopédie, PdF UK od roku 1991-2002

klinický logopéd na plný úväzok na I. neurologickej klinike LFUK v Bratislave, 1985-1991 na plný úväzok (v rokoch 1991-1998 na čiastočný pracovný úväzok)

logopéd v Ústave pre mentálne postihnutú mládež (1983-1985)

Garant

spojené Bc. a Mgr. štúdium v odbore Logopédia

doktorandské štúdium v odbore Logopédia

Bc. a Mgr. štúdium liečebná pedagogika (od 30.9.2020 do 31.8.2022)

Členstvo a funkcie

člen výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie 

člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 2019)

člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK (od r. 2021)

predseda odborovej komisie PhD. v odbore Logopédia, PdF UK, Bratislava

člen odborovej komisie PhD. v odbore Neurovedy, Masarykova Univerzita, Brno (2014-2018)

člen CPLOL (Stála komisia logopédov v EU), zástupca Slovenskej asoc. logopédov

viceprezident Slovenskej asociáce logopédov

predseda redakčnej rady Logopaedica

člen Akademického senátu PdF UK v Bratislave (od r. 2007-2014, od 2019 -)

člen World Federation of Neurology RG ADCD (Research Group Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders, od r. 2014)

Doktorandi

Absolventi doktorandského štúdia pod vedením prof. Zsolta Cséfalvaya:

PaedDr. Jana Marková, PhD.

Mgr. Danica Trančíková (rod. Mičudová), PhD.

Mgr. Martin Malík, PhD.

PhDr. Veronika Šteňová (rod. Ostatníková), PhD.

PhDr. Ing. Jana Brnová (rod. Rizikyová), PhD.

Mgr. Ivica Bauerová (rod. Hrubá) PhD.

Mgr. Júlia Hladká (rod. Čunderlíková), PhD.

Mgr. Ľudmila Mičianová (rod. Rečičárová), PhD.

Výučba kurzov na PdF UK

Afázia

Dyzartria

Symptomatické poruchy reči  dospelých

Augmentatívna a alternatívna komunikácia

Diplomový seminár - logopédia 

Kazuistický seminár - afázie


Študijné a pracovné pobyty v zahraničí

Študijný pobyt na University of Arizona, Tucson, USA, Department of Speech and Hearing Sciences (prof. Audrey Holland, PhD.) Fulbrightovo štipendium, akad.rok 1998/99

Krátkodobý študijný pobyt na Miami University, Oxford, Ohio, U (prof. L.Van Vliet, Dept. Speech and Language Pathology), 1995.

Krátkodobý študijný pobyt na University of Western Ontario, London, Ontario, Canada (prof. Andrew Kertesz, M.D., Dept. of Neurology), 1995.

Krátkodobý študijný pobyt na University of Arizona, Tucson, Deptartment of Speech and Hearing Sciences, (prof. Nancy Helm-Estabrooks,D.Sc.), 1995.

Krátkodobý študijný pobyt na University of Oslo, Nórsko, 2001 (grant VNJH). (prof. Stephen von Tetzchner, Dept. of Psychology)

Krátkodobý študijný pobyt na Katedre logopédie, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zurich, 2009 (Katedra logopédie, prof. Juergen Steiner, 2009).

Granty

Grant VEGA (2022-2024): Kvalita života pacientov s afáziou.  Hlavný riešiteľ. 

Grant VEGA (2021-2022): Test tichého čítania slov ako skríningový nástroj na odhaľovanie rizika dyslexie. Spoluriešiteľ. 

Grant AZV NV18-04-00346:  Primární progresivní afázie - klinické, MRI a strukturální korelace. Prospektivní multicentrická studie (2018-2022). Agentura pro zdravotnický výzkum ČR. Spoluriešiteľ.

Grant VEGA (2018-2020): Analýza spontánnej rečovej produkcie v slovenskom jazyku v intaktnej dospelej populácii a jej využitie v logopedickej praxi. Spoluriešiteľ.

Grant APVV (2016-2019): Narušená komunikačná schopnosť pri Parkinsonovej chorobe. Zodpovedný riešiteľ.

Grant VEGA (2016-18): Hodnotenie zrozumiteľnosti reči u detí a dospelých.  Zodpovedný riešiteľ.

Grant KEGA (2016-2018): Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku. Spoluriešiteľ.

Grant APVV (2012-2015): Kognitívno-komunikačné deficity u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou. Zodpovedný riešiteľ. 

