Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Dana Buntová, PhD.

pedagogický pracovník - odborný asistent

e-mail: buntova(et)fedu.uniba.sk

dr.Buntová

Vzdelanie a kvalifikácia

2011 – vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore logopédia, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

titul PhDr. v odbore logopédia, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

1986 – 1990 Pedagogická fakulta UK v Bratislave, ukončená štátnou záverečnou skúškou z logopédie, surdopédie a psychopédie

Doterajšie pracoviská

2012 – odborná asistentka, Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Centrum detskej reči – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava (2011 – trvá)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava (1994 – 2011) 

ZŠI pre sluchovo postihnutých, Bratislava (1990 – 1994)

 

Pedagogická, vedecko-výskumná a prednášková činnosť

Externá výučba

Včasná stimulácia postihnutých pre PdF UK v Bratislave, Katedra logopédie, 2003

Včasná stimulácia postihnutých pre PdF TU v Trnave, Katedra predškolskej pedagogiky, 2009, 2010

Vedecko-výskumné zameranie

Preverbálny skríning detí s autizmom v ranom veku zo skupiny OVR.

Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku.

Výučba na PdF UK

Dyslália

Vedenie odborných kurzov pre:

Slovenskú asociáciu logopédov, 22.10.2003, Bratislava Buntová, D., Jánošíková, D., Šedibová, A. : Autizmus – diagnostika a terapia.

Metodické centrum , 2003, 2007, Bratislava Lektorské zabezpečenie vzdelávania špecializačného inovačného štúdia pedagogických zamestnancov. Vývin reči a raná intervencia.

Dialóg spol. s.r.o.,  5. 6. 2004, Bratislava Buntová, D.: Intervencia u neverbálnych detí raného veku.

Štátny pedagogický ústav, 22.3.2005; 12.4. 2005, 2006, 2007, Bratislava Lektorské zabezpečenie vzdelávania špecializačného inovačného štúdia pedagogických zamestnancov. Vývin reči a raná intervencia.

LENORIS, n.o., 5.1. 2007, Topoľčany; 7.5. 2007, Prievidza Buntová, D. : Augmentatívna alternatívna komunikácia, základné informácie.  

LENORIS, n.o. 27.2. 2007, Trnava Buntová, D. : Stimulácia dieťaťa do vývinovej úrovne prvého roku života.

LENORIS, n.o.13.7. 2007 Trnava Buntová, D., Jánošíková, D. : Včasná diagnostika a terapia porúch psychického vývinu (do 36 mesiacov).

Metodické oddelenie , priebežne , Trnava, Trenčín Lektorské zabezpečenie vzdelávania učiteliek MŠ so zameraním na problematiku vývinu reči, NVR a možností kooterapeutickej starostlivosti  v podmienkach MŠ.

Spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti

Spolupráca na medzinárodnom projekt ELDEL – Enhancing Literacy Development in European Languages (Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch.), 2009 – 2011.

Aktívna účasť na odborných podujatiach

IX. medzinárodná konferencia SAL, 8. – 10. 10. 2004, Štrbské Pleso. Buntová, D.: Diferenciálno-diagnostické možnosti autizmu a OVR v neverbálnej komunikácii detí raného veku.

Workshop ADHD, 29.10. 2005, Nitra, Buntová, D. : Rečový vývin a jeho poruchy vo vzťahu k ADHD.

XI. medzinárodná konferencia SAL, 17. – 19. 10. 2008, Štrbské Pleso, Buntová, D.: Pragmatický syndróm. Kazuistika dieťaťa raného a predškolského veku. 

Konference u příležitosti 10. výročí existence DEMOSTHENA ve spolupráci s PdF UJEP Ústí nad Labem, 3.- 4.4. 2009, Ústí nad Labem, ČR, Buntová, D. : Diferenciálně-diagnostické možnosti autismu a opožděného vývoje řeči v neverbální komunikaci dětí raného veku. Vyžiadaná prednáška.

Pracovný workshop  pre DSS profesora Karola Matulaya, 21.5.2009, Bratislava, Buntová D.: Sémanticko-pragmatické deficity u detí s vývinovými poruchami.  Vyžiadaná prednáška.

Celoslovenská odborná konferencia “Autizmus – výzva integratívnej medicíny”, 11.6.2009, Trnava, Buntová, D. : Sémanticko-pragmatické deficity u Aspergerovho syndrómu.

Pracovný workshop pre DFNsP Bratislava - Kramáre 12.11.2009, Bratislava, Buntová D.: Sémanticko-pragmatické deficity u detí s vývinovými poruchami. Vyžiadaná prednáška.

Medzinárodná konferencia “Autizmus a otázky súčasnej praxe” 30.11.2009, Žilina, Buntová, D. :  Možnosti a limitácie logopedickej terapie u detí s autizmom. Vyžiadaná prednáška.

XII. medzinárodná konferencia SAL, 14. - 16. 10.2010, Štrbské Pleso, Buntová, D. : Sémanticko-pragmatické deficity u detí predškolského veku.

Cudzí jazyk – brána do sveta poznávania, 11.11. 2010, Trnava

Projekt z prostriedkov EÚ v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 – Projekt IB-KE, N00031,Buntová, D. : Hodnotenie komunikačných schopností v ranom veku.

Mimopracovné aktivity

člen prezídia Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave – trvá,

viceprezident pre organizačnú činnosť Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave  (2002 - 2007),

člen komisie ŠPU v Bratislave poverenej riešením metodických materiálov pre ranú intervenciu a špeciálnopedagogickú diagnostiku.

Organizačná činnosť

Medzinárodná konferencia SAL 2002, 2003, 2004, 2005, 2007,

školiace kurzy pre n.o. Lenoris -  2006, 2007,2008,

hlavný organizačný garant Semináru ranej intervencie v Trnave 2004.