Grant VEGA (2012-2014): Jazykovo-špecifické deficity u pacientov s poškodením mozgu. Zodpovedný riešiteľ.

Grant VEGA (2012-2014): Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie vetám v slovenskom jazyku u intaktnej detskej a dospelej populácie. Spolurieštieľ.

LPP Erazmus Academic Network (2010-2013) www.netques.eu. Projekt je zameraný na harmonizáciu štúdia logopédie v krajinách EU. Zapojených je 65 inštitúcií. Koordinátor za Slovenskú Republiku: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

Grant VEGA (2009-2011): Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich lexikálne vyhľadávanie v teste pomenovania u intaktnej dospelej populácie a u osôb s mozgovou patológiou (2009-2011). Zodpovedný riešiteľ.

Grant VEGA (2006-2008):Vytvorenie intervenčného programu na rozvíjanie konverzačných schopností osôb s chronickou afáziou. Zodpovedný riešiteľ.

Grant AKL (2001-2003): Diagnostika a terapia afázie, alexie a agrafie  (Asociácie klinických logopédov v Českej republike. Zodpovedný riešiteľ. Spolupracujúca inštitúcia: Neurologická klinika FN Brno-Bohunice, ČR (PhDr. Košťálová).

Grant VEGA (1998-2001): Terapia afázie (1998-2001). Spoluriešiteľ grantovej úlohy: Terapia najfrekventovanejšách porúch komunikácie. Čiastková úloha: Terapia afázie.Augmentatívna   a alternatívna  komunikácia.

Grant Vzdelávacej nadácie Jána Husa (1997-1999). Zodpovedný riešiteľ. Spolupracujúca inštitúcia: Department of Psychology, Univesrsity of Oslo, prof. St. von Tetzchner.

Grant Phare Lien (1992-1994): Augmentative and alternative communication.  Spoluriešiteľ grantovej úlohy(1993-1996). Spolupracujúca inštitúcia: Bliss Alapítvány, Budapest, MR (prof. Dr. Zsofia Kálmán).

Grant VEGA: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Čiastková úloha: diagnostika afázie a dyzartrie. Spoluriešiteľ grantovej úlohy 1991-1995.

Aktívna účasť na zahraničných a domácich konferenciách (2008-2023)

2023

Cséfalvay, Zs., Rusina, R.: Výzvy klinickej afaziologie - interdisciplinárny prístup. XIV. Afaziologické sympózium a I. Thomayerovský klinicko-logopedický workshop, 16.-17.6.2023, Praha

Cséfalvay, Zs.: Logopedická diagnostika primárnej progresívnej afázie. XIV. Afaziologické sympózium a I. Thomayerovský klinicko-logopedický workshop, 16.-17.6.2023, Praha

Cséfalvay, Zs.: Nový pohľad na neurobiológiu reči a jazyka. Pozvaný prednášateľ. XII. neurokazuistický sjezd, 21.-22.4.2023, Praha.

2022

Cséfalvay, Zs. Diagnostika jazykových deficitov u pacientov s neurodegeneratívnym ochorením. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. 16.-18.11.2022, Bratislava.

Martinkovičová, A., Košutzká, Z., Cséfalvay, Zs., Valkovič, P.: Vplyv DBS na komunikačné schopnosti a rečové funkcie u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Nováková, Ľ., Gajdoš, M., Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Syntaktické spracovanie viet u pacientov s Parkinsonovou chorobou: fMRI štúdia.  35. Slovenský a český neurologický zjazd. 16.-18.11.2022, Bratislava.

Mackulin, P., Cséfalvay, Zs.: Measuring health-related quality of life in Slovak spekaing people with aphasia. 14th World Stroke Ccongress, Oct.26-29, 2022, Singapore.

Mackulin, P., Cséfalvay, Zs.: Hodnotenie kvality života spojenej so zdravým u osôb s afáziou. XVII. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov.  12.-14.10.2022, Nový Smokovec. 

Rusina, R., Cséfalvay, Zs.:  Interdisciplinárny pohľad na primárnu progresívnu afáziu. XVII. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov.  12.-14.10.2022, Nový Smokovec.

Cséfalvay, Zs.: Primárna progresívna afázia. Alzheimer Fórum, 21.9.2022, Bratislava. 

Cséfalvay, Zs.: Logopedická diagnostika a možnosti terapie u pacientov s demenciou.  XV. Slovenský psychiatrický zjazd, Bratislava, 23.-25.6.2022.

Cséfalvay, Zs.: Poruchy komunikačných schopností pri Parkinsonovej chorobe.  Akademia Parkinsonova choroba. Slovenská neurologická spoločnosť.  Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 19.-20.5.2022. 

Nováková, Ľ., Rektorová, I., Cséfalvay, Zs., Gajdoš M.: Syntaktické spracovanie viet u pacientov s Parkinsonovou chorobou. XI. pracovné dni neuropsychiatrie. Levoča, 28.-29.4.2022. 

Cséfalvay, Zs.: Logopedická diagnostika a terapie u primární progresívní afázie. Benefiční webinár pro Ukrajinu. Asociace klinických logopédu ČR. Praha, 23.4.2022.

Rusina, R., Cséfalvay, Zs.: 'The logopenic variant of primary progressive aphasia (lvPPA): language, cognitive, neuroradiological issues. European Reference Network for Rare Neuromuscular Diseases and the European Academy of Neurology webinar  for clinical specialists. Online webinar. 5.4.2022.

Cséfalvay, Zs.: Afázie - klinické aspekty a diferenciálna diagnostika. Panelová diskusia (Rusina, R., Cséfalvay,  Zs.) Konferencia Neurologie pro praxi. 26.-27.1.2022, Plzeň. 

2021

Cséfalvay, Zs.: Sémantický variant primárnej progresívnej afázie - pohľad logopéda. Kognitívne poruchy a demence -výukovy seminár. 14.-15.10.2021, Brno. 

Cséfalvay, Zs.: Primárna progresívna afázia - demencia jazykovej siete. 19. Česko-Slovenský psychiatrický zjazd. Bratislava, 24.-25.9.2021.

Kevická, V., Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Narrative Discourse in Broca´s Aphasia. 8th Nordic Aphasia Conference. Reykjavik, Iceland (Online conference), 10.6. 2021.

Cséfalvay, Zs.: Primárna progresívna afázia: klinické varianty, diagnostika a logopedická intervencia. Webinár. Institút postgraduálního vzdělávávní v zdravotnítcí. Praha, 22.5.2021

Mihalov J., Cséfalvay Z., Žilka N., Daňová M., Cvengrošová A.:  „Viem čo to je, ale neviem to povedať slovami...“Prípad pacientky s logonenickým variantom primárnej progresívnej afázie (lvPPA). 5 Festival Neurokazuistík. Live stream Webinár, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, 15.-6.4.2021

Cséfalvay, Zs.: Primárna progresívna afázia: klinický obraz a diagnostika. Vedecký seminár Katedry psychológie, Filozofická fakulta, UK, Bratislava,  7.4.2021

 

2020

Rusina, R., Cséfalvay, Zs.: Semantic variant of primary progressive aphasia. European Reference Network for Rare Neuromuscular Diseases and the European Academy of Neurology webinar  for clinical specialists. Tubingen, Prague, Bratislava, 8.9.2020

Cséfalvay, Zs.: Nové prístupy v diagnostike a liečbe afázie. Konferencia o cievnych mozgových príhodách. Bratislava, 27.2.2020.

2019

Marková, J. Cséfalvay, Zs., Kušnírová, A. et al. Sentence comrehension in Slovak-Speaking patients with Parkinson´s Disease. ASHA Covention, Orlando, Florida, Nov. 2019.

Cséfalvay, Zs. Diagnostika jazykových deficitov pri primárnej progresívnej afázii. Kognitívni neurologie, Brno, November 2019.

Cséfalvay, Zs., Marková, J., Mičianová, Ľ. et al. Communication disorders in Patients with mild to moderate Parkinson´s Disease without Dementia. World congress of Neurology, UAE, Dubay, October, 2019.

Králová, M., Šujanská, K., Cséfalvay, Zs. et al. Cognitive and Affectvie Theoery of Mind in Parkinson´s Disease. Wordl Congress og Neurology, UAE, Dubay,  October, 2019.

Kušnírová, A., Košutzká, Z., Cséfalvay, Zs. et al. Speech and language changes in cognitive impairtment subtypes in patients with Parkinson´s disease. International Congres of Parkinson´s Disease and Movement Disorders. Nice, France, September, 2019.

Cséfalvay, Zs., Bírošová, M.: Aanalýza logopedickej starostlivosti o pacientov s Parkinsonovou chorobou. Konferencii o neurogénnych poruchách komunikácie u dospelých, Bratislava,18.-19.10.2019.

Cséfalvay, Zs., Zemeníková, A., Eryová, M., Kušnírová, A., Košutzká, Z. : Picture naming in patients with Parkinson´s and with Alzheimer´s disease. Nordic Aphasia Conference, 13.-15, June, 2019, Turku, Finland.

Cséfalvay, Zs.: Primary progressive aphasia: dementia of language network (pozvaný prednášateľ). Konferencia - Kognícia a umelý život. 29. -31.5.2019. Bratislava, SR.

2018

Kušnírová, A., Mičianová, Ľ., Košutzká, Z., Egryová, M., Straka, I., Valkovič, P., Cséfalvay, Zs. : Speech intelligibility and comprehensibility in Slovak patients with Parkinson´s disease.  International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders. Oct. 5.-9.,2018, Hong-Kong.

Cséfalvay, Zs., Jánošková, P., Marková, J. : Picture naming in non-demented patients with Parkinson´s disease. 17th ICPLA Conference, 23.-25.10.2018, St. Julians, Malta.

Hajduk, M., Košutzká, Z., Králová, M. Heretik, A., Pečeňák, J., Valkovič, P., Cséfalvay, Zs.: Visual and verbal theory of mind  and neurocognitive impairments in schizofrena and Parkinson´s diesease. Society for research in Psychopathology. 32nd Annual Meeting. Sept. 20-23, 2018, Indianapolis, USA.

Cséfalvay, Zs., Košťálová, M.: Diagnostika afázie v praxi. Kurz Kognitívní neurologie. LFMU, 18.-19.10.2018, Brno, ČR.

Cséfalvay, Zs.: Alexia a agrafia  v jazykoch s transparentnou ortografiou: teória a analýza u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou demenciou.   Kurz Kognitívni neurológie. LFMU, 18.-19.10.2018, Brno, ČR.

Brunclíková, D. , Cséfalvay, Zs., Melicháreková, K. : Logopedická terapia u pacienta so získanou poruchou reči - kazuistika. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, 11.-13.10.2018, Vysoké Tatry.

Cséfalvay, Zs., Egryová, M. Wiedermann, I.: Diagnostika afázie, alexie a agrafie.   Druhé, prepracované vydanie testu. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, 11.-13.10.2018, Vysoké Tatry.

Cséfalvay, Zs.: Narušená komunikačná schopnosť pri Parkinsonovej chorobe. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, 11.-13.10.2018, Vysoké Tatry.

Mičianová, Ľ., Kušnírová, A. Straka, I. , Valkovič, P., Cséfalvay, Zs.: Vzťah medzi klinickými parametrami a rečou u osôb s Parkinsonovou chorobou. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, 11.-13.10.2018, Vysoké Tatry.

Mičianová, Ľ., Egryová, M., Kušnírová, A., Košutzká, Z., Cséfalvay, Zs.: Comparison of speech intelligibility of Slovak patients with Parkinson´s disease and healthy adult population. 10th European congress on  speech and langauge therapy. May 10-12, 2018, Cascias, Portugal.

Králová, M., Izáková, Ľ., Hajduk, M., Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Neurocognitive disorders - the  impact of cognitive decline and neuropsychiatric sympotoms on the language performance. American Psyciatric Association, Annual meeting, May 5-9, 2018, New York, USA.

Králová, M. Hajduk, M., Košutzká, Z., Kušnírová, A., Marková, J. Cséfalvay, Zs.: Parkinson´s disease, Cognition, and Language.  31st ENCP Congress, October 6-9, 2018, Barcelona.

Cséfalvay, Zs.: Dysartria a iné komunikačné deficity pri Parkinsonovej chorobe. Akadémia Parkinson. Piešťany, 20.-21.4.2018.

Mičianová, Ľ., Cséfalvay, Zs.: The Slovak speech intelligibility test (T-ZROD) - comparison of results in patients with Parkinson´s disease and healthy control.  1st Composium on Motor Speech Disorders. March 22-24, 2018, Nicosia, Cyprus.

2017

Mičianová, Ľ., Egryová, M., Košutzká, Z., Kušnírová, A. Cséfalvay, Zs.: Zrozumiteľnosť reči u pacientov s Parkinsonovou chorobou. 31. Český a slovenský neurologický zjazd, 22.-25.11.2017, Brno, ČR.

Miššíková, V., Košutzká, Z., Kušnírová, A. Valkovič, P., Egryová, M. Cséfalvay, Zs.: možnosti zisťovania dysfónie u pacientov s Parkinsonovou chorobou.  3+. Český a slovenský neurologický zjazd, 22.-25.11.2017, Brno, ČR.

Cséfalvay, Zs., Marková, J., Hajduk, M., Kušnírová, A., Košutzká, Z, Valkovič, P. Králová, M.: Komunikačné poruchy u paicentov s Parkinsonovou chorobou: výskum a klinická implikácia. 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd. 19.-21.10.2017, Bratislava.

Cséfalvay, Zs.: Jazykové deficity u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie. Kurz kognitívnej neurológie, Brno, 12.-13.10.2017, Brno, ČR.

Košutzká, Z., Hajdu, M., Marková, J, Egryová, M. Pápayová, M. Cséfalvay, Zs. Object and Action Naming in Non-demented Slovak Patients with Parkinson´s disease. World Congress of Neurology, Kyoto, Japan, Sept. 16-21, 2017.

Marková, J., Cséfalvay, Zs., Hladká, J.: Sentence comprehesnion in Slovak speaking patients with neurodegenerative diseases. Nordic Aphasia Conference, Coppenhagen, Denmark, June 14-16, 2017.

Kušnírová, A., Marková, J., Košutzká, Z., Egryová, M., Pápayová, M., Valkovič, P., Cséfalvay, Zs.:  Sentence comprehesnsion in Slovak speaking patients with Parkinson´s disease - preliminary results. 21st International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Vancouver, Canada, June 4-8, 2017.

Cséfalvay, Zs. et al.: Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou. XII. konferencia- neurogénne poruchy komunikácie u dospelých. Brno, 11.-12.5.2017.

Cséfalvay, Zs. et al.: Jazykové deficity u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe.  XII. konferencia - neurogénne poruchy komunikácie u dospelých.  Brno, 11.-12.5.2017.

Cséfalvay, Zs.: Komunikačné deficity po cievnej mozgovej príhode.  Konferencia o následnej starostlivosti u pacientov s CMP. Bratislava, 10.5.2017

2016

Cséfalvay, Zs.: Logopedická diagnostika a terapia pri ochoreniach mozgu - výskum a klinická prax. Interdisciplinárna konferencia. Pedagogická fakulta UK, Bratislava, 8.12.2016.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Kognitívno-komunikačné poruchy pri miernej kognitívnej poruche. Gerontopychiatrická konferencia, Bratislava, 1.12.2016.

Mičianová, Ľ., Cséfalvay, Zs.: Test zrozumiteľnosti reči u pacientov so získanou dyzartriou. Logopedická konferencia SAL, Štrbské Pleso, 13.-15.10.2016.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Primárna progresívna afázia - klinický obraz a logopedická diagnostika. Logopedická konferencia SAL, Štrbské Pleso, 13.-15.10.2016.

Cséfalvay, Zs.: Jazykové deficity pri demencii. V. kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 21.-23.9.2016, Bratislava.

Bilette, O., Cséfalvay, Zs., Tute, E., Nestor, P.: Developing an international graded naming test. 10th International Conference on Frontotemporal dementias. Munich, Germany, Aug.31-Sept.2, 2016.

Cséfalvay, Zs.: Primary progressive aphasia: a language based dementia. National Program to Conquer Alzheimer´s Disease and Other Forms of Dementia. International Symposium. Smolenice Castle, Slovakia, May 18-20. 2016.

2015

Čunderlíková, J.,  Cséfalvay, Zs., Marková, J.,  Rapcsak, S.: Oral reading in Slovak speaking patients with stroke induced aphasia and Alzheimer´s disease.  5th Nordic Aphasia, 11-13 June 2015, Oslo.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Jazykové deficity u pacientov s MCI a AD - aké testy použiť při detailnej diagnostike jazykových deficitov. Kognitivní poruchy a demence XII, 8.- 9.10. 2015, Brno.

Cséfalvay, Zs. Košťálová, M.: Ako diagnostikovať deficity pri primárnej progresívnej afázii? Kognitivní poruchy a demence XII, 8.- 9.10.2015, Brno.

Cséfalvay, Zs., Novýsedláková, M., Čunderlíková, J: Vplyv veku a vzdelania na výkon v teste DgAAA. Afaziologické sympózium, 16.-17. októbra 2015,  Bratislava.

Mravová, K., Čunderlíková, J., Marková, J., Bauerová, I., Králová, M., Cséfalvay, Zs.: Jazykové deficity u osôb s miernou kognitívnou poruchou. Afaziologické sympózium, 16.-17. októbra 2015,  Bratislava.

Bauerová, I., Cséfalvay, Zs.: Používanie AAK stratégií u pacienta s ťažkým stupňom Brocovej afázie. Afaziologické sympózium, 16.-17. októbra 2015,  Bratislava.

Mičianová, Ľ., Cséfalvay, Zs., Kaššovicová, K.,  Kaššovic, D.: Analýza zrozumiteľnosti reči u pacientov so získanou dyzartriou, Afaziologické sympózium, 16.-17. októbra 2015,  Bratislava.

Kusyová, S., Cséfalvay, Zs. : Slovenská adaptácia skríninigu kognitívnych funkcií a zmien v správaní pri ALS. Afaziologické sympózium, 16.-17. októbra 2015,  Bratislava.

Králová, M. Hideghétyová, B., Marková, J. Cséfalvay, Zs.: Sentence comprehension in dementia and MCI and the relationship between language deficit, severity of cognitive decline and BPSD. American Psychiatric Association, 168th Annual Meeting, Toronto, May 16-20, 2015. 

Králová, M., Hideghétyová, B., Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Evaluation of sentence comprehension in dementia and MCI - theoretical and clinical implications. The 23rd Congress of ​European Congress of Psychiatry, Vienna, 28-31.March, 2015.

2014

Cséfalvay, Zs., Marková, J., Králová, M., Beeson, M. P., Rapcsak, Z. S.: Testing the Orthographic Depth Hypothesis: A Cross-Language Study of Reading in Patients with Stroke, Alzheimer´s Disease, and Primary Progressive Aphasia. World Federation of Neurology, Research Group of Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders, 27.-30.11.2014, Hong Kong.

Cséfalvay, Zs., Ďuricová, V. akol.: Porucha lexikálneho vyhľadávania u pacientov s  miernou kognitívnou poruchou a demenciou pri Alzheimerovej chorobe. XIV. Medzinárodná logopedická konferencia, 9.-11.10.2014, Štrbské Pleso.

Brunclíková, D., Cséfalvay, Zs.: Efektivita logopedickej intervencie pri fonologickej alexii. XIV. Medzinárodná logopedická konferencia, 9.-11.10.2014, Štrbské Pleso.

Miturová, E., Cséfalvay, Zs.: Praktické skúsenosti s používaním komunikačných pomôcok pri ochorení ALS. XIV. Medzinárodná logopedická konferencia, 9.-11.10.2014, Štrbské Pleso.

Cséfalvay, Zs., Marková, J. et al.: Analýza anómie u pacientov s  miernou kognitívnou poruchou a Alzheimerovou demenciou. XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12.-14.6.2014, Bratislava.

Marková, J., Cséfalvay, Zs. et al.: Vplyv kognitívneho deficitu na jazykové funkcie na  úrovni textu. XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12.-14.6.2014, Bratislava.

Králová, M., Vajdičková, K., Marková, J. Cséfalvay, Zs.: Analýza porúch kognitívnych funkcií vo vzťahu k jazykovým deficitom na úrovni textu. XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12.-14.6. 2014, Bratislava.

Králová, M., Hideghétyová, B., Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Clinical importance of assessment of language processess in dementia and MCI. American Psychiatric Association, 167th Annual Meeting, 3.-7.5.2014, New York, USA.

Cséfalvay, Zs., Králová, M.: Kognitívno-komunikačné deficity pri primárnej progresívnej afázii. XVIII. Guensbergerov deň. Sekcia psychopatológie a PK LFUK a UNB, Slovenská psychiatrická spoločnosť SL, 19.3.2014, Bratislava.

2013

Cséfalvay, Zs., Rapcsak, S.: Cross-language Studies of Reading an Spelling in Patients with Stroke, Alzheímer´s Disease an Primary Progressive Aphasia. X. Kognitívni poruchy a demence. Sekce kognitvni neurologie ČNS, Brno, 3.-4.10.2013.

Patterson, A., Stansfield, J.,Hansson, K., Peleman, M., Trinie, B., Csefalvay, Zs: Netques - pain, pleasure and positive outcomes of pan-european project partnership, producing and promoting standards in speech and language therapy education. 29th World Congress of IALP, Torino, 25.-29.8.2013.

Zsolt Cséfalvay, Marta Egryová ,  Ingrid Wierdermann , Pavla Balejová:  Kognitívna analýza  alexie a agrafie u pacientov s mozgovým poškodením. Sympózium praktickej neurológie. 6.-7.6.2013, Brno, Česká republika.

Jana Marková, Zsolt Cséfalvay a kol.: Klinický význam hodnotenia jazykových procesov na úrovni viet pri demencii? Sympózium praktickej neurológie. 6.-7.6.2013, Brno, Česká republike.

Zsolt Cséfalvay, Jana  Marková:  Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii. Pozvaná prednáška. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

Júlia Čunderlíková,  Zsolt Cséfalvay, Jana Marková: Výkony slovensky hovoriacej intaktnej dospelej populácie v teste diagnostika afázie, alexie, agrafie. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

Pavla Balejová,  Zsolt Cséfalvay, Marta Egryová, Ingrid Wierdermann: Jazykové profily slovensky hovoriacich pacientov s afáziou v diagnostike afázie, alexie a agrafie. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

J. Marková, Zs. Cséfalvay a kol.: Jazykové procesy na úrovni textu pri demencii. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

 I. Hrubá, Zs. Cséfalvay: Augmentatívna a alternatívna komunikácia u pacientov s kraniocerebrálnou traumou. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

 Zsolt Cséfalvay: Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých. Pozvaná prednáška. Olomoucké speciálněpedagogické dny, 7.-8. 3. 2013, Olomouc, ČR.

2012

Zsolt Cséfalvay, Júlia Čunderlíková: Výkony slovensky hovoriacej intaktnej dospelej populácie v kognitívnom skríningu MoCA. XIII.medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 11.-13.10.2012.

 Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay: Test pomenovania obrázkov. XIII. medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 11.-13.10.2012.

Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay: Mapovanie aktuálneho stavu používania augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u dospelej neurogénnej populácie na Slovensku. XIII. medzinárodná logopedická konferencia. Štrbské Pleso, 11.-13.10.2012.

Cséfalvay, Zs.: Prvé výsledky v teste MoCA u slovensky hovoriacej intaktnej populácie. Sekcia kognitívnej neurológie. Brno, 3-5.10.2012

Cséfalvay, Zs.: Komplexná diagnostika porúch komunikácie u pacientov s demenciou. Sekcia kognitívnej neurológie. Brno, 3-5.10.2012

 Stansfield, J., Cséfalvay, Zs., Hansson, K., Patterson, A., Peleman, M., Trinite, B.: The Nequest Project - European Speech and Language therapy Education - United in Diversity. 8th. European CPLOL Congress, The Hague, 25-26.5. 2012.

Cséfalvay, Zs.: Klinická aplikácia kognitívno-neuropsychologického prístupu v diagnostike afázie. III. Slovenský neuropsychiatrický kongres, Jasná, Nízke Tatry, 26.-27.4.2012

Cséfalvay, Zs.: Význam kognitívneho skríningu u pacientov s neurogénnou poruchou komunikácie. III. Slovenský neuropsychiatrický kongres. Jasná, Nízke Tatry, 26.-27.4.2012.

2011

Cséfalvay, Zs.: Nové perspektívy v diagnostike jazykových deficitov u pacientov s mozgovým poškodením. 25. Český a slovenský neurologický sjzed, Brno, 22.-24.11.2011.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Slovenská verzia Montreálskeho kognitívneho skríningu (MoCA). Prvé výsledky slovenskej intaktnej dospelej populácie. Vedecký seminár Gerontopsychiatrickej sekcie Slovenskej psychatrickej spoločnosti. Bratislava, 22.11.2011.

Cséfalvay, Zs.: Špecifiká narušenej komunikačnej schopnosti pri Alzheimerovej demencii. III. Medzinárodné sympózium CNS. Central European Perspectives on Treatment of Dementia, Schizophrenia and Bipolar Disorder. 21.-23.10.2011, Bratislava.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Výzvy súčasnej afaziológie. IX. medzinárodné afaziológické sympózium. 21.-22.10.2011, Bratislava.

Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Čo prezrádza porozumenie viet? IX. medzinárodné afaziologické sympózium, 21.-22.10.2011, Bratislava.

Šteňová, v., Cséfalvay, Zs.: Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie. IX. medzinárodné afaziologické sympózium. 21.-22.10.2011.

Cséfalvay, Zs.: Montrealský test kognitívnych funkcií. slovenská verzia. Sympózium spoločnosti Lundbeck na VI. pracovných dňoch neuropsychiatrie v Levoči. 29.9-.1.10.2011, Levoča.

Cséfalvay, Zs., Brnová, J.: Terapia zameraná na konverzáciu afázie - teoretické východiská a klinické skúsenosti. VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 29.9.1.10.2011, Levoča.

Cséfalvay, Zs.: Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s demenciou - logopedický aspekt. III. medzinárodná konferencia aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. 20.-21.9.2011, Bratislava

Cséfalvay, Zs., Brnová, J.: Interaction focused aphasia therapy - experiences with Slovak version of the SPPARC. Nordic Aphasia Conferecne, June, 16-18, 2011, Helsinki.

2010

Roddam, H., Adams, C. Cséfalvay, Zs.: Speech and language therapy for motor speech impairment in children who have cerebral palsy: exploring comparative approaches  to praxis. Congress I.A.L.P., Atény, Grécko, 25-29.8.2010.Cséfalvay, Zs.: Jazykové deficity u pacientov s Alzheimerovou demenciou. Sympózium praktickej neurológie. Nový Smokovec, 14-16.10.2010.

Cséfalvay, Zs., Ištvánffyová, K., Zamborská, P.: Kogntívne deficity u pacientov s afáziou a dyzrtriou. XII. logopedická konferencia SAL, Štrbské Pleso, 15.10.2010.

Cséfalvay, Zs.: Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike neurogénnych porúch jazykových funkcií. Sekce kognitívni neurologie, CNS JEP, Demencie a kognitívni poruchy, Brno, 7-8.10.2010

Šteňová, V.: Analýza výkonov intaktnej populácie a pacientov s mozgovou patológiou v teste pomenovania. XII. logopedická konferencia SAL, Štrbské Pleso, 14-16.10.2010.

Cséfalvay, Zs.: Afázia - teória, výskumy a klinická prax. Vyžiadaná prednáška na IX. Slovenskom psychiatrickom zjazde, Levoča, 24-27.6. 2010.

Cséfalvay, Zs.: Narušená komunikačná schopnosť pri Alzheimeroveh chorobe. Vyžiadaná prednáška na sympóziu firmy Lundbeck na IX. slovenskom psychiatrickom zjazde. Levoča, 24-27.6.2010.

2009

Cséfalvay, Ištvánffyová, K., Egryová, M.: Analýza kognitívnych procesov u pacientov s afáziou. 23. slovenský a český neurologický zjazd, Bratislava, 2009.

Cséfalvay, Zs., Brnová, J.: Conversation - focused training programme for people with aphasia and their partners: application of Slovak version of SPPARC. Conference of CPLOL, Ljubljana, 2009.

Cséfalvay, Zs. et al.: Význam a možnosti hodnotenia niektorých kognitívnych funkcií u afatických pacientov. Medzinárodné afaziologické sympózium, Brno, 2009.

2008

 Cséfalvay, Zs., Košťálová, M.: Diagnostika a  terapia afázie - nové prístupy. 22. český a slovenský neurologický zjazd.  Olomouc, Nov.2008.

Cséfalvay, Zs.: Klinický výskum v afaziológii na Slovensku a Českej republike - úvod k bloku prednášok. XI. medzinárodná logopedická konferencia, Štrbské Pleso, okt. 2008

Ostatníková, V., Cséfalvay, Zs.:  Niektoré problémy pri adaptácii zahraničných testov pomenovania do slovenského jazyka. XI. medzinárodná logopedická konferencia, Štrbské Pleso, okt. 2008

Malík, M., Cséfalvay, Zs.: Hodnotenie spontánnej reči u pacientov s afáziou - prvé výsledky analýzy lexikálneho výberu. XI. medzinárodná logopedická konferencia, Štrbské Pleso, okt. 2008

Trančíková, D., Cséfalvay, Zs.: Opravné sekvencie počas konverzácie u pacientov s afáziou. XI. medzinárodná logopedická konferencia, Štrbské Pleso, okt. 2008

Rizikyová, J., Cséfalvay, Zs.: Návrh na klinické hodnotenie konverzácie pacientov s mozgovým poškodením: metodika, prvé skúsenosti. XI. medzinárodná logopedická konferencia, Štrbské Pleso, okt. 2008

Vedecko-pedagogická charakteristika

Súhrnné informácie o vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti sú uvedené v súbore VPCH_Zsolt Cséfalvay  (XLSX, 44 kB).